Научно-истраживачке области


31.01.2013. - 00:00
Инжењерство заштите животне средине – анализа стања животне средине и управљање отпадом.
Енергија и горива –обновљиви извори енергије.
Пољопривредно инжењерство – одрживи развој пољопривреде и руралних области.
Ергономија – заштита на раду.

Преко 100 објављених радова у међународним и националним часописима (радови саопштени на више од 50 међународних и националних симпозијума и конгреса).
Чланство и рад наставника у националним и међународним експертским тимовима и организацијама.
Од 2008. године издаје се часописа КОМПАКТ, први часопис у нашем региону који обрађује тематику управљања отпадом, чији је издавач Департман за инжењерство заштите животне средине и заштите на раду.

Истраживања у току
Утврђивање загађења са депонија и модела мониторинг, процене ризика, одређивање референтних количина отпада савременим сателитско – информационим технологијама у циљу продршке примене законске регулативе – МОПРОРК пројекат.
Утврђивање података о инфраструктури отпадних вода у Републици Србији.
Развој информационе базе података за рециклажну индустрију.
IV фаза Пројекта MONET CEECs - POPs concentrations in ambient air of the Central and Eastern Europe (CEE): Application of the passive air sampling technique as a tool for trend determination, and effectiveness evaluation of international conventions, RECETOX, Masaryk University, Brno, Czech Republic
Унапређење и развој хигијенских и технолошких поступака у производњи намирница животињског порекла у циљу добијања квалитетних и безбедних производа конкурентних на светском тржишту, Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије.
Network for education and training for public environmental laboratories – NETREL (TEMPUS project).
Setting up Landfill Database and Research on Possibilities for CH4 Use in Serbia, financed by Global Methane Initiative (US EPA)
Pilot Methane Utilization Project, financed by Global Methane Initiative (US EPA)
Development of Environment and Resources Engineering Learning - DEREL, financed by EACEA (TEMPUS Project).
Drinking water quality risk assessment and prevention in Novi Sad Municipality, Serbia, financed by NATO Science for Peace and Security.
Network for education and training for public environmental Laboratories – NETREL, financed by EACEA (TEMPUS Project).
Razvoj i unapređenje tehnologija za energetski efikasno korišćenje više formi poljoprivredne i šumske biomase na ekološki prihvatljiv način.
IPA projekat: Establishing the cross-border development of biogas industry via joint determination of biogas potentials, education, research and innovation.
Потенцијали за производњу биогаса у Новом Саду и допринос заштити животне средине.
Биогас постројење – упутство за израду претходних студија оправданости са примером за једно биогас постројење.