Научно-истраживачки рад


30.01.2013. - 00:00
У сарадњи са Министарством за просвету, науку и технолошки развој Републике Србије, Покрајинским секретаријатом за науку и технолошки развој и преко међународних пројеката које финансира Европска Унија, Департман је своје лабораторије опремио савременом истраживачком опремом која се користи у настави и експерименталним истраживањима.
Резултати истраживачког рада публикују се у престижним међународним часописима и излажу на скуповима међународног и националног значаја. У последњих 5 година сарадници Департмана објавили су преко 115 радова у угледнијим међународним часописима (са импакт фактором).
Департман организује научне симпозијуме и конференције, као што су Енергетска електроника (Power Electronics), TREND, Дигитална обрада говора и слике (DOGS) и Електротехника у медицини.