vanr. prof. dr Igor Džolev


Nedostaje slika

dr Igor Džolev

Vanredni profesor


Telefon021/485-2615
E-mail
Akademsko zvanjeVanredni profesor
KancelarijaKabinet 306

Igor M. Džolev je rođen 4. jula 1983. godine u Novom Sadu, gde je završio osnovnu školu i Gimnaziju „Jovan Jovanović Zmaj”, matematički smer. Diplomski, master rad sa temom „Projekat armiranobetonske višespratne stambeno-poslovne zgrade” odbranio je 2008. godine na Fakultetu tehničkih nauka (FTN) u Novom Sadu, Građevinski odsek, smer Konstrukcije, sa prosečnom ocenom u toku studiranja 9,59 (devet i 59/100). Doktorsku disertaciju pod nazivom „Nelinearna termo-mehanička analiza ponašanja armiranobetonskih okvirnih konstrukcija u uslovima požarnih dejstava” odbranio je 2018. godine na Fakultetu tehničkih nauka, Univerziteta u Novom Sadu.
Nakon diplomiranja, zaposlio se na Fakultetu tehničkih nauka, najpre u svojstvu Saradnika u nastavi, nakon čega je izabran u zvanje Asistenta, zatim Docenta, a od 2024. godine u zvanje Vanrednog profesora za užu naučnu oblast Teorija konstrukcija. U dosadašnjem angažovanju, izvodio je nastavu na studijskim programima Građevinarstvo, Arhitektura i Upravljanje rizikom od katastrofalnih događaja i požara na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu. Angažovan je i na Fakultetu za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu i Građevinskom fakultetu u Subotici.
Od 2008. godine angažovan je kao istraživač na ukupno pet projekata koje finansira Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije. Učestvovao je kao istraživač u međunarodnim projektima ERASMUS+ i COST. Objavio je preko 100 naučnih i stručnih radova, koji su publikovani u nacionalnim i međunarodnim časopisima i zbornicima radova sa naučnih konferencija, iz oblasti požarnog i zemljotresnog inženjerstva i energetske efikasnosti građevinskih objekata.
Stručne ispite za oblasti Građevinske konstrukcije i Energetska efikasnost zgrada, položio je 2012. godine ispred Inženjerske komore Srbije. Poseduje licence za Odgovornog projektanta građevinskih konstrukcija i Odgovornog izvođača radova na objektima visokogradnje, niskogradnje i hidrogradnje, i licencu Odgovornog projektanta za energetsku efikasnost zgrada.
Član je Udruženja „Izgradnja”, Saveza inženjera i tehničara Srbije, Društva građevinskih konstruktera Srbije i Inženjerske komore Srbije.
Od 2020. godine imenovan je za člana Komisije za standarde i srodne dokumente U250-5,6 Proračun drvenih i zidanih konstrukcija, Z021/PKS U092 Tehničke mere zaštite od požara u zgradama, a od 2023. godine i U250-1,8 Osnove proračuna, dejstva na konstrukcije i seizmički proračun, pri Institutu za standardizaciju Srbije.
Od 2021. godine izabran je za pomoćnika direktora za nauku Departmana za građevinarstvo i geodeziju (FTN), zadužen za aktivnosti vezane za naučno-istraživački rad, međunarodnu saradnju i obrazovanje.
Govori engleski, nemački i makedonski jezik.

Vanredni profesor
11.03.2024.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Stručni saradnik na projektu26.10.2017.Departman za građevinarstvo i geodeziju
Stručni saradnik na projektu25.10.2015.Departman za građevinarstvo i geodeziju
Docent11.03.2019.10.03.2024.Katedra za konstrukcije
NazivU Ustanovi
Projekat armiranobetonske višespratne stambeno poslovne zgrade

Diploma

Građevinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2008

Nelinearna termo-mehanička analiza ponašanja armiranobetonskih okvirnih konstrukcija u uslovima požarnih dejstava

Doktorat

Građevinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2018

Kriterijum produkcijeOpis
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuDžolev I., Laban M., Draganić (Vukoslavče S.: Survey based fire load assessment and impact analysis of fire load increment on fire development in contemporary dwellings, Safety Science, 2021, Vol. 135, No 105094, pp. 1-7, ISSN 0925-7535
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuDžolev I., Cvetkovska M., Lađinović Đ., Radonjanin V.: Numerical analysis on the behavior of reinforced concrete frame structures in fire, Computers and Concrete, 2018, Vol. 21, No 6, pp. 637-647, ISSN 1598-8198
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuŽivaljević V., Jovanović Đ., Kovačević D., Džolev I.: The Influence of Web Holes on the Behaviour of Cold-Formed Steel Members: A Review, Buildings, 2022, Vol. 12, No. 8, pp. 1-33, ISSN 2075-5309
(M23) Rad u međunarodnom časopisuLaban M., Cvetkovska M., Trombeva Gavriloska A., Draganić (Vukoslavče S., Lazarevska M., Džolev I.: Chimneys’ influence on fire risk of solid wood structures in residential buildings in rural Balkan settlements, Thermal Science, 2021, Vol. 25, Issue 3A, pp. 1689-1702, ISSN 0354-9836
(M23) Rad u međunarodnom časopisuJovanović Đ., Rašeta A., Spasojević M., Džolev I.: Investigation of large-diameter flange joint with soft-gasket, Građevinar, 2021, Vol. 73, No. 1, pp. 15-25, ISSN 0350-2465
(M31) Predavanje po pozivu sa međunarodnog skupa štampano u celiniDžolev I., Cvetkovska M., Radonjanin V., Lađinović Đ., Laban M.: Modelling approach of structural fire performance, 1. S-FORCE Knowledge FOr Resilient soCiEty, Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, 28-29 Septembar, 2018, pp. 17-24, ISBN 978-86-6022-093-8
(M31) Predavanje po pozivu sa međunarodnog skupa štampano u celiniDžolev I., Lađinović Đ.: Numerical simulation of reinforced concrete frame structural fire response, 8. Savremena dostignuća u građevinarstvu, Subotica: Univerzitet u Novom Sadu, Građevinski fakultet Subotica, 22-23 April, 2021, pp. 65-78, ISBN 978-86-80297-86-6, UDK: 624.012.45.042.5:519.6
(M31) Predavanje po pozivu sa međunarodnog skupa štampano u celiniKovačević D., Janjić Ž., Džolev I.: Special finite elements – Why and where?, 5. iNDiS, Novi Sad, 23-25 Novembar, 2009, pp. 63-70, ISBN 978-86-7892-221-3
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniStarčev-Ćurčin A., Rašeta A., Lađinović Đ., Kukaras D., Džolev I.: Behavior analysis of RC wall designed by strut-and-tie method, 5. Savremena dostignuća u građevinarstvu, Subotica: Univerzitet u Novom Sadu, Građevinski fakultet Subotica, 21-22 April, 2015, pp. 305-310, ISBN 978-86-80297-68-2, UDK: 624.07:004.42
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniRadujković (Vukić) A., Lađinović Đ., Rašeta A., Starčev-Ćurčin A., Džolev I.: Ultimate displacements and target displacements for two limit states according to EN 1998-3, 6. Građevinarstvo - nauka i praksa, Žabljak: Univerzitet Crne Gore, Građevinski fakultet, 7-11 Mart, 2016, pp. 561-567, ISBN 978-86-82707-30-1
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniRašeta A., Džolev I., Starčev-Ćurčin A., Lađinović Đ., Kukaras D.: Use of finite element method for simulation of RC beam nonlinear behavior, 5. Savremena dostignuća u građevinarstvu, Subotica: Univerzitet u Novom Sadu, Građevinski fakultet Subotica, 21-22 April, 2015, pp. 243-252, ISBN 978-86-80297-68-2, UDK: 624.072.2:517.9
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniRadujković (Vukić) A., Starčev-Ćurčin A., Lađinović Đ., Džolev I.: Assessment of rc frame seismic performance related to confined concrete models, 17. International Symposium MASE, Ohrid: MASE, 4-7 Oktobar, 2017, pp. 486-491, ISBN 978-608-4510-32-1
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniRadujković (Vukić) A., Džolev I., Lađinović Đ.: The chord rotation capacity of reinforced concrete columns under monotonic loading, 15. Kongres društva građevinskih konstruktera Srbije, Zlatibor: Društvo građevinskih konstruktera Srbije Beograd, Bulevar kralja Aleksandra 73/I, 6-8 Septembar, 2018, pp. 194-201, ISBN 978-86-6022-070-9
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniRadujković (Vukić) A., Lađinović Đ., Starčev-Ćurčin A., Džolev I., Rašeta A.: Estimation of Ductility Demands of RC Frames Using Time History Analysis, 3. Savremena dostignuća u građevinarstvu, Subotica: FACULTY OF CIVIL ENGINEERING SUBOTICA, 24-25 April, 2015, pp. 223-237, ISBN 978-86-80297-62-0, UDK: 624.042.7:519.853
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniDžolev N., Džolev I.: Optimization of temperature regime in operation of district heating network, 5. Regional Conference Industrial Energy and Environmental Protection in South Eastern European Countries IEEP, Zlatibor: Society of Thermal Engineers of Serbia, 24-27 Jun, 2015, pp. 1-9, ISBN 978-86-7877-025-8
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKovačević D., Okuka R., Džolev I.: AXISVM® 13 - Advanced features of FEM software for structural analysis, 13. iNDiS, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, Departman za građevinarstvo i geodeziju, 25-27 Novembar, 2015, pp. 60-66, ISBN 978-86-7892-750-8, UDK: 624.041
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniOkuka R., Kovačević D., Džolev I., Šešlija M.: AxisVM® 12 – New version of CASA software, 5. Građevinarstvo nauka i praksa, Žabljak: Univerzitet Crne Gore, Građevinski fakultet, 17-21 Februar, 2014, pp. 277-284, ISBN 978-86-82707-23-3
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniDžolev I., Lađinović Đ., Rašeta A., Radujković (Vukić) A.: Nonlinear static pushover analysis of RC girder bridge designed in accordance with EN 1998-2, 5. Građevinarstvo nauka i praksa, Žabljak: Univerzitet Crne Gore, Građevinski fakultet, 17-21 Februar, 2014, pp. 629-636, ISBN 978-86-82707-23-3
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniDžolev I., Lađinović Đ., Rašeta A., Radujković (Vukić) A.: Nonlinear dynamic analysis of girder bridge designed in accordance with EN 1998-2 exposed to earthquake, 1. CONTEMPORARY ACHIVEMENTS IN CIVIL ENGINEERING, Subotica: Univerzitet u Novom Sadu, Građevinski fakultet Subotica, 24-25 April, 2014, pp. 391-396, ISBN 0352-6852, UDK: 624.21:624.042.7:517.988
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniDžolev I., Lađinović Đ., Rašeta A., Petronijević M., Nefovska-Danilović M.: Effect of relative length of columns on nonlinear response of RC girder bridge, 4. Zemljotresno inženjerstvo i inženjerska seizmologija, Borsko jezero: Savez građevinskih inženjera Srbije, 19-21 Maj, 2014, pp. 299-304, ISBN 978-86-88897-05-1, UDK: 624.21.042.7
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniLađinović Đ., Džolev I., Aćić M.: Nonlinear static and dynamic analysis of girder bridge designed according to EN 1998-2, 10. Savremena teorija i praksa u graditeljstvu, Banja Luka: Zavod za izgradnju a.d. Banja Luka, 15-16 Maj, 2014, pp. 23-36, ISBN 978-99955-630-9-7
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniDžolev I., Okuka R., Kovačević D.: AxisVM® 11 – Computer Aided Structural Analysis Software, 6. PSU-UNS International Conference on Engineering and Technology - ICET, Novi Sad: University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences, 15-17 Maj, 2013, pp. 50-50, ISBN 978-86-7892-510-8
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniDžolev I., Džolev N., Matić B.: Economic analysis of the optimum U-value of external wall, 13. International Scientific Conference VSU, Sofija: Higher School of Civil Engineering (VSU) „Lyuben Karavelov”, 6-7 Jun, 2013, pp. 84-89, ISBN 1314-071X
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniDžolev N., Džolev I.: Different measures of improving energy performance of a typical multifamily residential building, 4. Regional Conference Industrial Energy and Environmental Protection in South Eastern European Countries IEEP, Divčibare: Društvo Termičara Srbije, BBN CONGRESS MANAGEMENT, Deligradska 9/VI, 11000 Beograd, Srbija, 26-29 Jun, 2013, pp. 1-8, ISBN 978-86-7877-023-4
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMira P., Marko R., Marija N., Lađinović Đ., Okuka R., Džolev I.: Prediction of traffic induced building vibrations using transfer functions, 15. International Symposium MASE, Struga: Macedonian association of structural engineers, 18-21 Septembar, 2013, pp. 1-7, ISBN 9989-9785-1-9
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniDžolev I., Momirov M.: Economic analysis of the optimum insulation thickness of facade wall, 4. International Symposium for Students of doctoral studies in the fields of Civil Engineering Architecture and Environmental Protection, Niš, 27-28 Septembar, 2012, pp. 299-304, ISBN 978-86-88601-05-4
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniDžolev I., Matić B., Okuka R.: Optimum insulation thickness for building wall using life-cycle cost analysis, 4. Građevinarstvo nauka i praksa, Žabljak: Građevinski fakultet, Univerzitet Crne Gore, 20-24 Februar, 2012, pp. 1785-1792, ISBN 978-86-82707-21-9
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMatić B., Okuka R., Džolev I., Radović N.: Thermal properties of pavement, 4. Građevinarstvo nauka i praksa, Žabljak: Univerzitet u Crnoj Gori, 20-24 Februar, 2012, pp. 1415-1422, ISBN 978-86-82707-21-9
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniDžolev I., Okuka R., Lukić I.: Impact of different energy sources and climate conditions on optimum insulation thickness of a building wall, 12. International Scientific Conference VSU, Sofija: "L. Karavelov" Civil Engineering Higher School - Sofia, 7-8 Jun, 2012, pp. 149-154, ISBN 1314-071X
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniOkuka R., Džolev I., Matić B.: Analysis of masonry buildings in the Kraljevo earthquake from the point of compilance with the rules and regulations on seismic design, 4. Građevinarstvo nauka i praksa, Žabljak: Univerzitet u Crnoj Gori, 20-24 Februar, 2012, pp. 763-770, ISBN 978-86-82707-21-9,
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKočetov Mišulić T., Džolev I.: Energy absorbed in tested timber joints under different loading protocols, 3. International Conference: Seismic Engineering and Engineering Seismology, Divčibare, 22-24 Maj, 2012, pp. 175-181, ISBN 978-86-88897-02-0
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniOkuka R., Matić B., Džolev I.: Numerical models for the analysis of masonry structures using FEM, 4. International Symposium for Students of doctoral studies in the fields of Civil Engineering Architecture and Environmental Protection, Niš, 27-28 Septembar, 2012, pp. 418-425, ISBN 978-86-88601-05-4
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKovačević D., Džolev I., Janjić Ž.: Alternative approach to CASA - AxisVM® 11, 12. iNDiS, Novi Sad: Department of Civil Engineering and Geodesy - Faculty of Technical Sciences Novi Sad, 28-30 Novembar, 2012, pp. 121-129, ISBN 978-86-7892-453-8
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniLukić I., Bulatović V., Džolev I.: Cost effective analysis of insulation thickness of facade walls , 1. IDE 2011 Innovation as a function of engineering development, Niš: Faculty of Civil Engineering and Architecture, University of Nis, 25-26 Novembar, 2011, pp. 199-204, ISBN 978-86-80295-98-5
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKovačević D., Džolev I., Janjić Ž.: AxisVM® 10 – One approach in CASA, 10. International Scientific Conference VSU, Sofia, 3-4 Jun, 2010, pp. 69-74, ISBN 1314-071X
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKovačević D., Janjić Ž., Džolev I.: Application of special finite elements, 10. International Scientific Conference VSU, Sofia, 3-4 Jun, 2010, pp. 75-80, ISBN 1314-071X
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKovačević D., Džolev I., Janjić Ž.: AxisVM® 10 - Advanced approach in CASA, 5. iNDiS, Novi Sad, 23-25 Novembar, 2009, pp. 265-273, ISBN 978-86-7892-221-3
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniTatić M., Džolev I., Šarac N.: Ukrućenje skeletnih zgrada u seizmičkim područjima, 2. Regionalen kongres na studentite od geotehnološkite fakulteti, Ohrid, 17-21 April, 2008, pp. 141-152, ISBN 0352-2598
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniDžolev I., Katić D., Lađinović Đ.: Seizmičko ojačavanje postojećih armiranobetonskih mostova, 1. Naučno - stručno savetovanje Zemljotresno inženjerstvo i inženjerska seizmologija, Soko Banja, 13-16 Maj, 2008, pp. 307-314, ISBN 978-86-904089-5-5, UDK: 624.21.059.32
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniDžolev I., Kekez S., Rašeta A.: Numerical modelling of steel members protected with intumescent coating, 7. Applications of Structural Fire Engineering, Ljubljana: University of Ljubljana, Faculty of Civil and Geodetic Engineering, 10-11 June, 2021, ISBN 978-961-6884-71-6
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniDžolev I., Lađinović Đ., Cvetkovska M., Radujković (Vukić) A., Rašeta A.: Seismic response of RC frame structure modelled according to EN 1992-1-1 and EN 1992-1-2, 17. International Symposium MASE, Ohrid: MASE - Macedonian Association of Structural Engineers Faculty of Civil Engineering, 4-7 Oktobar, 2017, pp. 407-413, ISBN 978-608-4510-32-1
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniDžolev I., Radujković (Vukić) A., Cvetkovska M., Lađinović Đ., Radonjanin V.: Fire analysis of a simply supported steel beam using Opensees and Ansys Workbench, 4. Savremena dostignuća u građevinarstvu, Subotica: Univerzitet u Novom Sadu, Građevinski fakultet Subotica, 22-23 April, 2016, pp. 315-322, ISBN 978-86-80297-63-7, UDK: 624.042.5.072.2 : 519.6
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniDžolev I., Lađinović Đ., Rašeta A., Laban M.: Thermo-mechanical properties of reinforced concrete at elevated temperatures, 12. Risk and Safety Engineering, Kopaonik: Visoka tehnička škola strukovnih studija u Novom Sadu, 9-11 Januar, 2017, pp. 88-98, ISBN 978-86-6211-107-4
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniDžolev I., Jovanović Đ., Cvetkovska M., Lađinović Đ., Radonjanin V.: Lateral torsional buckling of steel beams subjected to fire, 6. Građevinarstvo - nauka i praksa, Žabljak: Univerzitet Crne Gore, Građevinski fakultet, 7-11 Mart, 2016, pp. 85-92, ISBN 978-86-82707-30-1
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniDžolev I., Cvetkovska M., Lađinović Đ., Radonjanin V., Rašeta A.: Fire analysis of a simply supported reinforced concrete beam using Ansys Workbench, 8. Simpozijum 2016 Društva građevinskih konstruktera Srbije, Zlatibor: Društvo građevinskih konstruktera Srbije, 15-17 Septembar, 2016, pp. 322-327, ISBN 978-86-7892-839-0
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniDžolev I., Cvetkovska M., Lađinović Đ., Radonjanin V.: Load influence and fire exposure of a simply supported beam, 16. International Symposium MASE, Ohrid: MASE - Macedonian Association of Structural Engineers, Faculty of Civil Engineering, 1-3 Oktobar, 2015, pp. 475-482, ISBN 608-4510-24-8
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniDžolev I., Cvetkovska M., Lađinović Đ., Radonjanin V., Rašeta A.: Thermal analysis of concrete members subjected to fire according to EN 1991-1-2 & EN 1992-1-2, 13. iNDiS, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, Departman za građevinarstvo i geodeziju, 25-27 Novembar, 2015, pp. 708-715, ISBN 978-86-7892-750-8, UDK: 69.05:006.77(4-672EU)
(M34) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u izvoduLaban M., Džolev I.: Analysis of fire loads in residential buildings - Fire load survey in apartments in Serbia, 1. Nordic Fire & Safety Days, Trondheim: RISE Research Institutes of Sweden, 7-8 Jun, 2018, pp. 64-64
(M34) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u izvoduRadujković (Vukić) A., Džolev I., Lađinović Đ.: The chord rotation capacity of reinforced concrete columns under monotonic loading, 15. Kongres društva građevinskih konstruktera Srbije, Zlatibor: Društvo građevinskih konstruktera Srbije Beograd, Bulevar kralja Aleksandra 73/I, 6-8 Septembar, 2018, pp. 192-192, ISBN 978-86-6022-068-6
(M34) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u izvoduLaban M., Kočetov Mišulić T., Draganić (Vukoslavčević) S., Džolev I.: Fire safety in regulations, research and future challenges, 1. COST FP 1404 MC and WG meeting: “Dissemination, standardization and implementation of novel improvements”, Prag: RISE Research institutes of Sweden, 2-3 Februar, 2017, pp. 52-56, ISBN 978-91-88349-91-0
(M48) Uređivanje naučne monografije, tematskog zbornika,leksikografske ili kartografskeLađinović Đ., Džolev I.: Evrokod 8 – Proračun seizmički otpornih konstrukcija, Deo 3: Procena stanja i ojačanje zgrada, Beograd, Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2009, str. 1-78, ISBN 978-86-7518-124-8
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaKovačević D., Radonjanin V., Malešev M., Vlajić Lj., Lađinović Đ., Ninkov T., Ranković S., Lukić I., Džolev I., Bulatović V.: Probno opterećenje "Mosta na Adi", Izgradnja, 2012, Vol. 66, No 9-10, pp. 111-128, ISSN 0350-5421, UDK: 624.21.042
(M53) Rad u naučnom časopisuJovanović Đ., Džolev I., Kočetov Mišulić T.: Požarna analiza drvenih grednih elemenata prema EN propisima, Zbornik radova Fakulteta tehničkih nauka, 2018, Vol. 33, No 5/2018, pp. 681-684, ISSN 0350-428X, UDK: 624.011.1
(M53) Rad u naučnom časopisuDžolev I., Lađinović Đ., Rašeta A., Radujković (Vukić) A.: Pushover analysis of RC bridge designed according to EN 1998-2, Construction of Unique Buildings and Structures, 2014, Vol. 9, No 24, pp. 116-125, ISSN 2304-6295
(M61) Predavanje po pozivu sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniKovačević D., Radonjanin V., Malešev M., Vlajić Lj., Lađinović Đ., Ninkov T., Ranković S., Lukić I., Džolev I., Bulatović V.: Isptivanje "Mosta na Adi" probnim opterećenjem, 13. Savremena građevinska praksa, Andrevlje: Fakultet tehničkih nauka, 17-18 Maj, 2012, pp. 201-220, ISBN 978-86-7892-376-0
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniLađinović Đ., Rašeta A., Radujković (Vukić) A., Džolev I., Starčev-Ćurčin A.: Prikaz proračunskih modela i metoda analize za procenu stanja zidanih zgrada prema Evrokodu 8, 10. Međunarodno naučno savetovanje: "Rizik i bezbednosni inženjering", Kopaonik: Visoka tehnička škola strukovnih studija u Novom Sadu, 26-30 Januar, 2015, pp. 177-185, ISBN 978-86-6211-097-8
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniRadujković (Vukić) A., Lađinović Đ., Rašeta A., Džolev I.: Vrednosti faktora multiplikacije kod AB okvira projektovanih prema Evrokodu 8, 13. iNDiS, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, Departman za građevinarstvo i geodeziju, 25-27 Novembar, 2015, pp. 423-430, ISBN 978-86-7892-749-2, UDK: 69.05:006.77(4-672EU)
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniMatić B., Radović N., Okuka R., Džolev I.: Ispitivanje prethodnog sastava asfaltne mešavine sa struganim asfaltom, 12. iNDiS, Novi Sad: Departman za građevinarstvo i geodeziju, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 28-30 Novembar, 2012, pp. 282-291, ISBN 978-86-7892-452-1
(M71) Odbranjena doktorska disertacijaDžolev I.: Nelinearna termo-mehanička analiza ponašanja armiranobetonskih okvirnih konstrukcija u uslovima požarnih dejstava, Novi Sad, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, 2018, str. 1-249
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Vanredni profesorTeorija konstrukcijaUniverzitet u Novom Sadu11.03.2024.
DocentTeorija konstrukcijaUniverzitet u Novom Sadu11.03.2019.
AsistentTeorija konstrukcijaFakultet tehničkih nauka30.10.2012.
AsistentTeorija konstrukcijaFakultet tehničkih nauka23.11.2009.
Saradnik u nastaviTeorija konstrukcijaFakultet tehničkih nauka25.11.2008.
Saradnik u nastaviTeorija konstrukcijaFakultet tehničkih nauka28.11.2007.