Предмет: Економика предузећа (17 - IM1014)


Основне информације

КатегоријаТеоријско-методолошки
Научна областПроизводни и услужни системи, организација и менаџмент
МултидисциплинарнаНе
ЕСПБ4
Програм предмета

Програм се примењује од 01.10.2013..

Циљ предмета Економика предузећа, као фундаменталне, микроекономске (научне и наставне) дисциплине јесте разумевање организације/предузећа као феномена својственог тржишној привреди, анализа пословне оријентације предузећа и избора потребних и одговарајућих ресурса, изучавање конкретне пословне стварности предузећа (техничких елемента улагања и елемента резултата, као и њихове међусобне условљености), затим раста и развоја предузећа, ефеката примене нових технолошких и радних метода, усвајање основних знања из области теорије трошкова (врсте, природа трошкова, динамика, обрачун), као и разумевање интерних и екстерних фактора пословне ефикасности и ефективности пословања. Ово подразумева одговарајућу класификацију и систематизацију теоријских објашњења одређених законитости које владају у тој конкретној пословној стварности, као и избор методолошких решења у области практичне примене научних спознаја.
Након савладавања материје која се односи на конкретну пословну стварност (технику, технологију и економију) предузећа, студенти ће бити оспособљени да, из инжењерског угла разумеју основне принципе функционисања микроекономије и законитости које владају у њој, техничке и економске факторе који утичу на њену динамику, с циљем да се успешно укључе у пословну праксу. На овај начин, студентима се стварају претпоставке и својеврсна основа за даље разумевање пририоде управљачке функције у предузећу, односно три значајне димензије менаџмента: процеси, структуре и понашања. Структура димензија менаџмента укључује формалне појмове организације као што су подела рада, делегирање, овлашћења, департментализација и обим менаџмента.
Теоријска настава: Увод у економику предузећа (Економика предузећа као посебна дисциплина, дефинисање економике предузећа; Предмет, задатак и циљ изучавања економике предузећа; Усмереност економике предузећа, методологија изучавања); Улога предузећа у тржишној привреди (предузеће као феномен иманентан тржишној привреди, дефинисање предузећа, савремени организациони облици предузећа у тржишној привреди); Конкретна пословна стварност предузећа (технички и економски елементи улагања, елементи резултата, однос елемената резултата и елемената улагања, фактори који утичу на конкретну пословну стварност предузећа); Изражавање елемената трошења (појам утрошака и трошкова елемената производње, трошкови и издаци); Степен искоришћености капацитета и динамика трошкова елемената производње (појам производних капацитета, техничка и економска класификација производних капацитета, динамика трошкова у зависности од степена коришћења производних капацитета - фиксни и варијабилни трошкови); Резултати репродукције (производ, функције производа, груписање производа, укупан приход органиозације, рачун добити и губитка, праг рентабилности); Пословна ефикасност и ефекивност организације (појам пословне ефикасности и ефективности, показатељи економије репродукције - продуктивност, економичност и рентабилност пословања организације). Практична настава - вежбе на практичним примерима из домена конкретне пословне стварности предузећа - презентација пројеката, семинарских и приступних радова, решавање студија случајева.
Предавања, вежбе, консултације, разматрање конкретних проблема из области економије предузећа.
АуториНазивГодинаИздавачЈезик
Иванишевић, А., Марић, Б.Економика предузећа2016Факултет техничких наука, Нови СадСрпски језик
Предметна активностПредиспитнаОбавезнаБрој поена
Присуство на вежбамадада5.00
Писмени део испита - комбиновани задаци и теоријанеда20.00
Присуство на предавањимадада5.00
Семинарски раддада20.00
Усмени део испитанеда50.00
Име и презимеВид наставе
Недостаје слика

Иванишевић др Андреа
Редовни професор

Предавања
Недостаје слика

Шиђанин др Ива
Доцент

Предавања
Недостаје слика

Тодоровић Тања
Асистент

Аудиторне вежбе
Недостаје слика

Савковић Милена
Асистент

Аудиторне вежбе