doc. dr Tatjana Kočetov-Mišulić


Nedostaje slika

dr Tatjana Kočetov-Mišulić

Docent


Telefon021/485-2613
E-mail
Akademsko zvanjeDocent
KancelarijaKabinet 210

Diplomirala na Građevinskom odseku Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu 1988. godine (tema Diplomskog rada "Provera nosivosti i stabilnosti prizemne montažne kuće tipa "Šipad", sa predlogom korekcije nezadovoljavajućih faktora") sa ocenom 10 (deset). Prosečna ocena tokom studija 9,00. Odbranila Magistarski rad na istom fakultetu 1997. godine (tema Magistarske teze "Eksperimentalna i teorijska istraživanja osnovnih materijala i veza kod nosivih zidnih panela montažnih drvenih kuća"). Doktorsku disertaciju pod naslovom „Ponašanje kovanih veza nosećih drvenih zidnih panela pod statičkim i dinamičkim opterećenjem“ odbranila na FTN NS 2008.god.

Izabrana u zvanje asistenta na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu za užu naučnu oblast Drvene konstrukcije 1989. godine, gde radi i danas kao docent. U toku rada na Fakultetu učestvovala u izvođenju nastave i vežbi na predmetima: Građevinski odsek • Drvene konstrukcije, • Drvene konstrukcije i ispitivanje konstrukcija, • Praćenje, procena stanja i održavanje građevinskih objekata, • Materijali i tehnike sanacije i zaštite građevinskih objekata, Oštećenja i sanacija zidanih, čeličnih i drvenih konstrukcija. Arhitektonski odsek Noseće konstrukcije 1 , Noseće konstrukcije 2 (deo:spregnute konstrukcije beton-drvo, zidane konstrukcije). Tokom rada u nastavi, učestvovala u odbrani (mentor, komentor, član) oko 80 završnih radova (bečelor, diplomskih, master).

Do sada kao autor ili koautor objavila 75 naučnih i stručnih radova koji su publikovani u periodičnim publikacijama, časopisima i zbornicima radova sa savetovanja održanih u zemlji i inostranstvu. Koautor je jedne monografije i 2 poglavlja u monografijama nacionalnog značaja, kao i 3 poglavlja u tematskim zbornicima međunarodnog značaja. Takođe je kao saradnik učestvovala u izradi četrnaest naučno-istraživačkih projekata u zemlji i pet u inostranstvu. Trenutno je uključena u rad jenog istraživačkg projekta koja finansira Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije.

Bila je Član Menagement Committe-ta i učesnik akcije COST E29 Innovative Timber & Composite Elements / Components for Buildings. Takođe je učestvovala u radu COST akcije C12, E49, a radovi su joj citirani u okviru COST akcije E5 i E55. U okviru stručne delatnosti bavi se projektovanjem i sanacijom drvenih konstrukcija različite vrste i namene.

U okviru posebnog interesovanja za oblast montažnih drvenih kuća, bila je uključena u savetodavni rad pri fabrikama MDK u SFRJ i SRJ. Obavlja konsultantske poslove za PZZSK za oblast drvenih konstrukcija, kao i za BSC centar za oblast CPD direktive. Bavi se prevođenjem standarda iz oblasti građevinarstva i član je Komisije pri ISS za uvođenje Evrokoda 5 i 6, kao i pratećih EN standarda u nacionalnu regulativu. Bila je stručni konsultant udžbenika za Engleski jezik u izdanju FTN Novi Sad.

Član je SDGKJ, DGIT Srbije i Novog Sada, DIMK, DGK Makedonije. Bila član predsedništva DGITNS tokom 10 godina, kao i član Organizacionog i Redakcionog odbora seminara Savremena građevinska praksa (1989-1999.).

Govori engleski i francuski jezik i služi se španskim jezikom. Udata je i ima dvoje dece.

Docent
03.12.2019.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Docent03.12.2014.02.12.2019.Katedra za konstrukcije
NazivU Ustanovi
Provera nosivosti i stabilnosti prizemne MDK tipa "Šipad" sa predlogom korekcije nezadovoljavajućih faktora

Diploma

Građevinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

1988

Eksperimentalna i teorijska istraživanja osnovnih materijala i veza kod nosivih zidnih panela MDK

Magistratura

Građevinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

1997

Ponašanje kovanih veza nosećih drvenih zidnih panela pod statičkim i dinamičkim opterećenjem

Doktorat

Građevinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2008

Kriterijum produkcijeOpis
(M14) Monografska studija/poglavlje u knjizi M12 ili rad u tematskom zborniku međunarodnog značajaKočetov Mišulić T., Dujič B., Gramatikov K., Žarnić R.: Influence of the loading protocols on the Hysteresis response of sheathing to framing nailed joints in shear walls, COST E29 and University of Coimbra, Portugal, 2006, pp. 135-142
(M14) Monografska studija/poglavlje u knjizi M12 ili rad u tematskom zborniku međunarodnog značajaZakic B., Kočetov Mišulić T.: Low-rise wood buildings produced in Yugoslavia, London, RILEM TC109TSA, USA National Science Foundation, North Carolina State University, NC 27695-7908 , 1991, pp. 1-20
(M21a) Rad u međunarodnom časopisu izuzetnih vrednostiMaoduš N., Agarski B., Kočetov Mišulić T., Budak I., Radeka M.: Life cycle and energy performance assessment of three wall types in South-Eastern Europe region, Energy and Buildings, 2016, Vol. 113, pp. 605-614, ISSN 0378-7788
(M23) Rad u međunarodnom časopisuGlišović I., Stevanović B., Kočetov Mišulić T.: Embedment test of wood for dowel-type fasteners, Wood Research, 2012, Vol. 57, No 4, pp. 639-650, ISSN 1336-4561
(M24) Rad u časopisu međunarodnog značaja verifikovanog posebnom odlukomMaodus N., Radeka M., Kočetov Mišulić T.: "Energy performance of typical residential buildings in SEE construction sector", Construction of Unique Buildings and Structures, 2014, ISSN 2304-6295
(M24) Rad u časopisu međunarodnog značaja verifikovanog posebnom odlukomManojlović D., Kočetov Mišulić T.: Analysis and modelling composite timber-concrete systems: Design of bridge structure according to EN, Građevinski materijali i konstrukcije, 2016, Vol. 4, No 59, pp. 47-74, ISSN 2217-8139, UDK: 624.21.011.1
(M24) Rad u časopisu međunarodnog značaja verifikovanog posebnom odlukomManojlović D., Kočetov Mišulić T., Radujković (Vukić) A.: Application of numerical methods in analysis of timber concrete composite system, Građevinski materijali i konstrukcije, 2018, Vol. 4, No 61, pp. 37-53, ISSN 2217-8139, UDK: 624.016.072.2
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniManojlović D., Kočetov Mišulić T.: Rational choice of elements' proportions in timber - concrete composite systems, 8. Simpozijum 2016 Društva građevinskih konstruktera Srbije, Zlatibor: Društvo građevinskih konstruktera Srbije Beograd, Bulevar kralja Aleksandra 73/I, 15-17 Septembar, 2016, pp. 527-536, ISBN 978-86-7892-839-0
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKočetov Mišulić, T., Gramatikov, K. (2005): "Experimentally supported investigation of in row nailed connections under monotone and cyclic loadings". Proceedings of the 11th International MASE Symposium, Ohrid, Republic Macedonia, SI-2, pp. 275-280
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniManojlović D., Kočetov Mišulić T.: Slip modulus in wood-concrete composites: Practical estimation for modelling, 3. Savremena dostignuća u građevinarstvu, Subotica: Univerzitet u Novom Sadu, Građevinski fakultet Subotica, 24 April, 2015, pp. 253-259, ISBN 978-86-80297-62-0, UDK: 624.011.6
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKočetov Mišulić T., Manojlović D.: Analysis of wind action on arch glulam timber bridges with composite concrete deck according to EN 1991-1-4 and EN 1995-2, 16. International Symposium MASE, Ohrid: MASE - Macedonian Association of Structural Engineers Faculty of Civil Engineering, 1-3 Oktobar, 2015, pp. 421-430, ISBN 608-4510-24-8
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKočetov Mišulić T., Manojlović D.: Modeling of composite timber-concrete system with inclined cross screws, 13. iNDiS, Novi Sad: Department of Civil Engineering and Geodesy - Faculty of Technical Sciences Novi Sad, 25-27 Novembar, 2015, pp. 51-59, ISBN 978-86-7892-750-8, UDK: 624.041
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKočetov Mišulić T., Manojlović D., Rašeta A.: Seismic analysis of composite glulam-concrete arch bridge according EN 1998:1&2, 6. Građevinarstvo - nauka i praksa, Žabljak: Univerzitet Crne Gore, Građevinski fakultet, 7-11 Mart, 2016, pp. 537-544, ISBN 978-86-82707-30-1
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniLaban M., Milanko V., Kočetov Mišulić T., Draganić (Vukoslavče S.: FIRE STATISTICS AND RISK ANALYSIS IN WOODEN BUILDING STRUCTURES IN SERBIA, 8. Wood & Fire Safety International Scientific Conference, Štrbske Pleso: EDIS - publishing center of The University of Žilina, 8-12 Maj, 2016, pp. 151-164, ISBN 978-80-554-1201-6
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKočetov Mišulić T., Manojlović D.: Comparative seismic analysis of three composite glulam-concrete arch bridges, 5. Međunarodno naučno-stručno savetovanje Zemljotresno inženjerstvo i inženjerska seizmologija, Sremski Karlovci: Savez građevinskih inženjera Srbije, Kneza Miloša 9/I, Beograd, 29-30 Jun, 2016, pp. 353-362, ISBN 978-86-88897-08-2, UDK: 624.21.072.9.04
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMaoduš N., Radeka M., Kočetov Mišulić T.: ENERGY RELATED ASPECTS OF TYPICAL RESIDENTIAL BUILDINGS IN SERBIA, 5. Građevinarstvo nauka i praksa, Žabljak: Univerzitet Crne Gore - Gradjevinski fakultet Podgorica, 17-21 Februar, 2014, pp. 1625-1632, ISBN 978-86-8277--23-3
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKočetov Mišulić T.: Cross laminated timber in seismic design of wood structures, 4. Zemljotresno inženjerstvo i inženjerska seizmologija, Borsko jezero, 19-21 Maj, 2014, pp. 479-484, ISBN 987-86-8897-05-1
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKočetov Mišulić T., Manojlović D.: Revision process of structural Eurocodes - Seismic design of timber buildings, 8. iNDiS, Novi Sad: Departman za građevinarstvo i geodeziju, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 21-23 Novembar, 2018, pp. 539-546, ISBN 978-86-6022-105-8
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniManojlović D., Radujković (Vukić) A., Kočetov Mišulić T.: Evaluation of the behaviour factor of unreinforced masonry buildings, 6. Zemljotresno inženjerstvo i inženjerska seizmologija, Kraljevo: Savez građevinskih inženjera Srbije, Beograd, 13-15 Jun, 2018, pp. 267-274, ISBN 978-86-88897-11-2, UDK: 624.012.44
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniManojlović D., Kočetov Mišulić T., Radujković (Vukić) A.: Weighted residual method in analysis of timber concrete composite system, 15. Kongres društva građevinskih konstruktera Srbije, Zlatibor: Društvo građevinskih konstruktera, 6-8 Septembar, 2018, pp. 573-582, ISBN 978-86-6022-069-3
(M42) Monografija nacionalnog značaja, monografsko izdanje građe,Zakić, B., Kočetov Mišulić, T., Čakić, B. (1998): "Montažne drvene kuće u svetu i kod nas". Univerzitet u Prištini, Priština, SRJ, 105 str.
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaZakić, B., Kočetov Mišulić, T. (2000): "Osnovi plastične teorije kod drveta". "Materijali i konstrukcije", Beograd, SRJ, 43 br. 3-4, str. 37-40.
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaKočetov Mišulić T., Stevanović B. (2008): "Eksperimentalna podloga za uvodjenje klasa čvrstoće četinarske rezane građe na domeće tržište" „Materijali i konstrukcije“, br. 4, Beograd, str. 50-62.
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaZakić, B., Lekić, R., Đukić, Lj., Kočetov, T. (1992): "Naponsko stanje u truss joist nosačima". "Materijali i konstrukcije", br. 1-2, Beograd, SRJ, str. 30-36.
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaHiel K., Kočetov Mišulić T.: Wood as material in design of pavilions, Zbornik radova Građevinskog fakulteta, 2014, pp. 763-769, ISSN 0352-6852
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
DocentKonstrukcije u građevinarstvuFakultet tehničkih nauka03.12.2019.
DocentKonstrukcije u građevinarstvuUniverzitet u Novom Sadu03.12.2014.
DocentKonstrukcije u građevinarstvuFakultet tehničkih nauka03.12.2009.
Istraživač pripravnikKonstrukcije u građevinarstvu i teorija konstrukcijaFakultet tehničkih nauka02.07.2009.
Asistent - dr naukaKonstrukcije u građevinarstvu i teorija konstrukcijaFakultet tehničkih nauka01.10.2008.
Asistent - stari nazivKonstrukcije u građevinarstvu i teorija konstrukcijaFakultet tehničkih nauka16.06.2007.
Asistent - stari nazivKonstrukcije u građevinarstvu i teorija konstrukcijaFakultet tehničkih nauka16.06.2003.
Asistent - stari nazivKonstrukcije u građevinarstvu i teorija konstrukcijaFakultet tehničkih nauka21.05.1998.
Asistent - stari nazivKonstrukcije u građevinarstvu i teorija konstrukcijaFakultet tehničkih nauka27.03.1992.