Научни саветник др Милан Димкић


Недостаје слика

др Милан Димкић

Научни саветник


Телефон021/485-2456
E-mail
Академско звањеНаучни саветник
КанцеларијаКомпјутерска лабораторија за примену софтвера у ИЗЖС 012B

Др Милан А. Димкић је свој професионални рад, од завршетка студија (1978. год.) до данас (2008. год.), обављао у Институту за водопривреду „Јарослав Черни“, прво као асистент, истраживач, а од 1988. године, као шеф Одсека за заштиту подземних вода, потом као директор Завода за подземне воде и, на крају, директор Института (од 1999. године). У овом тренутку др Милан Димкић обавља функцију председника Српског друштва за заштиту вода, заступа нашу земљу као члан извшног одбора Међународног удружења за воде (ИWА), заменик је шефа наше државне делегације у оквиру Међународног удружења за заштиту вода Дунава (ИЦПДР), и друго. У оквиру научног рада, др Димкић је дао изузетно значајан и трајан допринос у следећим областима: - Хидрулике подземних вода, специјално имајући у виду развој теорије и праксе у прорачунима утицаја воде која се ослобађа при консолидацији повлатних и падинских слојева услед црпења воде у издани, - Квалитета и заштите подземних вода, при чему су од посебног значаја радови везани за разградњу фенола у подземним водама аеробног карактера, дисперзију и сорбирање материје у подземној води. У монографији „Самопречишћавајући ефекти на филтрацији подземне воде др Димкић је дао на оригиналан и нов начин, приступ анализи и употреби самопречишћавајућих процеса у подземној води, посебно приликом одређивања процесне линије и заштите изворишта подземних вода. У оквиру практично-стручног рада др Димкић је, као обрађивач, пројектант или руководилац на имплементацији пројекта урадио бројну и обимну документацију (мишљења, експертизе, студије, пројекти, атести система и друго). Један значајни део пројеката је спроведен у пракси. Истичу се неки од изузетно интересантних и сложених подухвата: - Заштита изворишта Пожега од просутог дизел-уља Д-2 на железничкој станици, - Рекуперација и заштита изворишта подземних вода „Медиана“ у Нишу од уплива трихлор и тетрахлор етилена, - Заштита изворишта Рашче (водоснабдевање Скопља) од веће количине шестовалентног хрома упуштеног у подземну воду у фабрици „Југохром“, - Израда документације и праћења извођења већег броја изворишта подземних вода, - У току је израда комплексних студија: „Правци развоја и начини одржавања бунара београдског изворишта“ и „Биланс подземних вода Републике Србије“. Поред радова везаних за квалитет и хидраулику подземне воде, др Димкић је радио на већем броју студија и дао наглашен апликативан допринос проблемима управљања водама Србије.

Тренутно нема података о чланству запосленог!
Радно местоОдДоОрганизациона јединица
Ванредни професор01.01.2009.01.12.2013.Департман за инжењерство заштите животне средине и заштите на раду
Редовни професор27.12.2013.Катедра за инжењерство заштите животне средине
НазивУ Установи
Промене ефективне порозности услед компресибилности литолошких слојева при црпењу подземне воде

Диплома

Грађевинско инжењерство

Грађевински факултет

1978

Допринос изучавању струјања подземних вода у компресибилним субартеским и артеским изданима

Магистратура

Грађевинско инжењерство

Грађевински факултет

1986

Могућности примене површинске вештачке инфилтрације у процесу припреме воде за пиће

Докторат

Грађевинско инжењерство

Грађевински факултет

2005

Критеријум продукцијеОпис
(М12) Монографија међународног значајаMilan Dimkic, Heinz-Jurgen Brauch, Michael Kavanaugh, Groundwater Management in Large River Basins, ISBN: 9781843391906, 2008
(М14) Монографска студија/поглавље у књизи М12 или рад у тематском зборнику међународног значајаPušić M., Dimkić M.: „Mathematical modeling, a tool for groundwater regime managment“ u Groundwater Management in Large River Basins,, Chapter 5, London, IWA Publishing Alliance House, 2008, str. 457-519, ISBN 1843391902
(М14) Монографска студија/поглавље у књизи М12 или рад у тематском зборнику међународног значајаDimkić M., Brauch H., Kavanaugh M.: The self-purifying potential of an aquifer“ u Groundwater Management in Large River Basins,Chapter 3, London, IWA Publishing Alliance House, 2008, str. 129-215, ISBN 1843391902
(М21а) Рад у међународном часопису изузетних вредностиVidović D., Dimkić M., Pušić M.: Accelerated non-linear finite volume method for diffusion Original Research, J COMPUT PHYS, 2011, Vol. 230, No 7, pp. 2722-2735, ISSN 0021-9991
(М21а) Рад у међународном часопису изузетних вредностиVidović D., Dotlić M., Dimkić M., Pušić M., Pokorni B.: Convex combinations for diffusion schemes, Journal of Computational Physics, 2013, Vol. 246, pp. 11-27, ISSN 0021-9991
(М21) Рад у врхунском међународном часописуAntić N., Radišić M., Radović T., Vasiljević T., Grujić S., Petković A., Dimkić M., Laušević M.: Pesticide residues in the Danube River Basin in Serbia–a survey 1 in 2009-2011 period, CLEAN - Soil Air Water, 2013, Vol. 41, No 12, pp. 1-13, ISSN 1863-0650
(М21) Рад у врхунском међународном часописуKovacevic S., Radišic M., Lauševic M., Dimkic M., (2016)Occurrence and Behavior of Selected Pharmaceuticals during Riverbank Filtration in the Republic of Serbia, Environmental Science and Pollution Research, ISSN 0944-1344 Publisher: Springer, 2016 First Online: 03 November 2016 doi: 10.1007/s11356-016-7959-4
(М21) Рад у врхунском међународном часописуRadović T., Grujić S., Kovačević S., Laušević M., Dimkić M. (2016) Sorption of selected pharmaceuticals and pesticides on different river sediments, Environmental Science and Pollution Research, ISSN 0944-1344, Publisher: Springer Verlag, pp. 1-13, Published online: 29 September 2016.
(М21) Рад у врхунском међународном часописуDotlić M., Vidović D., Pokorni B., Pušić M., Dimkić M. (2016) Second-order accurate finite volume method for well-driven flows, Journal of Computational Physics, ISSN 0021-9991, Vol. 307, pp.460-475
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуRadović T., Grujić S., Petković A., Dimkić M., Laušević M.: Determination of pharmaceuticals and pesticides in river sediments and corresponding surface and ground water in the Danube River and tributaries in Serbia (Article) DOI 10.1007/s10661-014-4092-z, Environmental Monitoring and Assessment, 2015, Vol. 187, No 1, ISSN 0167-6369
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуDimkić D., Dimkić M., Soro A., Pavlović D., Jevtić G., Lukić V., Svrkota D (2017) Overexploitation of karst spring as a measure against water scarcity, Environmental Science and Pollution Research, Volume 24, Issue 25, Pages 20149-20159, DOI: 10.1007/s11356-017-9001-x
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуDimkić M., Pušić M., Petković A., Boreli - Zdravković Đ.: Several natural indicators of radial well ageing at the Belgrade Groundwater Source, Part 1, Water Science and Technology, 2011, Vol. 63, No 11, pp. 2560-2566
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуDimkić M., Pušić M., Obradović V., Đurić D.: Several natural indicators of radial well ageing at the Belgrade Groundwater Source. Part 2. , Water Science and Technology, 2012, Vol. 63, No 11, pp. 2567-2574, ISSN 0273-1223
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуMilan Dimkic., Milenko Pusic., Dragan Vidovic., Velibor Isailovic., Brankica. NUMERICAL MODEL ASSESSMENT OF RADIAL-WELL AGEING, J COMPUT CIVIL ENG ISSN: 0887-3801, Vol. 25, No 1,pp. 43 - 49.
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуDimkić M., Ranković V., Filipović N., Stojanović B., Isailović V., Pušić M., Kojić M.: Modeling of radial well lateral screens using 1D finite elements, Journal of Hydroinformatics, 2013, Vol. 15, No 2, pp. 405-415, ISSN 1464-7141
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуDimkić M., Pušić M., Obradović V., Kovačević S.: The effect of certain biochemical factors on well clogging under suboxic and mildly anoxic conditions, Water Science and Technology, 2012, Vol. 65, No 12, pp. 2206-2212
(М23) Рад у међународном часописуMajkić-Dursum M., Petković A., Dimkić M (2015) The effect of iron oxidation in the groundwater of the alluvial aquifer of the Velika Morava River, Serbia, on the clogging of water supply wells, Journal of the Serbian Chemical Society, Vol 80, No 7, pp. 947–957, DOI: https://doi.org/10.2298/JSC140204089M
(М23) Рад у међународном часописуVasiljevic T., Dujaković N., Radišić M., Grujić S., Laušević M., Dimkić M.: Methods for monitoring of pesticide residues in water: current status and recent trends (, Water Science and Technology, 2012, Vol. 66, No 5, pp. 965-975
(М23) Рад у међународном часописуRadović T., Grujić S., Dujaković N., Radišić M., Vasiljević T., Petković A., Boreli-Zdravkovic Đ., Dimkić M., Laušević M.: Pharmaceutical residues in the Danube River Basin in Serbia - a two-year survey, Water Science and Technology, 2012, Vol. 66, No 3, pp. 659-665
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниNinković D., Babić-Mladenović M., Milovanović M., Dimkić M., Implementation of EU WFD in non-EU Countries: Serbia in the Danube
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниDimkić M. Main Principles of Groundwater Management in Large River Basins
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниVojinović-Miloradov M., Dimkić M., Stupavski M., Jokanović S., Beronja B., Tot B., Stošić M.: Emerging substances of concern and their occurrence in surface water and groundwater, 201. TOP 2011, engineering of environment protection, Bratislava, 14-16 Jun, 2011, ISBN 978-80-227-3519-3
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниVojinović-Miloradov M., Spanik I., Milovanović D., Miloradov M., Đogo M., Dimkić M.: Good quality of groundwater sources as the challenge for innovative technology, 2. International Conference on Innovative Technologies IN-TECH, Bratislava, 1-3 Septembar, 2011, pp. 384-387, ISBN 978-80-904502-6-4
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниDimkić M., Pušić M., Vidović D.: Multiplicable Discrete Operators In PDE Solvers 2nd WSEAS International Conference on Finite Differences, Finite Elements, Finite Volumes and Boundary Elements
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниNinković D., Babić-Mladenović M., Milovanović M., Dimkić M., Milovanović .: Implementation of EU WFD in non-EU Countries: Serbia in the Danube River Basin Skup:International Symposium on Transboundary Waters Management
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниDimkić M., Stevanović Z., Đurić D.: Utilization, Protection and Status of Groundwater in Serbia Skup:Regional IWA Conference on „Groundwater Management in the Danube River Basin and Other Large River Basins
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниDimkić M., Taušanović V., Pušić M., Boreli-Zdravković Đ., Đurić D., Slimak T., Petković A., Obradović V., Babić .: Belgrade Groundwater Source, Condition and Possible Development Directions Regional IWA Conference on „Groundwater Management in the Danube River Basin and Other Large River Basins
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниDimkić M., Pavlović D., Soro A., Dimkić ., Radenković Z.: Naslov:Revitalization of an Artificially – Recharged Groundwater Source: The Mediana in the City of Niš Skup: Regional IWA Conference on „Groundwater Management in the Danube River Basin and Other Large River Basins, Water Science and Technology: Water Supply, 2007, pp. 247-256
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниDimkić M., Pušić M., Brčeski I.: Naslov:"In Situ“ Investigations to Define the Degradation of Phenols in Groundwater Skup:Regional IWA Conference on „Groundwater Management in the Danube River Basin and Other Large River Basins, Water Science and Technology: Water Supply, 2007, Vol. 7, No 3/2007, pp. 345-355
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниDimkić M., Pušić M., Jordanovski M.: Naslov: The Effect of Layering on the Definition of Aquifer Dispersivity Skup: Regional IWA Conference on „Groundwater Management in the Danube River Basin and Other Large River Basins, Water Science and Technology: Water Supply, 2007, Vol. 3, No 3/2007, pp. 357-366
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниKojić M., Filipović N., Stojanović B., Ranković ., Krstić M., Otašević ., Ivanović M., Nedeljković M., Dimkić M., Tričković M., Pušić M., Boreli-Zdravković Đ., Đurić .: Finite Element Modeling of Underground Water Flow with Ranney Wells Skup: Regional IWA Conference on „Groundwater Management in the Danube River Basin and Other Large River Basins, Water Science and Technology: Water Supply, 2007, Vol. 3, No 3/2007, pp. 427-423
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниKrstić M., Kojić M., Filipović N., Stojanović B., Ranković V., Otašević ., Ivanović M., Nedeljković M., Dimkić M., Tričković M., Pušić M., Boreli-Zdravković Đ., Đurić D.: Finite Element Modeling of Underground Water Flow with Ranney Wells Skup: SEECCM 06 – First South-East European Conference on Computational Mechanics Editors: Miloš Kojić and Manolis Papadrakakis
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниDimkić M., Pušić M.: Equivalent Homogeneous Aquifer in Analysis of Groundwater Dispersion Processes Skup: SEECCM 06 – First South-East European Conference on Computational Mechanics Editors: Miloš Kojić and Manolis Papadrakakis
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целини Jevtić ., Dimkić D., Dimkić M., Josipović J.: Regulation of the Krupac spring outflow regime Skup: International Conference and Field Seminars „Water Resources and Environmental Problems in Karst“
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниDimkić D., Jevtić ., Dimkić M., Soro A.: The Krupac spring hydraulic potential for water supply requirements of the city of Niš Skup: XXX IAHR Congress, Theme B: Urban and Rural Water Systems for Sustainable Development
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниDimkić M., Babić Mladenović M., Popović ., Radovanović M.: Monitoring of the Danube river and its tributaries upstream of the “Iron Gate I” dam Skup: XIII International Scientific Conference «Danube – River of Cooperation» and 4th Meeting of Seci workgroup on Danube Transport
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниDimkić M., Đukić B.: Naslov: Some hydrodynamic aspects of the ground subsidence due to the exploatation of the groundwater Kongres: 27th International Geological Congress
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниDimkić M., Igrutinović D.: Protection of a water source from an oil spill Kongres: 27th International Geological Congress
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниDimkić M. Management of Groundwater Sources: Importance of Aerobicity – Belgrade
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниKovačević S., Dimkić M., Vojinović-Miloradov M., Majkić B., Đogo M., Radonić (Jakšić) J., Turk Sekulić M.: Occurrence and behavior of selected pharmaceuticals during bank filtration in Danube river – a three year survey in Serbia, 19. International Conference "Engineering for Environment Protection" – TOP, Časta-Papiernička: Slovak University of Technology in Bratislava, 11-13 Jun, 2013, pp. 151-155, ISBN 978-80-227-3955-9
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниKovačević S., Petković A., Pušić M., Dimkić M.: FATE OF EMERGING POLLUTANTS IN ALLUVIAL GROUNDWATER OF BIG RIVERS IN SERBIA Emerging Pollutants in Water, 2013.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниKovačević S., Vojinović-Miloradov M., Sremački M., Radonić (Jakšić) J., Petković A., Dimkić M.: Natural removal of selected emerging polutants due to the river bank filtration, 3. International Conference "Ecology of Urban Areas", Zrenjanin: University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences “Mihajlo Pupin”, 11 Oktobar, 2013, pp. 238-242, ISBN 978-86-7672-210-5
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниDimkić M.: Self Purification Processes in Alluvial Groundwater and Their Significance for Eliminating the Emerging Micropolutants, 2013.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниVidović D., Pušić M., Dimkić M.: New 3D Model for Analysis of Pollutant Transport in Groundwater, 2013.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниVojinović-Miloradov M., Dimkić M., Stupavski M., Jokanović S., Beronja B., Tot B., Stošić M.: Emerging substances of concern and their occurrence in surface water and groundwater, 201. TOP 2011, engineering of environment protection, Bratislava, 14-16 Jun, 2011, ISBN 978-80-227-3519-3
(М42) Монографија националног значаја, монографско издање грађе,Dimkić M., Aranđelović D., Dimkić D., Miljojković D., Spring „Krupac“ Hidden Potential for the Water Supply Needs of the City of Niš, Monografija „Sićevo and Jelašnica Gorges Environment Status Monitoring, Zavod za zaštitu prirode Srbije i Univerzitet u Nišu – Građevinsko arhitektonski fakultet, str. 115-120, 2007.
(М42) Монографија националног значаја, монографско издање грађе,Димкић М., Миловановић М. Неки елементи глобаног приступа управљању подземним водама
(М42) Монографија националног значаја, монографско издање грађе,Димкић М., Самопречишћавајући ефекти филтрације подземних вода, Монографија, Издавач „Задужбина Андрејевић“, Београд, 252 стр., 2007.
(М45) Поглавље у књизи М42 или рад у тематском зборнику националног значајаДимкић М., Миловановић М.: Неки елементи глобаног приступа управљању подземним водама Монографија «Управљање водним ресурсима Србије ‘09», Београд, Институт за водопривреду «Јарослав Черни», 2011, стр. 1-21, ИСБН 978-86-82565-24-6
(М45) Поглавље у књизи М42 или рад у тематском зборнику националног значајаDimkić M., Aranđelović D., Dimkić D., Miljojković D.: Spring „Krupac“ Hidden Potential for the Water Supply Needs of the City of Niš Monografija „Sićevo and Jelašnica Gorges Environment Status Monitoring“, Editors: Slaviša Trajković and Saša Branković, Niš, Zavod za zaštitu prirode Srbije i Univerzitet u Nišu – Građevinsko arhitektonski fakultet, 2007, str. 115-120, ISBN 978-86-80877-26-6, UDK: 502.2(497.11)(082)
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаKovačević S., Dimkić M., Vojinović-Miloradov M., Mirosavljević Z., Stanisavljević N., Batinić B., Tot B.: IDENTIFICATION OF WATER QUALITY AND DISTRIBUTION OF POLLUTANTS IN THE RIVER DANUBE ON A CITY LEVEL, BY MFA METHOD, Annals of Faculty Engineering Hunedoara - International Journal of Engineering, 2011, Vol. 2, No 9, pp. 173-176, ISSN 1584-2665
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаДимкић М., Брауцх Х., Каванаугх .: Неке од активности ИWА-е везаних за управљање подземним водама у сливовима великих река , ВОДА И САНИТАРНА ТЕХНИКА, 2009, Вол. 39, Но 4, пп. 5-10, ИССН 0350-5049
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаДимкић М., Миловановић М., Ђурић Д.: Основни оквири управљања подземним водама у међународном праву, са посебним освртом на Европске директиве – Гроундwатер Легислатион, ВОДА И САНИТАРНА ТЕХНИКА, 2009, Вол. 39, Бр. 2,стр. 41-48, ИССН 0350-5049
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаДимкић М., Борели-Здравковић Ђ., Миловановић Д.: Решење водоснабдевања Краљева у непосредном периоду, средњорочно и дугорочно, ВОДА И САНИТАРНА ТЕХНИКА, 2003, Бр. 2, стр. 17-27, ИССН 0350-5049
(М52) Рад у часопису националног значајаDimkić M., Brauch H. – J., Kavanaugh M., Neke od aktivnosti IWA-e vezanih za upravljanje podzemnim vodama u
(М52) Рад у часопису националног значајаДимкић М., Миловановић М., Ђурић Д.,Основни оквири управљања подземним водама у међународном праву.
(М52) Рад у часопису националног значајаДимкић М. Неки специфични елементи управљања подземним водама
(М52) Рад у часопису националног значајаDimkić M.: Pitanje upravljanja podzemnim vodama Libije, VODA I SANITARNA TEHNIKA, 2008, Vol. 2, Br. 2/2008, str. 19-25, ISSN 0350-5049
(М52) Рад у часопису националног значајаDimkić M., Radovanović M., Radosavljević P.: Uredjenje režima podzemnih voda u zoni uticaja hidroenergetskog i plovidbenog sistema „Đerdap, VODA I SANITARNA TEHNIKA, 2008, Vol. 1, Br. 1/2008, str. 17-24, ISSN 0350-5049
(М52) Рад у часопису националног значајаDimkić M., Đurić D., Milovanović M.: Odnos graničnih vrednosti parametara kvaliteta podzemne vode prema zaštićenim zonama za intergranularne akvifere, VODA I SANITARNA TEHNIKA, 2008, Vol. 38, Br. 3, Str. 19-36, ISSN 0350-5049
(М52) Рад у часопису националног значајаDimkić M.: Hidrodinamička simulacija traserskog opita 'in situ' – Primer izvorišta 'Žičko Polje', Kraljevo, VODA I SANITARNA TEHNIKA, 2006, Vol. 36, Br. 4, str. 3-19, ISSN 0350-5049
(М52) Рад у часопису националног значајаДимкић М., Пушић М.: Наслов: Значај модела шематизације издани у анализи транспорта материје у слојевитим срединама Часопис: Грађевински календар 2007
(М52) Рад у часопису националног значајаDimkić M., Pušić M.: Hidrodinamička simulacija traserskog opita 'in situ' – Primer izvorišta 'Žičko Polje', Kraljevo, VODA I SANITARNA TEHNIKA, 2006, Br. 4, str. 3-19, ISSN 0350-5049, UDK: 628
(М52) Рад у часопису националног значајаДимкић М., Соро А., Павловић Д., Јосиповић ., Димкић Д., Јевтић Г., Свркота ., Ђурковић .: Потенцијал врела „Крупац“ за потребе водоснабдевања града Ниша, ВОДА И САНИТАРНА ТЕХНИКА, 2005, Бр 5, стр. 33-40, ИССН 0350-5049, УДК: 628
(М52) Рад у часопису националног значајаDimkić M., Taušanović V., Pušić M., Boreli-Zdravković Đ., Dimkić ., Radenković Z.: Beogradsko izvorište podzemnih voda – stanje i mogući pravci razvoja, VODA I SANITARNA TEHNIKA, 2004, No 6, pp. 23-63, ISSN 0350-5049
(М52) Рад у часопису националног значајаMarjanović N., Milovanović D., Dimkić M., Milovanović M., Babić-Mladenović .: Aktivnosti na sprovođenju okvirne direktive o vodama EU u Srbiji i Crnoj Gori, VODA I SANITARNA TEHNIKA, 2004, No 6, pp. 7-10, ISSN 0350-5049
(М52) Рад у часопису националног значајаDimkić M., Radenković Z., Dimkić D., Soro A., Pavlović D.: Revitalizacija i nadgradnja infiltracionog izvorišta «Medijana» u Nišu, VODA I SANITARNA TEHNIKA, 2004, No 3, pp. 39-56, ISSN 0350-5049
(М52) Рад у часопису националног значајаDimkić M., Isailović D., Milovanović M., Varga S.: Savremeni svetski trendovi i iskustva u oblasti voda, VODA I SANITARNA TEHNIKA, 2003, No 1, pp. 9-18, ISSN 0350-5049
(М52) Рад у часопису националног значајаPetković S., Dimkić M., Marjanović ., Isailović D., Varga ., Milovanović M., Kujundžić B., Rosić M.: Stanje i perspektiva JKP vodovod i kanalizacija u svetlu opšte reorganizacije vodoprivrede Srbije, Skup: Savetovanje o rekonstrukciji JKP vodovoda i kanalizacije, VODA I SANITARNA TEHNIKA, 2002, No 5/2002, pp. 3-29, ISSN 0350-5049
(М52) Рад у часопису националног значајаDimkić M., Radenković Z., Boreli-Zdravković Đ., Soro A., Josipović J., Despotović J., Milovanović M.: Štete i uticaj bombardovanja na objekte i uslove vodosnabdevanja, Časopis: " YU voda "
(М52) Рад у часопису националног значајаDimkić M.: Štete i uticaj bombardovanja na objekte i uslove vodosnabdevanja časopis " YU voda "
(М52) Рад у часопису националног значајаMilovanović M., Kujundžić B., Radenković Z., Kordić M., Dimkić M., Zdravković D.: Nacionalni izveštaj o snabdevanju pijaćom vodom u Saveznoj republici Jugoslaviji Časopis "YU voda"
(М52) Рад у часопису националног значајаDimkić M., Soro A., Boreli M., Vuković M., Josipović J.: Podzemna voda kao jedan od resursa za vodosnabdevanje Srbije, VODA I SANITARNA TEHNIKA, 1994, No 5/1994, pp. 13-25, ISSN 0350-5049
(М52) Рад у часопису националног значајаBoreli M., Pokrajac D., Popović L., Dimkić M.: Zagadjenje i zaštita površinskih i podzemnih voda od otpadnih voda sa deponiha pepela i šljake, VODA I SANITARNA TEHNIKA, 1992, No 4-5/1992, pp. 5-84, ISSN 0350-5049
(М52) Рад у часопису националног значајаBabac D., Dimkić M., Soro A.: Opšti okviri hidrodinamičkog pristupa problematici izvorišta podzemnih voda, VODA I SANITARNA TEHNIKA, 1989, No 2/1989, pp. 3-15, ISSN 0350-5049
(М52) Рад у часопису националног значајаИгрутиновић Д., Димкић М., Миливојчевић М.: Одређене активности на заштити подземних вода од загађења у оквиру Института за водопривреду »Јарослав Черни« Саопштења 85-86, Институт за водопривреду »Јарослав Черни«
(М52) Рад у часопису националног значајаČukić Z., Dimkić M., Perišić M.: Značaj determinacije parametara kvaliteta vode u razmatranju stanja i procesa u izvorištima vode za piće, VODA I SANITARNA TEHNIKA, 1987, No 6/1987, pp. 39-42, ISSN 0350-5049
(М52) Рад у часопису националног значајаĐukić B., Dimkić M., Radovanović M.: Utvrđivanje hidrodinamičkih i kompresibilnih karakteristika hidrogeološkog kompleksa na širem području Indjije, Vode Vojvodine, 1986, No 14, pp. 113-121, ISSN 0350-7173
(М52) Рад у часопису националног значајаЂукић Б., Димкић М., Радовановић М.: Студија о могућности снабдевања града Инђије из субартеских аквифера
(М52) Рад у часопису националног значајаDimkić M., Đukić B.: Napomene o parametru efektivne poroznosti i metodama proračuna kretanja podzemne vode pod pritiskom imajući u vidu kompresibilne karakteristike hidrogeološkog kompleksa, Vode Vojvodine, 1985, Vol. 13, pp. 407-424, ISSN 0350-7133
(М52) Рад у часопису националног значајаIgrutinović D., Dimkić M., Perišić M.: Zaštita izvorišta podzemnih voda Požege od incidentno prosute nafte, časopis Vodoprivreda, Beograd,, 1985, No 96-97, pp. 233-240, ISSN 0350-0519
(М52) Рад у часопису националног значајаИгрутиновић Д., Димкић М., Перишић М.: Наслов: Заштита изворишта подземних вода Пожеге од инцидентно просуте нафте Саопштење: Саопштења 81-82, Институт за водопривреду "Јарослав Черни"
(М52) Рад у часопису националног значајаDimkić M., Đukić B.: Dopunsko prihranjivanje izdani i kompresija slojeva hidrogeološkog kompleksa kao posledica crpenja podzemne vode, Vode Vojvodine, 1984, No 12, pp. 249-256, ISSN 0350-7133
(М52) Рад у часопису националног значајаДимкић М., Ђукић Б.: Наслов: Неки хидродинамички аспекти слегања тла услед експлоатације подземне воде Саопштења 77-78 Института за водопривреду ”Јарослав Черни”
(М52) Рад у часопису националног значајаДимкић М., Ђукић Б.: Процес и неки аспекти слегања тла услед црпења подземне воде
(М53) Рад у научном часописуVidović D., Pušić M., Dimkić M.: Naslov: Multiplicable Discrete Operators In Finite Volume Solvers International Journal of Mathematics and Computers in Simulation ISSN:1998-0159
(М53) Рад у научном часописуDimkić M., Pušić M.: Preporuke za projektovanje bunara uzevši u obzir kolmiranje gvožđem na osnovu iskustva Beogradskog izvorišta, Građevinski kalendar, 2008, Vol. 40, pp. 430-596, ISSN 0352-2733, UDK: 624(059)
(М53) Рад у научном часописуĐurić D., Milovanović ., Dimkić M.: Monitoring podzemnih voda prema zahtevima Okvirne direktive o vodama, Građevinski kalendar, 2008, Vol. 40, pp. 377-429, ISSN 0352-2733, UDK: 624(059)
(М53) Рад у научном часописуDimkić M., Pušić .: Značaj modela šematizacije izdani u analizi transporta materije u slojevitim sredinama, Građevinski kalendar, 2007, Vol. 39, pp. 1-27, ISSN 0352-2733
(М53) Рад у научном часописуDimkić M., Taušanović ., Pušić M., Boreli-Zdravković Đ., Đurić D., Slimak ., Petković ., Obradović V., Babić .: Belgrade Groundwater Source, Condition and Possible Development Directions Journal, „Water Practice and Technology" doi10.2166/wpt.2007.0059.
(М53) Рад у научном часописуDimkić M., Krstić M., Filipović N., Stojanović B., Ranković V., Otašević ., Ivanović M., Nedeljković M., Tričković M., Pušić M., Boreli-Zdravković Đ., Đurić ., Kojić M.: Naslov: Comparison of Different Configurations of Ranney Wells Using Finite Element Modeling Časopis: Journal of the Serbian Society for Computational Mechanics - JSSCM ISSN: 1820-6530 , UDK: UDC: 556.324:519.673
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниДимкић М.: Неки специфични елементи управљања подземним водама Скуп: Конференција „Савремена грађевинска пракса 2009“
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниПетковић ., Димкић М., Борели-Здравковић .: Наслов: Мерење Редоx потенцијала у подземним водама: значај, концепт и проблеми Скуп: 37. конференција о актуелним проблемима коришћења и заштите вода “ВОДА 2008”
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниСунарић Д., Димкић М., Недељковић .: Понашање флуида у земљотресним условима Скуп: Прво научно-стручно саветовање „Земљотресно инжењерство и инжењерска сеизмологија“,
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниDimkić M., Pušić M.: Equivalent Homogeneous Aquifer in Analysis of Groundwater Dispersion Processes Skup: SEECCM 06 – First South-East European Conference on Computational Mechanics Editors: Miloš Kojić and Manolis Papadrakakis
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниKrstić M., Kojić ., Filipović ., Stojanović ., Ranković V., Otašević L., Ivanović ., Nedeljković M., Dimkić M., Tričković ., Pušić M., Boreli-Zdravković Đ., Đurić D.: Finite Element Modeling of Underground Water Flow with Ranney Wells Skup: SEECCM 06 – First South-East European Conference on Computational Mechanics Editors: Miloš Kojić and Manolis Papadrakakis
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниДивац Д., Димкић М., Миловановић ., Маћић Љ.: Наслов: Допринос академика Пећинара планирању и управљању водним ресурсима Србије Скуп: „Академик Миладин Пећинар – живот и дело“
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниРаденковић З., Пушић М., Јевтић Г., Димкић М.: Наслов: Концепт формирања и развоја изворишта “Хртовачка Драга” 22. Југословенско саветовање “Водовод и канализација 2001”
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниБорели-Здравковић Ђ., Димкић М., Раденковић З.: Наслов: Пројектовање зона санитарне заштите – пример загадјења алувијалних изворишта Пожаревца 22. југословенско саветовање «Водовод и канализација ‘01»
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниДимкић М., Борели-Здравковић Ђ., Димкић Д., Раденковић З.: Наслов: Перспективе коришћења подземних вода у водоснабдевању Београда Зборник радова, Воде за 21. век
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниMilan Dimkic, Main principles of groundwater management in large river basins, Planning and Management of Water Resources Systems, Proceedings, 25.-27. september, 2008, Novi Sad, 49-62
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Научни саветникХидротехникаРесорно министрарство за науку28.02.2018.