Предмет: Вероватноћа и математичка статистика (06 - GI303B)


Основне информације

КатегоријаАкадемско-општеобразовни
Научна областМатематика
МултидисциплинарнаНе
ЕСПБ4
Матичне организационе јединице предмета

Департман за опште дисциплине у техници
Програм предмета

Програм се примењује од 01.10.2007..


Предмети предуслови

Назив предметаМора се одслушатиМора се положити
Математичка анализа 2дане
Математичка анализа 1дане
Оспособљавање студената на апстрактно мишљење и стицање основних знања из области Вероватноће и математичке статистике. Циљ предмета је да код студента развије посебан начин размишљања при проучавању масовних појава у области градјевинарства-хидраулике.. Карактер предмета је апликативни, стога се даје значај знањима која могу појаснити квантитативни приступ проблемима из области студирања. Уз то студенти се оспособљавају за коришћење статистичког програма. Циљ је оспособити студенте да знају одабрати одговарајуће сртатистичке методе , израдити статистичку анализу и суштински је образлижити. То знање је темељ за боље разумевање стручне литературе и за успешан напредак у студијама.
Стечена знања студент треба да користиу даљем образовању и у стручним предметима прави и решава математичке моделе користећи се сазнаљима стеченим у овом предмету. Овладавањем теоријским сазнањима из подручја вероватноће и математичке статистике која се изучавају у овом предмету те вештина израчунавања и тумачења израчунатих статистичких показатеља.
Теоријска настава: Вероватноћа: Аксиоме вероватноће. Условне вероватноће. Бајесова формула. Случајна променљива дискретног и непрекидног типа. Случајни вектор дискретног и непрекидног типа и заједничка расподела. Условне расподеле. Трансформација случајних променљивих. Математичко очекивање. Варијанса и стандардна девијација. Моменти. Коваријанса, коефицијент корелације.Условна очекивања.Закони великих бројева. Централне граничне теореме.Корелација и регресија;линеарна регресија.Узорачка расподела,средња вредност и дисперзија. Статистика: основни појмови. Популација, узорак. Статистика. Дескриптивна статистичка анализа (основни појмови, уређивање података, , таблично и графичко приказивање података,, анализа података методама дескриптивне статистике, програмска подршка за статистичку анализу). Оцене непознатих параметара (Тачкасте оцене: Метода момената и метода максималне веродостојности. Интервалне оцене).Параметарске и непараметарске хипотезе и тестови .Практична настава (вежбе):На вежбама се раде одговарајући примери са теоријске наставе којим се увежбава дато градиво а самим тим вежбе доприносе и разумевању датог градива.
Предавања; Нумеричко рачунске и рачунарске вежбе. Консултације. Предавања се изводе комбиновано. На предавањима се излаже теоретски део градива пропраћен карактеристичним примерима ради лакшег разумевања градива. На вежбама, која прате предавања, раде се карактеристични задаци и продубљује се изложено градиво са предавања. На рачунарским вежбама раде се помоћу статистичког програма обрада добијених података.Поред предавања и вежби редовно се одржавају и консултације.Део градива, који чини логичку целину, може се полагати и у току наставног процеса у облику следећих 2 модула (први модул: Вероватноћа; други модул: Статистика.
АуториНазивГодинаИздавачЈезик
М. СтојаковићМатематичка статистика2000ФТН (Едиција техничке науке – уџбеници) ,Нови СадСрпски језик
М. Новковић, Б.Родић, И.КовачевићЗбирка решених задатака из вероватноће и статистике2004ФТН (Едиција техничке науке-уџбеници), Нови СадСрпски језик
В.Јевремовић, Ј.МалишићСтатистичке методе у меторологији и инжењерству2002Савезни хидрометоролошки завод, БеоградСрпски језик
И.Ковачевић, М. НовковићВероватноћа и математичка статистика, - скрипта1999ФТН, Нови СадСрпски језик
Силвиа Гилезан, Зорана Лужанин, Татјана Грбић, Биљана Михаиловић, Љубо Недовић, Зоран Овцин, Јелена Иветић, Ксенија ДорословачкиЗбирка решених задатака из вероватноће и статистике2009ЦМС, ФТН, Нови СадСрпски језик
Т. Грбић, Љ. НедовићЗбирка решених испитних задатака из вероватноће, статистике и случајних процеса2001ЦМС, ФТН, Нови СадСрпски језик
Предметна активностПредиспитнаОбавезнаБрој поена
Тестдада10.00
Тестдада10.00
Присуство на вежбамадада3.00
Домаћи задатакдада5.00
Писмени део испита - комбиновани задаци и теоријанеда70.00
Присуство на предавањимадада2.00
Име и презимеВид наставе
Недостаје слика

Грбић др Татјана
Редовни професор

Предавања
Недостаје слика

Медић др Славица
Ванредни професор

Предавања
Недостаје слика

Чолић Оравец Јелена
Доцент

Аудиторне вежбе
Недостаје слика

Арсић Дуња

Аудиторне вежбе