Наставно научно веће ФТН-а


01.11.2021. - 08:00 
САСТАВ НАСТАВНО - НАУЧНОГ ВЕЋА


На основу члана 60 и 61. Статута Факултета Наставно – научно веће чине декан, продекани и шефови катедри. Приликом расправљања, односно одлучивања о питањима која се односе на осигурање квалитета наставе, реформу студијских програма, анализу ефикасности студирања у раду Наставно-научног већа, учествује 20 % студената које бира Студентски парламент Факултета. Седници Наставно-научног већа могу присуствовати без права одлучивања и друга лица која нису чланови већа. Имајући у виду наведено Наставно – научно веће чине:

1. проф. др Борис Думнић, В. Д. декана, продекан за финансије и развој и шеф Катедре за енергетску електронику и претвараче
2. проф. др Александар Купусинац, продекан за наставу
3. проф. др Себастиан Балош, продекан за инвестиције и сарадњу са привредом
4. проф. др Дарко Стефановић, продекан за науку и међународну сарадњу и шеф Катедре за информационо-комуникационе системе
5. Мирко Војиновић, студент продекан
6. проф. др Срђан Колаковић, декан и шеф Катедре за хидротехнику и геодезију
7. проф. др Миленко Секулић, шеф Катедре за процесе обраде скидањем материјала
8. проф. др Мијодраг Милошевић, шеф Катедре за машине алатке, флекс. технол. сист. и рачунаром подржане процесе пројектовања
9. проф. др Драган Рајновић, шеф Катедре за материјале и технологије спајања
10. проф. др Младомир Милутиновић, шеф Катедре за технологије обликовањем и инжењерство површина
11. проф. др Миодраг Хаџистевић, шеф Катедре за метрологију, квалитет, приборе, алате и еколошко - инжењерске аспекте
12. проф. др Борис Стојић, шеф Катедре за моторе и возила
13. проф. др Маја Чавић, шеф Катедре за машинске елементе, теорију машина и механизама и пољопривредно машинство
14. проф. др Нинослав Зубер, шеф Катедре за конструкционо машинство, транспортне системе и логистику
15. проф. др Александар Анђелковић, шеф Катедре за топлотну технику
16. проф. др Дамир Ђаковић, шеф Катедре за процесну технику
17. проф. др Слободан Ташин, шеф Катедре за механику флуида и хидропнеуматске системе
18. проф. др Ненад Симеуновић, шеф Катедре за производне системе, организацију и менаџмент
19. проф. др Слободан Дудић, шеф Катедре за мехатронику, роботику и аутоматизацију
20. проф. др Иван Бекер, шеф Катедре за квалитет, ефективност и логистику
21. проф. др Јелена Радонић, шеф Катедре за инжењерство заштите животне средине
22. проф. др Ђорђе Ђатков, шеф Катедре за инжењерство биосистема
23. проф. др Миро Говедарица, шеф Катедре за системе, сигнале и управљање
24. проф. др Драган Иветић, шеф Катедре за примењене рачунарске науке
25. доц. др Јелена Ковачевић, шеф Катедре за рачунарске комуникације
26. проф. др Зоран Јеличић, шеф Катедре за аутоматско управљање
27. проф. др Горан Сладић, шеф Катедре за информатику
28. проф. др Мирослав Поповић, шеф Катедре за рачунарску технику
29. доц. др Лука Стрезоски, шеф Катедре за електроенергетику и електроенергетски софтверски инжињеринг
30. проф. др Мирјана Дамњановић, шеф Катедре за електронику
31. проф. др Дејан Вукобратовић, шеф Катедре за телекомуникације и обраду сигнала
32. проф. др Платон Совиљ, шеф Катедре за електрична мерења
33. проф. др Никола Ђурић, шеф Катедре за теоријску електротехнику
34. проф. др Андрија Рашета, шеф Катедре за конструкције
35. проф. др Милош Шешлија, шеф Катедре за геотехнику и саобраћајнице
36. проф. др Владимир Мученски, шеф Катедре за организацију и технологију грађења
37. проф, др Иван Лукић, шеф Катедре за грађевинске материјале, процену стања и санацију конструкција
38. проф. др Игор Мараш, шеф Катедре за архитектуру и урбанизам
39. проф. др Весна Стојаковић, шеф Катедре за теорије и интерпретације простора у архитектури и урбанизму
40. доц. др Александра Пештерац, шеф Катедре за сценски дизајн
41. доц. др Слађана Милићевић, шеф Катедре за уметност
42. проф. др Валентина Мировић, шеф Катедре за друмске саобраћајне системе
43. проф. др Гордан Стојић, шеф Катедре за технологије транспортно - логистичких система
44. проф. др Маринко Масларић, шеф Катедре за логистику и интермодални транспорт
45. проф. др Драгана Шарац, шеф Катедре за поштански саобраћај и комуникације
46. проф. др Ксенија Дорословачки, шеф Катедре за математику
47. проф. др Ивана Лончаревић, шеф Катедре за физику
48. проф. др Алпар Лошонц, шеф Катедре за друштвене науке
49. проф. др Игор Кекељевић, шеф Катедре за анимације у инжењерству
50. проф. др Драган Спасић, шеф Катедре за техничку механику
51. проф. др Сандра Дедијер, шеф Катедре за графичко инжењерство и дизајн

СТУДЕНТИ:

53. Ђорђе Радоњић
54. Јовица Ашћерић
55. Николина Секулић
56. Анђела Живковић
57. Бранко Шмања
58. Душан Војводић
59. Лаура Ковачевић
60. Момчило Братић
70. Давид Пена
71. Никола Коларов
72. Дејан Курдија