Ментори: Архитектура
Професор
Недостаје слика

Атанацковић-Јеличић др Јелена
Редовни професор

Недостаје слика

Бајшански др Ивана
Доцент

Недостаје слика

Дадић-Динуловић др Татјана
Редовни професор из поља уметности

Недостаје слика

Динуловић др Радивоје
Редовни професор из поља уметности

Недостаје слика

Драганић др Аница
Ванредни професор

Недостаје слика

Константиновић др Драгана
Ванредни професор

Недостаје слика

Кркљеш др Милена
Редовни професор

Недостаје слика

Мараш др Игор
Ванредни професор

Недостаје слика

Мишкељин др Ивана
Ванредни професор

Недостаје слика

Реба др Дарко
Редовни професор

Недостаје слика

Стојаковић др Весна
Редовни професор

Недостаје слика

Тепавчевић др Бојан
Редовни професор

Недостаје слика

Тодоров др Марко
Ванредни професор

Недостаје слика

Врачарић др Милица
Ванредни професор

Недостаје слика

Зековић др Миљана
Ванредни професор