Лична карта ФТН-а


01.10.2021. - 00:00 

Универзитет у Новом Саду
Факултет техничких наука
Трг Доситеја Обрадовића 6, Нови Сад

Телефон: 021/450-810
Факс: 021/458-133
Е-mail: ftndean@uns.ac.rs
Веб сајт: http://www.ftn.uns.ac.rs

ПИБ: 100724720

Жиро рачуни:
Буџет: 840-1710660-30
Сопствена средства: 840-1710666-12


Делатност
а) Научна, односно уметничка поља – НАСТАВНА ДЕЛАТНОСТ
1. Техничко-технолошке науке
2. Уметност
3. Друштвено-хуманистичке науке
4. ИМТ студије (Природно - математичке науке и Медицинске науке)  


а) Научна, односно уметничка поља – НАУЧНА,УМЕТНИЧКА ДЕЛАТНОСТ
1. Техничко-технолошке науке
2. Уметност
3. Друштвено-хуманистичке науке
4. Природно - математичке науке
5. Медицинске науке

б) Научне, односно уметничке области
• Машинско инжењерство
• Електротехничко и рачунарско инжењерство
• Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент
• Грађевинско инжењерство
• Саобраћајно инжењерство
• Геодетско инжењерство
• Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду
• Архитектура (Уметност)
• Архитектура (ТТ)
• Економске науке
• Социолошке науке
• Правне науке
• Филолошке науке
• Информационе технологије (ИМТ)
• Управљање ризиком од катастрофалних догађаја и пожара (ИМТ)
• Примењена математика (ИМТ)
• Примењена физика (ИМТ)
• Биомедицинско инжењерство (ИМТ)
• Рачунарска графика (ИМТ)
• Дигитални медији (ИМТ)
• Техничка механика (ИМТ)
• Мехатроника (ИМТ)
• Графичко инжењерство и дизајн (ИМТ)

• у оквиру ИМТ студија:
- Технолошко инжењерство
- Психолошке науке
- Биолошке науке
- Науке о заштити животне средине
- Третман и заштита вода
- Физичкохемијске науке
- Геолошко инжењерство
- Урбанизам и регионални развој
- Примењене уметности и дизајн
- Драмске и аудиовизуелне уметности
- Сценски дизајн
- Ликовне уметности
- Сценска архитектура, техника и дизајн
- Музичка уметност
- Менаџмент и продукција у позоришту, радију и култури
- Филмска продукција
- Музичка продукција
- Историјске, археолошке и класичне науке
- Науке о уметности
- Теорија уметности и медија
- Математичке науке
- Физичке науке
- Хемијске науке

в) Уже научне, односно уметничке области: Процеси обраде скидањем материјала; Машине алатке, технолошки системи и аутоматизација поступака пројектовања; Технолошки процеси, техноекономска оптимизација и виртуелно пројектовање; Материјали и технологије спајања; Технологије пластичног деформисања, адитивне и виртуелне технологије; Ливење, термичка обрада, инжењерство површина и нанотехнологије; Метрологија, квалитет, еколошко инжењерски аспекти, алати и прибори; Пројектовање и испитивање машина и конструкција, транспортна техника и логистика; Моторна возила и мотори СУС; Машински елементи, механизми и инжењерске графичке комуникације; Пољопривредно машинство; Термотехника, термоенергетика и управљање енергијом; Енергетика у машинству; Процесна техника; Процесне технологије; Механика флуида, хидропнеуматска, гасна и нафтна техника; Производни и услужни системи, организација и менаџмент; Људски ресурси и комуникације; Технолошки менаџмент; Менаџмент и инвестиције у инжењерству; Управљање ризиком и менаџмент осигурања; Индустријски маркетинг, предузетништво и иновације; Инжењерство и менаџмент медија; Мехатроника, роботика, аутоматизација и интегрисани системи; Информационо-комуникациони системи; Инжењерство информационих система; Квалитет, ефективност и логистика; Интегрална системска подршка; Инжењерство заштите животне средине; Физичке методе у инжењерству заштите животне и радне средине; Биолошке методе у инжењерству заштите животне и радне средине; Инжењерство биосистема; Инжењерство заштите на раду; Третман, уређење и заштита вода; Биомедицинско инжењерство; Аутоматика и управљање системима; Геоинформатика; Примењене рачунарске науке и информатика; Рачунарска техника и рачунарске комуникације; Електроенергетика; Примењено софтверско инжењерство; Енергетска електроника, машине, погони и обновљиви извори електричне енергије; Електроника; Телекомуникације и обрада сигнала; Електрична мерења, метрологија и биомедицина; Биомедицинска мерења; Теоријска електротехника; Теорија конструкција; Конструкције у грађевинарству; Управљање ризиком од катастрофалних догађаја и пожара; Геотехника; Саобраћајнице; Технологија и организација грађења и менаџмент; Зградарство-грађевинске конструкције и технологије; Архитектонске технологије, пројектовање и инсталације; Грађевински материјали, процена стања и санација конструкција; Енергетска ефикасност у зградарству; Хидротехника; Геодезија; Архитеконско/урбанистичко планирање пројектовање и теорија; Конструкције, инсталације, екологија и грађење; Урбанизам и планирање регионалног развоја; Историја, наслеђе и заштита; Дизајн ентеријера; Теорије и интерпретације геометријског простора у архитектури и урбанизму; Драмске и аудиовизуелне уметности у архитектури, техници и дизајну; Ликовне уметности у архитектури, техници и дизајну; Примењене уметности и дизајн у архитектури и техници; Музичке и извођачке уметности у архитектури, техници и дизајну; Продукција у сценској архитектури и дизајну; Историја архитектуре, уметности и дизајна; Теорија архитектуре, уметности и дизајна; Сценска архитектура, техника и дизајн – сценска архитектура и техника; Сценска архитектура, техника и дизајн – сценски дизајн; Планирање, регулисање и безбедност саобраћаја; Организација и технологије транспортних система; Логистика и интермодални транспорт; Поштански саобраћај и комуникације; Теоријска и примењена математика; Теоријска и примењена физика; Теоријска и примењена економија; Социологија; Пословно право; Англистика и језик струке; Германистика и језик струке; Академске комуникације на руском језику; Академске комуникације на српском језику; Рачунарска графика; Анимација и визуелни ефекти; Дигитална уметност; Механика; Механика деформабилног тела; Графичко инжењерство; Теоријска и примењена хемија; Графички дизајн; Фотографија и нови визуелни медији; Теорија уметности и дизајна; Историја уметности и дизајна.

Вршилац дужности декана

Проф. др Борис Думнић
Телефон: 021/450-810
Е-маил: ftndean@uns.ac.rs