Чисте енергетске технологије


28.05.2014. - 16:14 

О СТУДИЈСКОМ ПРОГРАМУ

Студијски програм Чисте енергетске технологије је конципиран као интердисциплинаран студијски програм, кога доминантно чине две научне области, машинско инжењерство и инжењерство заштите животне средине и заштите на раду. У реализацији наведеног интердисциплинарног студијског програма поред предмета из поменуте две научне области, заступљени су и предмети из области електротехничког и рачунарског инжењерства, општих природних дисциплина и индустријског инжењерства и инжењерског менаџмента.

Чисте енергетске технологије чине енергетски ефикасне технологије и технологије обновљивих извора енергије, које смањују коришћење енергије из конвенционалних извора, односно из фосилних горива. Раст енергетске потрошње у свим областима људске делатности, раст људске популације, ограничена количина фосилних горива и значајан пораст концентрације гасова стаклене баште у атмосфери, наметнули су потребу трагања за новим енергетским технологијама, које ће бити ефикасније, и за новим врстама енергетских извора, који ће бити обновљиви. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије у својој примени користе врло различите технологије. Мере енергетске ефикасности се односе на методе и средства за смањење потрошње енергије унапређењем коришћења уређаја, побољшањем сервиса и одржавањем, заменом система управљања итд. Најбоље доступне енергетске технологије представљају технологије које нуде и најсавременија решења за заштиту животне средине. Емисије настале из процеса ових технологија су доведене до минимума. Најбоље доступне технологије су дефинисане различитим протоколима Европске уније и почеле су да се примењују у нашој земљи.

Чисте енергетске технологије је програм који је настао као одговор на потребе тржишта и захтева које поставља индустрија, привреда и институције.

Студијски програм Чисте енергетске технологије изводи се на два нивоа академских студија:

Основне академске студије трају четири године, вреде 240 ЕСПБ и након ових студије стиче се звање дипломирани инжењер енергетских технологија.
Мастер академске студије трају годину дана, вреде 60 ЕСПБ и након ових студија стиче се звање мастер инжењер енергетских технологија.

ЗАШТО ЧЕТ?
У времену трагања за  путевима достизања одрживог друштвеног развоја као и повећања енергетске ефикасности у свим  секторима изражена је тежња и потреба интегрисања разних специјалних знања. Студијски програм Чисте енергетске технологије нуди управо такву  интеграцију и образованог инжењера каквог ново тржиште све више захтева. Осим тога, наведени студијски програм карактерише следеће:
• развијање талента, креативности и иновативног размишљања сваког студента,
• развијање способности студената за тимски рад,
• нуди студентима посебна знања из области енергетског  инжењерства и заштите животне средине,
• студенти су компетентни да решавају реалне проблеме из праксе,
• студент стиче темељно познавање и разумевање дисциплина свих одговарајућих струка, као и способност решавања конкретних проблема уз употребу научних метода и поступака,
• студенти стичу знање како да економично користе расположиве природне ресурсе у складу са принципима одрживог развоја,
• студент стиче опште и предметно специфичне способности: примену концепта најбољих расположивих техника (БАТ), побољшање индустријских процеса у циљу смањења енергетског интензитета и заштите животне средине, увођење савремених енергетских технологија; примену енергетски ефикасне опреме у стамбеним и јавним зградама (ефикасно осветљење, грејање и хлађење); израду аналитичких докумената из области енергетике и заштите животне средине; да на одговарајући начин напише и да презентује резултате рада,
• усаглашен је са европским стандардима у погледу услова уписа, трајања студија, услова преласка у наредну годину, стицања дипломе и начина студирања,
• експертско знање и дугогодишње каријере професора,
• индивидуални приступ и менторски рад професора.

ПРАКСЕ
Студијски програм Чисте енергетске технологије обезбеђује обавезну стручну праксу и практичан рад на којој студенти имају прилику да стечено образовање употребе на практичан начин. Истовремено, тиме се пружа прилика да изграде сопствену мрежу контаката и већ на студијама започну своју каријеру. Стручна пракса се реализује у одговарајућим научно-истраживачким установама, у организацијама за обављање иновационе активности, у организацијама за пружање инфраструктурне подршке иновационој делатности, у привредним и индустријским системима и јавним установама.

МОГУЋНОСТ ЗАПОШЉАВАЊА
Студент након стицања звања дипломираног инжењера енергетских технологија стиче могућност запошљавања у широком спектру делатности:
• обављање послова енергетског менаџера (у сектору индустрије и зградарства),
• у градским управама,
• у агенцијама и предузећима која се баве енергетиком,
• у предузећима и сервисима који се баве енергетском ефикасношћу и обновљивим изворима енергије,
• у пројектантским бироима и консултантским предузећима,
• у предузећима која се баве продајом и производњом енергетских технологија и друго.


СЕРВИСИ ЗА БУДУЋЕ СТУДЕНТЕ:
- Facebook страна студијског програма: Чисте енергетске технолигије
- Facebook страна Департмана: Департман за инжењерство заштите животне средине и заштие на раду - ФТН
Депертман за енергетику и процесну технику
- Facebook група ФТН-а: Бићу студент ФТН - упис 2023