Informacije

 

Centar za vibro-akustičke sisteme i obradu signala CEVAS je statutarna organizaciona jedinica Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, osnovana oktobra 2014. godine.

Delatnost CEVAS-a je prioritetno naučna, i objedinjuje tri istraživačke grupe sa Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu:
• grupa za nelinearnu dinamiku i oscilacije
• grupa za akustiku i govorne tehnologije
• grupa za obradu biomedicinskih signala.

Odgovorna lica
Nedostaje slika

Kovačić dr Ivana
Redovni profesor

 Rukovodilac centra
Osnivanje CEVAS-a podržano je odlukom Saveta Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu od 17.10.2014. godine.

CEVAS-u je prvi put dodeljen status centra izuzetnih vrednosti odlukom Nacionalnog saveta za naučni i tehnološki R Srbije od 18.05.2015.

CEVAS-u je drugi put dodeljen status centra izuzetnih vrednosti odlukom Nacionalnog saveta za naučni i tehnološki R Srbije od 26.02.2020.