vanr. prof. dr Ivan Lukić


Nedostaje slika

dr Ivan Lukić

Vanredni profesor


Telefon021/485-2407
E-mail
Akademsko zvanjeVanredni profesor
KancelarijaKabinet 311

Ivan Lukić je rođen 9.7.1982. godine u Sr. Mitrovici. Osnovnu i srednju školu završio je u Rumi.

Na Fakultetu tehničkih nauka - Građevinski odsek je diplomirao je 2006. godine, a na istom fakultetu je odbranio i doktorsku disertaciju 2015. godine.

Od 2007. godine zaposlen je na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu i prošao je sva nastavna zvanja, od saradnika u nastavi do zvanja vanrednog profesora u koje je izabran 2020. godine. Učestvuje u izvođenju nastave na svim nivoima studija, na tri studijska programa: Građevinarstvo, Arhitektura i Upravljanje rizikom od katastrofalnih događaja i požara.

Kao autor ili koautor objavio je više od 70 radova u časopisima i zbornicima radova sa naučno-stručnih skupova. Na dan 7.02.2021. ima 63 citata i h-faktor 3, prema SCOPUS bazi. Objavio je i četiri rada u vodećim međunarodnim časopisima. Radovi obuhvataju široku tematiku iz oblasti građevinarstva, a prvenstveno se odnose na održivo građevinarstvo, primenu novih građevinskih materijala, poboljšanje svojstava betonskih kompozita, posebno primenom recikliranih i otpadnih materijala. Veliki broj radova odnosi se na dijagnostiku stanja postojećih objekata, probleme vezane za klasifikaciju oštećenja i izbor metoda i materijala za sanaciju i povećanje trajnosti konstrukcija kao i energetsku efikasnost objekata. Deo svojih istraživanja i radova realizovao je kao istraživač na 4 nacionalna (tri TR i jedan  III) i 4 međunarodna (IPA, EUREKA, COST, ERASMUS+) naučno-istraživačaka projekta. Recenzent je u vrhunskom međunarodnom časopisu „Construction and Building Materials“.

Dobitnik je nagrade za najbolju doktorsku disertaciju u periodu 2014. – 2017. godina. koju dodeljuje Društvo za ispitivanje i istraživanje materijala i konstrukcija Srbije za izuzetna ostvarenja u oblasti istraživanja materijala i Povelje „Ivan Mamužić“ za izuzetne rezultate u oblasti građevinske struke, ostvarene u naučnom, stručnom, projektantskom ili izvođačkom radu, koju dodeljuje Društvo građevinskih inženjera Novog Sada.

U okviru rada na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu učestvovao je u mnogim terenskim i laboratorijskim ispitivanjima različitih materijala i konstrukcija za potrebe privrede. Radi na standardnim i nestandardnim ispitivanjima građevinskih materijala. Učestvuje u pregledu, ispitivanju i sanaciji građevinskih objekata, uključivši i složene inženjerske objekte kao što su mostovi, silosi i dr. Kao projektant ili Odgovorni projektant, učestvovao je u izradi 100+ projekata za izvođenje, sanaciju, rekonstrukciju ili energetsku sanaciju svih kategorija objekata. Tokom studijskog boravka uz rad na projektima procene stanja, sanacije i održavanja objekata, održao je predavanje u jednoj od najvećih kompanija u SAD u toj oblasti (Wiss, Janney, Elstner Associates, Inc.)

Član je dve radne grupe formirane od strane Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture: RG za pripremu i praćenje izrade „Dugoročne strategije za podsticanje ulaganja u obnovu nacionalnog fonda zgrada“ (oblast Energetska efikasnost) i RG za izradu „Predloga pravilnika za beton i armirani beton“, Društva za ispitivanje i istraživanje materijala i konstrukcija Srbije i Društva građevinskih inženjera Novog Sada.

Poseduje licencu odgovornog projektanta iz oblasti građevinarstva (310) i licencu odgovornog projektanta iz oblasti energetske efikasnosti u zgradarstvu (381).

Služi se engleskim jezikom.

Oženjen je i ima dvoje dece

Vanredni profesor
01.12.2023.
NazivU Ustanovi
Procena stanja i sanacija noseće AB konstrukcije doma kulture naon požara

Diploma

Građevinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2006

Komparativna analiza osnovnih svojstava konstrukcijskih betona spravljenih sa različitim vrstama lakih agregata A comparative analysis of the basic properties of structural concrete made with different types of lightweight aggregates

Doktorat

Građevinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2015

Kriterijum produkcijeOpis
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuBulatović V., Malešev M., Radeka M., Radonjanin V., Lukić I.: Evaluation of Sulfate Resistance of Concrete With Recycled and Natural Aggregates, Construction and Building Materials, 2017, Vol. 152, pp. 614-631, ISSN 0950-0618(02)00045-4
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuLukić I., Malešev M., Radonjanin V., Bulatović V.: Basic Properties of Structural LWAC Based on Waste and Recycled Materials, Journal of Materials in Civil Engineering, 2016, ISSN 0899-1561, UDK: DOI: 10.1061/(ASCE)MT.1943-5533.0001696
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuDraganić (Vukoslavčević) S., Popov S., Laban M., Marković M., Lukić I., Malešev M., Radonjanin V.: Orthofaçade-Based Assisted Inspection Method for Buildings, Applied Sciences, 2022, Vol. 12, ISSN 2076-3417
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuŠupić S., Bulatović V., Malešev M., Radonjanin V., Lukić I.: SUSTAINABLE MASONRY MORTARS WITH FLY ASH, BLAST FURNACE GRANULATED SLAG AND WHEAT STRAW ASH, Sustainability, 2021, Vol. 13, pp. 1-18, ISSN 2071-1050
(M23) Rad u međunarodnom časopisuMalešev M., Radonjanin V., Lukić I., Bulatović V.: The Effect of Aggregate, Type and Quantity of Cement on Modulus of Elasticity of Lightweight Aggregate Concrete, Arabian Journal for Science and Engineering, 2013, Vol. 38, No 2, pp. 705-711, ISSN 1319-8025, UDK: 10.1007/s13369-013-0702-2
(M23) Rad u međunarodnom časopisuRadonjanin V., Malešev M., Folić R., Lukić I.: Assessment and Repair of the Bearing Structure of Gradiska Cultural Centre after Fire, Technical Gazette, Tehnicki vjesnik - Technical Gazette, 2014, ISSN 1330-3651
(M24) Rad u časopisu međunarodnog značaja verifikovanog posebnom odlukomLukić I., Malešev M., Radonjanin V., Bulatović V., Dražić J.: Komparativna LCA analiza greda spravljenih od normalnog i konstrukcijskog lakoagregatnog betona, Građevinski materijali i konstrukcije, 2013, Vol. 56, No 1, pp. 3-15, ISSN 0543-0798, UDK: 861
(M31) Predavanje po pozivu sa međunarodnog skupa štampano u celiniLukić I.: Comparative analysis of the basic properties of structural concrete made with different types of lightweight aggregates, 27. Simpozijum o istraživanjima i primeni savremenih dostignuća u našem građevinarstvu u oblasti materijala i konstrukcija, Vršac: Društvo za ispitivanje i istraživanje materijala i konstrukcija Srbije, 18-20 Oktobar, 2017, pp. 29-44, ISBN 978-86-87615-08-3
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMarinković S., Radonjanin V., Malešev M., Lukić I.: Life-Cycle Environmental Impact Assessment of Concrete, 1. Sustainability of Constructions Integrated Approach to Life-time Structural Engineering, Drezden: COST C25, 6-7 Oktobar, 2008, pp. 5-16, ISBN 978-3-86780-094-5
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniLukić I.: Comparative Life Cycle Impact Assessment of Short RC Columns and Composite Columns, 1. Sustainable Construction A Life Cycle Approach in Engineering, Malta: Faculty for the Built Environment, University of Malta, 23-25 Jul, 2010, pp. 59-66, ISBN 9789993209171
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMalešev M., Radonjanin V., Radeka M., Milovanović V., Lukić I.: Basic properties of structural lightweight aggregate concrete in relation to type and quantity of cementitious materials - part 1, 1. International Symposium about Research and Application of Modern Achievements in Civil Engineering in the Field of Materials and Structures, Tara: Društvo za ispitivanje i istraživanje materijala i konstrukcija Srbije, Beograd, 19-21 Oktobar, 2011, pp. 159-168, ISBN 978-86-87615-02-1
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniRadonjanin V., Malešev M., Radeka M., Lukić I., Milovanović V.: Basic properties of structural lightweight aggregate concrete in relation to type and quantity of cementitious materials - part 2, 1. International Symposium about Research and Application of Modern Achievements in Civil Engineering in the Field of Materials and Structures, Tara: Društvo za ispitivanje i istraživanje materijala i konstrukcija Srbije, Beograd, 19-21 Oktobar, 2011, pp. 169-178, ISBN 978-86-87615-02-1
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniRossi B., Lukić I., Iqbal N., Du G., C D., Paul Borg R., Haller P.: Life Cycle Impact Assessment of Steel, Composite, Concrete and Wooden Columns, 1. Sustainability of Constructions-Towards a better built environmental, Innsbruck: Department of Civil
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniLukić I., Malešev M., Radonjanin V., Milovanović V.: A comparative analysis of environmental impacts of ordinary concrete and structural lightweight concrete, 3. IALCCE 2012 International Symposium on Life-Cycle Civil Engineering, Beč: Taylor
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniLukić I., Radonjanin V., Malešev M., Milovanović V.: Effect of the lightweight aggregate, type and amount of cement on modulus of elasticity of lightweight aggregate concrete, 3. International Symposium for Students of doctoral studies in the fields of Civil Engineering Architecture and Environmental Protection, Novi Sad, 21-23 Septembar, 2011, pp. 465-472, ISBN 978-86-7892-336-4, UDK: Faculty of Technical Sciences, Novi Sad
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaRadonjanin V., Malešev M., Lukić I., Šupić S., Draganić (Vukoslavče S.: The assessment and repair of the precast RC structure exposed to fire, Journal of Applied Engineering Science, 2016, Vol. 14, No 1, pp. 1-6, ISSN 1451-4117, UDK: 33
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaKovačević D., Radonjanin V., Malešev M., Vlajić Lj., Lađinović Đ., Ninkov T., Ranković S., Lukić I., Džolev I., Bulatović V.: Probno opterećenje "Mosta na Adi", Izgradnja, 2012, Vol. 66, No 9-10, pp. 111-128, ISSN 0350-5421, UDK: 624.21.042
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaRadonjanin V., Malešev M., Lukić I., Bulatović V.: Polimer-betonski kompoziti na bazi recikliranog agregata, Materijali i konstrukcije, 2009, Vol. 52, No 1, pp. 91-107, ISSN 0543-0798, UDK: 666.972.12=861
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaLukić I.: Primena LCA u građevinarstvu, NAUKA PRAKSA, 2009, Vol. 1, No 12, pp. 101-104, ISSN 1451-8341
(M61) Predavanje po pozivu sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniKovačević D., Radonjanin V., Malešev M., Vlajić Lj., Lađinović Đ., Ninkov T., Ranković S., Lukić I., Džolev I., Milovanović V.: Isptivanje "Mosta na Adi" probnim opterećenjem, 13. Konferencija Savremena građevinska praksa, Andrevlje: Fakultet tehničkih nauka, 17-18 Maj, 2012, pp. 201-220, ISBN 978-86-7892-376-0
(M61) Predavanje po pozivu sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniLukić I., Radonjanin V., Malešev M.: Konstrukcijski lakoagregatni betoni sa visokim sadržajem mineralnih dodataka, 18. Savremena građevinska praksa, Andrevlje: Fakultet tehničkih nauka, Departman za građevinarstvo i geodeziju, 26-27 Maj, 2016, pp. 201-220, ISBN 978-86-7892-809-3
(M61) Predavanje po pozivu sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniMalešev M., Šupić S., Radeka M., Radonjanin V., Laban M., Dražić J., Lukić I., Bulatović V.: ISTRAŽIVANJE PRIMENE PEPELA POLJOPRIVREDNE BIOMASE U GRAĐEVINSKIM PROIZVODIMA U SRBIJI U SKLOPU PROJEKTA ECO BUILD, 20. Savremena građevinska praksa, Andrevlje: DNK CREATIVE STUDIO, 31-1 Maj, 2018, pp. 53-76, ISBN 978-86-6022-052-5
(M71) Odbranjena doktorska disertacijaLukić I.: Komparativna analiza osnovnih svojstava konstrukcijskih betona spravljenih sa različitim vrstama lakih agregata , Novi Sad, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 2015, str. 1-332
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Vanredni profesorGrađevinski materijali, procena stanja i sanacija konstrukcijaFakultet tehničkih nauka25.09.2020.
DocentGrađevinski materijali, procena stanja i sanacija konstrukcijaFakultet tehničkih nauka25.09.2015.
AsistentGrađevinski materijali, procena stanja i sanacija konstrukcijaFakultet tehničkih nauka21.02.2012.
AsistentGrađevinski materijali, procena stanja i sanacija konstrukcijaFakultet tehničkih nauka23.12.2008.
Saradnik u nastaviMaterijali u građevinarstvu i tehnologija betonaFakultet tehničkih nauka01.01.2008.
Saradnik u nastaviMaterijali u građevinarstvu i tehnologija betonaFakultet tehničkih nauka01.01.2007.