doc. dr Aleksandra Radujković


Nedostaje slika

dr Aleksandra Radujković

Docent


Telefon021/485-2614
E-mail
Akademsko zvanjeDocent
KancelarijaKabinet 306

Upisala osnovne studije na FTN 1985. godine, diplomirala na Građevinskom odseku Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu 1991. godine, odbranila magistarski rad na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu 1999. godine. Izabrana u zvanje asistenta na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu za užu naučnu oblast Teorija konstrukcija 1994. godine, gde radi do danas. U toku rada na Fakultetu učestvovala u izvođenju nastave i vežbi iz predmeta Statika konstrukcija I, Statika konstrukcije II, Teorija površinskih nosača, (Građevinski odsek) i Teorija konstrukcija (Arhitektonski odsek). Član komisije za odbranu 1 diplomskog rada. Do sada je kao autor ili koautor objavila 17 naučnih i stručnih radova koji su publikovani u periodičnim publikacijama i zbornicima radova sa savetovanja održanih u zemlji i inostranstvu. Takođe je kao saradnik učestvovala u izradi 4 naučno-istraživačkih projekata u zemlji. Bila je sekretar Izvršnog odbora iNDiS2000.

Docent
01.01.2022.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Docent01.01.2017.31.12.2021.Katedra za konstrukcije
Predavač21.02.2015.Katedra za konstrukcije
NazivU Ustanovi
Projekat armiranobetonskog bunkera za smeštaj uglja

Diploma

Građevinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

1991

Analiza mehanizama loma kod temeljnih konstrukcija na elastoplastičnoj podlozi

Magistratura

Građevinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

1999

Analiza parametara za procenu seizmičkog odgovora višespratnih armiranobetonskih okvira

Doktorat

Građevinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2015

Kriterijum produkcijeOpis
(M23) Rad u međunarodnom časopisuRašeta A., Lađinović Đ., Radujković (Vukić) A.: THE ESTIMATION OF SEISMIC PERFORMANCES OF REINFORCED CONCRETE GIRDER BRIDGES USING NONLINEAR DYNAMIC ANALYSIS, Tehnicki vjesnik - Technical Gazette, 2017, Vol. 24, No 2, pp. 489-496, ISSN 1330-3651
(M24) Rad u časopisu međunarodnog značaja verifikovanog posebnom odlukomLađinović Đ., Radujković (Vukić) A., Rašeta A.: SEISMIC PERFORMANCE ASSESMENT BASED ON DAMAGE OF STRUCTURES – PART 1: THEORY, Facta Universitatis, Series: Architecture and Civil Engineering, 2011, Vol. 1, No 9, pp. 77-88, ISSN 0354-4605
(M24) Rad u časopisu međunarodnog značaja verifikovanog posebnom odlukomManojlović D., Kočetov Mišulić T., Radujković (Vukić) A.: Application of numerical methods in analysis of timber concrete composite system, Građevinski materijali i konstrukcije, 2018, Vol. 4, No 61, pp. 37-53, ISSN 2217-8139, UDK: 624.016.072.2
(M31) Predavanje po pozivu sa međunarodnog skupa štampano u celiniLađinović Đ., Radujković (Vukić) A., Rašeta A.: Estimation of Seismic Performance of Reinforced Concrete Frame Structures, 17. International Symposium MASE, Ohrid: MASE - Macedonian Association of Structural Engineers, Faculty of Civil Engineering, Blvd. Partizanski odredi No. 24 P.Box. 560,1000 Skopje, Republic of Macedonia , 4-7 Oktobar, 2017, pp. 212-227, ISBN 978-608-4510-32-1
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniRadujković (Vukić) A., Lađinović Đ., Rašeta A., Starčev-Ćurčin A., Džolev I.: Ultimate displacements and target displacements for two limit states according to EN 1998-3, 6. Građevinarstvo - nauka i praksa, Žabljak: Univerzitet Crne Gore, Građevinski fakultet, 7-11 Mart, 2016, pp. 561-567, ISBN 978-86-82707-30-1
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniManojlović D., Radujković (Vukić) A., Kočetov Mišulić T.: Evaluation of the behaviour factor of unreinforced masonry buildings, 6. Zemljotresno inženjerstvo i inženjerska seizmologija, Kraljevo: Savez građevinskih inženjera Srbije, Beograd, 13-15 Jun, 2018, pp. 267-274, ISBN 978-86-88897-11-2, UDK: 624.012.44
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniRadujković (Vukić) A., Starčev-Ćurčin A., Lađinović Đ., Džolev I.: Assessment of rc frame seismic performance related to confined concrete models, 17. International Symposium MASE, Ohrid: MASE, 4-7 Oktobar, 2017, pp. 486-491, ISBN 978-608-4510-32-1
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniRadujković (Vukić) A., Džolev I., Lađinović Đ.: The chord rotation capacity of reinforced concrete columns under monotonic loading, 15. Kongres društva građevinskih konstruktera Srbije, Zlatibor: Društvo građevinskih konstruktera Srbije Beograd, Bulevar kralja Aleksandra 73/I, 6-8 Septembar, 2018, pp. 194-201, ISBN 978-86-6022-070-9
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniRadujković (Vukić) A., Lađinović Đ., Rašeta A.: Behaviour factor of RC frame structures, 5. Međunarodno naučno-stručno savetovanje Zemljotresno inženjerstvo i inženjerska seizmologija, Sremski Karlovci: Savez građevinskih inženjera Srbije, Beograd, 29-30 Jun, 2016, pp. 223-230, ISBN 978-86-88897-08-2, UDK: 624.012.45.042.7
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniRadujković (Vukić) A., Lađinović Đ., Rašeta A.: ESTIMATION OF SEISMIC CAPACITY FOR LIMIT STATES ACCORDING TO EN 1998 USING THE N2 METHOD, 8. Simpozijum 2016 Društva građevinskih konstruktera Srbije, Zlatibor: Društvo građevinskih konstruktera Srbije, 15-17 Septembar, 2016, ISBN 978-86-7892-839-0
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniRadujković (Vukić) A., Lađinović Đ., Starčev-Ćurčin A., Džolev I., Rašeta A.: Estimation of Ductility Demands of RC Frames Using Time History Analysis, 3. Savremena dostignuća u građevinarstvu, Subotica: FACULTY OF CIVIL ENGINEERING SUBOTICA, 24-25 April, 2015, pp. 223-237, ISBN 978-86-80297-62-0, UDK: 624.042.7:519.853
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniRadujković (Vukić) A., Lađinović Đ., Rašeta A.: Analysis of global seismic response of multi storey RC frames designed according to EN 1998, 16. International Symposium MASE, Ohrid: DGKM, 1-3 Oktobar, 2015, pp. 783-792, ISBN 608-4510-24-8
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniRadujković (Vukić) A., Lađinović Đ., Folić R.: Estimation of Ductility Demands of Frame Structures by Using Pushover Analysis, 4. Zemljotresno inženjerstvo i inženjerska seizmologija, Borsko jezero: Savez građevinskih inženjera Srbije, Beograd, Kneza Miloša 9/I , 19-21 Maj, 2014, pp. 293-298, ISBN 978-86-88897-05-01
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniRadujković (Vukić) A., Lađinović Đ., Rašeta A., Starčev-Ćurčin A.: Influence of Structural design Model on Interstorey Drift Sensitivity Coefficient, 6. iNDiS, Novi Sad: Faculty of Technical Sciences. Department of Civil Engineering and Geodesy, 28-30 Novembar, 2012, pp. 214-221, ISBN 978-86-7892-453-8, UDK: 624.21.014.2
(M44) Poglavlje u knjizi M41 ili rad u istaknutom tematskom zborniku vodećeg nacionalnog značajaLađinović Đ., Radujković (Vukić) A., Rašeta A.: Procena seizmičkih performansi višespratnih armiranobetonskih okvira; "Savremeni problemi teorije konstrukcija", Monografija posvećena uspomeni na profesora Đorđa Vuksanovića, Beograd, Građevinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, 2016, str. 121-132, ISBN 978-86-86363-69-5
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaRadujković (Vukić) A.: Numerička analiza mehanizama loma temeljnih greda , Tehnika - Naše građevinarstvo, 2002, No 4-5, pp. 11-20, ISSN 0350-2619, UDK: 519.876.5:624.072.23:620.172.24=861
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaRadujković (Vukić) A., Starčev-Ćurčin A., Lađinović Đ.: Modeli utegnutog betona prema Evrokodu 2 i Evrokodu 8 i njihov uticaj na seizmički odgovor AB okvira, Zbornik radova Građevinskog fakulteta, 2017, No 31, pp. 9-20, ISSN 0352-6852, UDK: 624.012.4.042.7
(M53) Rad u naučnom časopisuĐorđević R., Kisin S., Radujković (Vukić) A.: Cylindrical Shell as a Foundation , Bulletins for Applied and Computer Mathematics, 1994, pp. 177-186, ISSN 0133-3526
(M61) Predavanje po pozivu sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniRadujković (Vukić) A., Lađinović Đ.: Procena seizmičkog odgovora višespratnih armiranobetonskih okvira / Seismic response assessment of multi storey reinforced concrete frames, 18. Savremena građevinska praksa, Andrevlje: Fakultet tehničkih nauka, 26-27 Maj, 2016, pp. 155-178, ISBN 978-86-7892-809-3
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniRadujković (Vukić) A., Lađinović Đ., Rašeta A., Džolev I.: Vrednosti faktora multiplikacije kod AB okvira projektovanih prema Evrokodu 8, 13. iNDiS, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, Departman za građevinarstvo i geodeziju, 25-27 Novembar, 2015, pp. 423-430, ISBN 978-86-7892-749-2, UDK: 69.05:006.77(4-672EU)
(M71) Odbranjena doktorska disertacijaRadujković (Vukić) A.: Analiza parametara za procenu seizmičkog odgovora višespratnih armiranobetonskih okvira, Novi Sad, 2015
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
DocentTeorija konstrukcijaUniverzitet u Novom Sadu01.01.2017.
DocentTeorija konstrukcijaUniverzitet u Novom Sadu01.01.2017.
Asistent pripravnik RTeorija konstrukcijaUniverzitet u Novom Sadu20.02.2015.
Asistent - stari nazivTeorija konstrukcijaFakultet tehničkih nauka21.02.2012.
Asistent pripravnik RTeorija konstrukcijaFakultet tehničkih nauka11.06.2009.
Asistent - stari nazivTeorija konstrukcijaFakultet tehničkih nauka24.02.2009.
Asistent - stari nazivTeorija konstrukcijaFakultet tehničkih nauka21.04.2005.
Asistent - stari nazivTeorija konstrukcijaFakultet tehničkih nauka15.04.2000.
Asistent pripravnikTeorija konstrukcijaFakultet tehničkih nauka14.03.1994.