Реч декана


18.10.2023. - 14:29 

Драги студенти, уважене колегинице и колеге, поштовани пријатељи,

добро дошли на Факултет техничких наука, место на коме се више од шест деценија негује континуитет развоја високог образовања, науке и сарадње са привредом. Од свог оснивања, 1960. године Факултет се непрекидно развијао и прилагођавао променљивим захтевима технолошког развоја. Зато је данас ФТН препознат као лидер у области инжењерства не само на Универзитету у Новом Саду, Републици Србији него и у овом делу Европе. За мене, као вршиоца дужности декана овог угледног факултета, ово је част и привилегија, али и велика одговорност.

Са богатом историјом и наслеђем, ФТН се данас поноси својим бројним студијским програмима, висококвалификованим наставницима и сарадницима, као и сарадњом са другим научним институцијама и привредним субјектима. Наш императив је да пружимо висок квалитет образовања, промовишемо истраживачки рад и подржимо иновације у области техничких наука.

Свеобухватним стратешким приступом фокусирамо се на даљи развој и промену садржаја студијских програма у складу са привредним и технолошким захтевима али и стварање флексибилних интердисциплинарних програма који ће нашим студентима омогућити да развијају широк спектар вештина, критичко мишљење, научну писменост и иновативност. Једино на овај начин можемо се прилагодити брзим променама у индустрији и технологији.
Кроз инвестиције у лабораторије, инфраструктуру и сарадњу са привредом и другим истраживачким институцијама охрабрујемо партнерства која студентима омогућавају стицање практичног искуства а истраживачима рад на пројектима са стварним утицајем.

Напредак у техничким наукама не може се остварити без континуираног научноистраживачког рада, а Факултет техничких наука игра кључну улогу у овом процесу. Наши наставници и сарадници годишње објављују велики број научних радова у водећим часописима, гостујући су предавачи на светским универзитетима и имају бројне регистроване патенте, техничка решења, студије и изграђене објекте. Факултет је такође организатор многобројних научних и стручних конференција и скупова који доприносе развоју науке и академских дисциплина, утичу на ширење знања, размену идеја, унапређују каријере истраживача и промовишу интердисциплинарни рад.

Најважнији ресурс ФТН-а су људи - студенти, наставници, сарадници и ненаставно особље. Наставићемо да улажемо у њихов развој, побошљање материјалног положаја како би Факултет успешно наставио пут ка изврсности и остао лидер у области техничких наука.

На крају, Факултет техничких наука је посвећен својој мисији да образује и подржава нове генерације стручњака, истраживача и предузетника. Наша прошлост је богата, садашњост је динамична, а будућност је пуна изазова и могућности. Радујем се овом путовању и остваривању заједничких циљева.

С поштовањем,

проф. др Борис Думнић, в. д. декана


Факултет техничких наука у бројкама
- Студенти: више од 17000
- Запослени: 1228 (наставно 879; ненаставно 349)
- 13 департмана
- 48 катедри
- 10 стручних служби
- 37 научноистраживачких центара
- 126 савремено опремљених лабораторија
- Рачунарски центар са 360 рачунара
- Библиотека располаже фондом од 195522 библиотечке јединице

Тренутно је у процесу реализације 160 међународних пројекта (H2020/HORIZON EUROPE, IPA INTERREG, ERASMUS+, CEEPUS, COST) и више од 60 домаћих научних пројеката, које финансирају: Министартво науке технолошког развоја и иновација, Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност, Фонд за науку Републике Србије, Фонд за иновационе делатности и остали.
ФТН је издавач 4 међународна научна часописа, а годишње је организатор или суорганизатор преко 20 сталних научно стручних конференција из области које развија.

Dear students, distinguished colleagues, respected friends,

Welcome to the Faculty of Technical Sciences, a place where, for more than six decades, the continuity of the development of higher education, science, and cooperation with the economy has been nurtured. Since its foundation in 1960, the Faculty has continuously developed and adapted to the altering demands of technological development. That is the reason why FTS is recognized today as a leader in the field of engineering, not only at the University of Novi Sad, Republic of Serbia, but also in this part of Europe. For me, as an acting dean of this distinguished faculty, this is an honour and a privilege, though also a great responsibility.

With a rich history and heritage, FTS is proud of its numerous study programmes, highly qualified teachers and associates, as well as cooperation with other scientific institutions and business entities. Our imperative is to provide high-quality education, promote research work, and support innovation in the field of technical sciences.

With a comprehensive strategic approach, we focus on the further development and modification in the content of study programmes in accordance with economic and technological requirements, but also on the creation of flexible interdisciplinary programmes that will enable our students to develop a wide range of skills, including critical thinking, scientific literacy, and innovation. This is the only way we can adapt to rapid changes in industry and technology.
Through investments in laboratories, infrastructure, and cooperation with the economy and other research institutions, we encourage partnerships that enable students to gain practical experience and researchers to work on projects with real impact.

Progress in technical sciences cannot be achieved without continuous scientific research, and the Faculty of Technical Sciences plays a key role in this process. Our teachers and associates have been publishing a large number of scientific papers in leading journals annually, they are guest lecturers at universities world wide, and have numerous registered patents, technical solutions, studies, and built facilities. The Faculty is also the organizer of numerous scientific and professional conferences and meetings that contribute to the development of science and academic disciplines, influence the spread of knowledge, facilitate the exchange of ideas, advance the careers of researchers, and promote interdisciplinary work.

FTS's most important resource are its people – students, teachers, associates, and non-teaching staff. We will continue to invest in their development, improving their material position, so that the Faculty can successfully continue its path to excellence and remain a leader in the field of technical sciences.

Finally, the Faculty of Technical Sciences is dedicated to its mission to educate and support new generations of experts, researchers, and entrepreneurs. Our past is rich, our present is dynamic, and our future is full of challenges and opportunities. I am looking forward to this journey and the achievement of common goals.

Sincerely,

prof. Boris Dumnić, acting dean

Faculty of Technical Sciences in numbers
- Students: more than 17.000
- Employees: 1.228 (teaching staff 879; non-teaching staff 349)
- 13 departments
- 48 chairs
- 10 professional offices
- 37 scientific and research centres
- 126 contemporary equipped laboratories
- Computer centre with 360 computers
- Library with a collection of 195.522 library items

Currently, the realization process includes 160 international projects (H2020/HORIZON EUROPE, IPA INTERREG, ERASMUS+, CEEPUS, COST) and more than 60 domestic scientific projects, financed by: Ministry of Science, Technological Development and Innovation, Provincial Secretariat for Higher Education and Scientific Research, Science Fund of the Republic of Serbia, Innovation Fund, and others.
FTS is the publisher of 4 international scientific journals, and annually it organizes or co-organizes more than 20 regular scientific professional conferences in the field it develops.