prof. dr Tibor Lukić


Nedostaje slika

dr Tibor Lukić

Redovni profesor


Telefon021/485-2307
E-mail
Akademsko zvanjeRedovni profesor
KancelarijaKabinet 603

Tibor Lukić je rođen 13. februara 1974. godine u Kikindi. Osnovnu školu je završio u Sajanu, a gimnaziju prirodno-matematičkog smera u Kikindi. Na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu, smer profesor matematike, diplomirao je 1998. godine. Magistarski rad iz oblasti numeričke matematike pod nazivom "Modikacije Njutnovog postupka za jednu klasu singularnih sistema" odbranio je 2004. godine. Master rad iz oblasti digitalne obrade slika odbranio je 2008. godine. Doktorsku disertaciju pod nazivom "Regularizovani problemi u obradi slika" odbranio je 2011. godine na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, gde je zaposlen i učestvuje u nastavi matematike od 1998. godine. U zvanje redovnog profesora Univerziteta u Novom Sadu za naučnu oblast teorijska i primenjena matematika izabran je 2022. godine. Njegova naučna oblast obuhvata matematičke modele u oblasti digitalne obrade slika, optimizacije i veštačke inteligencije. Autor ili koautor je brojnih naučnih radova objavljenih u časopisima ili zbornicima konferencija. Boravio je na nekoliko inostranih univerziteta kao gostujući istraživač ili predavač po pozivu: University of Udine (Italy), University of Szeged (Hungary), Technical University of Vienna (Austria), Technical University of Budapest (Hungary), University of Debrecen (Hungary), University of Exeter (United Kingdom), University of Graz (Austria), West University of Timisoara (Romania) and University of Rijeka (Croatia). Učesnik i koordinator je nekoliko međunarodnih projekata (CEEPUS, COST, ERASMUS) i član je programskih odbora više naučnih konferencija (IWCIA, ISPA, KEPAF). Bio je glavni predsedavajući nekoliko međunarodnih naučnih skupova (SSIP’17, IWCIA’20, SSIP’23).

Redovni profesor
07.06.2022.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Asistent sa doktoratom01.01.2012.01.05.2012.Departman za opšte discipline u tehnici
Asistent sa magistraturom15.07.2004.01.12.2011.Departman za opšte discipline u tehnici
Vanredni profesor07.06.2017.06.06.2022.Katedra za matematiku
Docent07.06.2012.Katedra za matematiku
NazivU Ustanovi
-

Diploma

Matematičke nauke

Prirodno-matematički fakultet

1998

Modifikacije Njutnovog postupka

Magistratura

Matematičke nauke

Prirodno-matematički fakultet

2004

Regularizovani problemi u obradi digitalnih slika

Doktorat

Matematičke nauke

Fakultet tehničkih nauka

2011

Kriterijum produkcijeOpis
(M14) Monografska studija/poglavlje u knjizi M12 ili rad u tematskom zborniku međunarodnog značajaLukić T., Lukity A.: A Spectral Projected Gradient Optimization for Binary Tomography, Heidelberg, Computational Intelligence in Engineering, Springer, 2010, str. 263-272, ISBN 978-3642-15219-1
(M17) Uređivanje naučne monografije ili tematskog zbornika vodećeg međunarodnog značajaLukić T., P. Barneva R., E. Brimkov V., Čomić L., Sladoje N.: Combinatorial Image Analysis - LNCS 12148, Novi Sad, Springer, 2020, ISBN 978-3-030-51001-5
(M21a) Rad u međunarodnom časopisu izuzetnih vrednostiLukić T., Žunić J.: A non-gradient-based energy minimization approach to the image denoising problem, Inverse Problems, 2014, Vol. 30, No 095007, ISSN 0266-5611
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuTibor Lukic, Joakim Lindblad, and Natasa Sladoje, Regularized Image Denois- ing Based on Spectral Gradient Optimization, Inverse Problems, Vol. 27:085010, IOP Publishing, 2011.
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuLukić T., Nagy B.: Deterministic discrete tomography reconstruction by energy minimization method on the triangular grid, Pattern Recognition Letters, 2014, Vol. 49, pp. 11-16, ISSN 0167-8655
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuLukić T., Balazs P.: Binary tomography reconstruction based on shape orientation, Pattern Recognition Letters, 2016, Vol. 79, pp. 18-24, ISSN 0167-8655
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuTibor Lukic, Nebojsa M. Ralevic, Geometric Mean Newton"s Method for Simple and Multiple Roots, Elsevier, Applied Mathematics Letters 21, pp. 30-36, 2008.
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuLukić T., Balazs P.: Limited-view binary tomography reconstruction assisted by shape centroid, The Visual Computer (Springer), 2021, ISSN 14322315,01782789
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuLukić T., Nagy B.: Binary tomography on the isometric tessellation involving pixel shape orientation, IET Image Processing, 2020, Vol. 14, No. 1, pp. 25-30, ISSN 1751-9659
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuLukić T., Balazs P.: Shape circularity assisted tomography reconstruction, Physica Scripta, 2020, Vol. 95, No. 10, ISSN 0031-8949
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuLukić T., Marčeta M.: Regularized graph cuts based discrete tomography reconstruction methods, Journal of Combinatorial Optimization (Springer}, 2021, ISSN 13826905,15732886
(M23) Rad u međunarodnom časopisuNagy B., Lukić T.: Dense Projection Tomography on the Triangular Tiling, Fundamenta Informaticae, 2016, Vol. 145, pp. 125-141, ISSN 0169-2968
(M23) Rad u međunarodnom časopisuJoakim Lindblad, Natasa Sladoje, and Tibor Lukic, Feature Based Defuzzication in Z2 and Z3 Using a Scale Space Approach, Springer-Verlag, Volume 4245,of Lecture Notes in Computer Science, pp. 378-389, 2006.
(M24) Rad u časopisu međunarodnog značaja verifikovanog posebnom odlukomZorana Luzanin and Tibor Lukic, Convergence of the MRV method at singular points, Novi Sad Journal of Mathematics, Vol. 35, pp. 71-79, 2005.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniTibor Lukic and Nebojsa M. Ralevic, Newton s Method with Accelerated Con- vergence Modied by an Aggregation Operator, Proceedings of 3rd Serbian- Hungarian Joint Symposium on Intelligent Systems (SISY), pp. 121-128, Sub- otica, 2005.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniTibor Lukic, Nebojsa M. Ralevic and Aniko Lukity, Application of Aggrega- tion Operators in Solution of Nonlinear Equations, Proceedings of 4th Serbian- Hungarian Joint Symposium on Intelligent Systems (SISY), pp. 329{339, Sub- otica, 2006.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniNebojsa M. Ralevic and Tibor Lukic, A New Variant of Newton s Method Based on Power Mean, Proceedings of 7th IEEE International Symposium on Intelligent Systems and Informatics (SISY), pp. 119-122, 2009.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniTibor Lukic and Aniko Lukity, Binary Tomography Reconstruction Algorithm Based on the Spectral Projected Gradient Optimization, Proceedings of 10th International Symposium of Hungarian Researchers on Computational Intelli- gence and Informatics (CINTI), pp. 253{263, 2009.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniJoakim Lindblad, Natasa Sladoje, and Tibor Lukic, De-noising of SRCT Fiber Images by Total Variation Minimization, Proceedings of 20th Interna- tional Conference on Pattern Recognition (ICPR), Istanbul, Turkey, 2010.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniTibor Lukic, Natasa Sladoje, and Joakim Lindblad, Deterministic Defuzzication based on Spectral Projected Gradient Optimization, Springer-Verlag, Volume 5096 of Lecture Notes in Computer Science, pp. 476-485, 2008.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniTibor Lukic, Nebojsa M. Ralevic and Aniko Lukity, Application of Aggregation Operators in Solution of Nonlinear Equations, Proceedings of 4th Serbian-Hungarian Joint Symposium on Intelligent Systems, pp. 329-339, Subotica, 2006.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniTibor Lukic and Nebojsa M. Ralevic, Newton"s Method with Accelerated Convergence Modified by an Aggregation Operator, Proceedings of 3rd Serbian-Hungarian Joint Symposium on Intelligent Systems, pp. 121-128, Subotica, 2005.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniTibor Lukic, Benedek Nagy, Energy-minimization based Discrete Tomography Reconstruction Method for Images on Triangular Grid, Proceedings of Combi- natorial Image Analysis - 15th International Workshop (IWCIA), Austin (TX), USA, LNCS, Vol. 7655, Springer-Verlag, pp. 274-284, 2012.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniTibor Lukic, Aniko Lukity, and Gogolak Laszlo, Binary Tomography Recon- struction Method with Perimeter Preserving Regularization, Proceedings of 8th Conference of the Hungarian Association for Image Processing and Pattern Recognition (KEPAF), Szeged, Hungary, pp. 83-91, 2011.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMarčeta M., Lukić T.: Graph Cuts Based Tomography Enhanced by Shape Orientation, Springer-Verlag, Lecture Notes in Computer Science, 2020, pp. 219-235, 20. International Workshop on Combinatorial Image Analysis, Novi Sad: Springer, 16-18 July, 2020, pp. 219-235, ISBN 978-3-030-51001-5
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniLukić T., Nagy B., Valentina Moisi E., Cretu V.: Comparing memetic and simulated annealing approaches for discrete tomography on the triangular grid, 10. IEEE International Symposium on Applied Computational Inteligence and Informatics, Temišvar, 21-23 Maj, 2015, pp. 523-528
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniLukić T., Stojanova M.: Mapping the Conservations Status of Easel Painting. Craquelure Structure Visualization by Binary Image Segmentation Approach, 5. International Conference on Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage, Veliko Trnovo, 27-30 Septembar, 2015, pp. 141-155, ISBN 1314-4006
(M71) Odbranjena doktorska disertacijaTibor Lukic, Regularized Problems in Image Processing, Doctoral Thesis, 2011.
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Redovni profesorTeorijska i primenjena matematikaUniverzitet u Novom Sadu31.03.2022.
Vanredni profesorTeorijska i primenjena matematikaUniverzitet u Novom Sadu07.06.2017.
DocentTeorijska i primenjena matematikaFakultet tehničkih nauka07.06.2012.
Asistent - stari nazivMatematikaFakultet tehničkih nauka26.02.2011.
Asistent pripravnik RMatematikaFakultet tehničkih nauka02.07.2009.
Asistent - stari nazivMatematikaFakultet tehničkih nauka15.07.2004.