Osnovne akademske studije / Upravljanje rizikom od katastrofalnih događaja i požara
Upravljanje rizikom od katastrofalnih događaja i požara

 Osnovne informacije

Nivo studija
Osnovne akademske studije


Zvanje koje se stiče
Diplomirani inženjer zaštite od katastrofalnih događaja i požara (Dipl.inž. zaštite katas.dog. i pož.)


Obrazovno polje
Tehničko-tehnološke nauke


Naučno-stručne oblasti
Inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu


Trajanje (god/sem)
4 / 8


Ukupan broj ESPB bodova
240 

Učestale pojave prirodnih katastrofa i požara, kako u svetu, tako i na našim prostorima, postaju jedan od najvažnijih svetskih problema i činioca daljeg održivog razvoja ljudske civilizacije....
 Lica odgovorna za studijski program
Ime i prezime
Nedostaje slikaRukovodilac

Bajić dr Senka
DocentTrenutno nema istorijskih podataka o odgovornim za studijski program!
 Plan studijskog programa

PredmetPre.Aud.DONOst.ESPBIzv.

Godina: 1, Semestar: Zimski

Osnove upravljanja rizikom od katastrofalnih događaja i požara4200.007
Hemijski fenomeni u inženjerstvu3030.006
Tehnička fizika2020.004
Matematika 13300.006
Osnove informacionih tehnologija2030.006

Godina: 1, Semestar: Letnji

Matematika 23300.006
Otpornost društva na hazarde3200.005
Osnove projektovanja i izrade tehničke dokumentacije4120.007
Uvod u elektrotehniku3300.006
Građevinski materijali i konstrukcije4200.007

Godina: 2, Semestar: Zimski

Uvod u mašinstvo3200.008
Osnovni principi osiguranja3200.005
Statističke metode2210.006
Klimatologija2200.004
Odabrana poglavlja iz psihologije3200.004
Izborni predmet 12000.002

Godina: 2, Semestar: Letnji

Hazardi3200.005
Uređaji i sistemi u zaštiti od požara3300.005
Upravljanje rizikom i održivi razvoj naselja3300.007
Rizici pri manipulisanju opasnim materijama2200.006
Primenjene informacione tehnologije2040.008

Godina: 3, Semestar: Zimski

Osnovi termodinamike sa prenosom toplote2200.005
Elementi zgrada i instalacije2200.006
Modelovanje i simulacija u upravljanju rizikom3030.006
Institucionalni okviri upravljanja rizicima2200.006
Aspekti bezbednosti u izgrađenom okruženju4120.007

Godina: 3, Semestar: Letnji

Sistemi za detekciju, dojavu i upozorenje2200.005
Izborni predmet 221-20-10.006
Izborni predmet 3 - Strani jezik2-3000.003
Izborni predmet 42120.006
Izborni predmet 520-20-20.005
Izborni predmet 62-3200.005

Godina: 4, Semestar: Zimski

Elementi ciklusa katastrofalnih događaja3200.005
Mere kod odbrane od poplava2200.005
Izborni predmet 721-20-10.005
Izborni predmet 820-20-20.005
Izborni predmet 931-30-20.006
Stručna praksa0006.004

Godina: 4, Semestar: Letnji

Metode analize rizika3300.005
Uticaj zemljotresa na građevinske objekte2200.005
Izborni predmet 103200.005
Izborni predmet 1130-20-20.005
Diplomski rad - istraživački rad0000.005
Diplomski rad - izrada i odbrana0003.005