ванр. проф. Мирјана Секулић


Недостаје слика

Мирјана Секулић

Ванредни професор


Телефон021/485-2471
E-mail
Академско звањеВанредни професор

БИОГРАФИЈА
Мирјана Б. Секулић, рођена 28. децембра 1955. године у Земуну.
Завршила ИX београдску гимназију, природни смер 1974., а основне студије на Институту за пејзажну архитектуру на Шумарском факултету у Београду, Универзитет у Београду, 1979. године са просечном оценом 8,76 и оценом на дипломском раду 10 (тема „Уређење десне обале Дунава од  Хотела Југославија до СИВ“. Похађала је магистарске студије на истом факултету, где је положила све испите са оросечном оценом 9,8. Мастер студије на истом факултету завршила је 2009. године са просечном оценом 9,57 (тема „Идејно решење уређења десне обале Дунава у зони Новог Београда“).
Тема докторске дисертације: Развој и трансформације кровног врта од настанка до савремених тенденција, одбрањена 01.11.2013. на ФТН, Департман за архитектуру и урбанизам.
Члан је  СИТС, Савез инжењера и техничара Србије; УУС, Удружење урбаниста Србије;
УПАС, Удружење пејзажних архитеката Србије;   ИКС, Инжењерске коморе Србије и има лиценцу одговорног пројектанта: бр. 373 4021 03 за пејзажну архитектуру ИКС; лиценцу одговороног урбанисте: бр. 201 0733 04 за пејзажну архитектуру ИКС и лиценцу одговороног извођача: бр. 474 а10 09 за пејзажну архитектуру.
Радила је у  „АЕРОИНЖЕЊЕРИНГ“ д.о.о. Нови Београд; од  06.01.1982. до 25.10.2010. као одговорни пројектант и  директор квалитета, а на ФТН - Департман за архитектуру и   
урбанизам, Нови Сад,  од 01.11.2010. као асистент – а од 01.11.2013. асистент са докторатом. Запослена на позицији доцента, од  01.07.2014. до 30.06.2019., ванредни професор од 01.07.2019 до данас, ангажована на предметима Пејзажна архитектура 1 (основне студије) и Пејзажна архитектура 2 (мастер студије).
Од оснивања Департмана за архитектуру била је хонорарни предавач од 1997-2010 године, на предметима Пејзажна архитектура, Пејзажна архитектура 1 и Пејзажна архитектура 2. На Пољопривреом факултету, Пејзажна архитектура у Новом Саду, предавала је Студио 1 и Студио 2 од 2014-2019.

Пројектантске референце:
Међународни ниво (Ангола, Украјина, Либија, Мозамбик, Куба, Русија, Алжир, Ирак, Камбоџа):
- 15 усвојених идејних и главних пројеката спољног уређења;
- 46 усвојених идејних и главних пројеката пејзажног уређења;
- 7 усвојених генералних урбанистичких планова.
Регионални ниво (БиХ, Црна Гора):
- Преко 50 усвојених и/или изведених генералних, регулационих и детаљних планова, главних пројеката и биоеколошких студија.
Национални ниво:
- Преко 250 усвојених и/или изведених генералних, регулационих и детаљних планова, генераних планова предела, главних пројеката и биоеколошких студија.

До сада има  шест првих, две друге и једну трећу награда на међународним и домаћим урбанистичко- архитектонским конкурсима.  
Председник је комисије за полагање стручног испита за дипл. инж. пејзажне архитектуре у Инжењерској комори Србије (заменик од 2003-2011; односно ДИТ Србије 2001-2003).
Консултат на многим великим пројектима; председник жирија ВИИ међународног Салона ПА; члан жирија и предавач на професионалним скуповима у ИКС, УПАС и др.
Учествовала на 15 групних изложби у земљи.
До данас, објавила је 40 публикација.

Тренутно нема података о чланству запосленог!
Радно местоОдДоОрганизациона јединица
Ванредни професор01.07.2019.30.09.2021.Катедра за архитектуру и урбанизам
Доцент01.07.2014.30.06.2022.Катедра за архитектуру и урбанизам
НазивУ Установи
Уређење десне обале Дунава од Земунског кеја до Ушћа

Диплома

Архитектура

Шумарски факултет

2009

Критеријум продукцијеОпис
(М14) Монографска студија/поглавље у књизи М12 или рад у тематском зборнику међународног значајаSekulić M.: The impact of green roofs in the vicinity of sport facilities on health and social well-being of their users, Beograd, Faculty of Sport and Physical Education, Belgrade, 2016, pp.138-149, ISBN ISBN 987-86-89773-16, UDK: UDK628.5:796
(М14) Монографска студија/поглавље у књизи М12 или рад у тематском зборнику међународног значајаSekulić M.: Energy Efficiency of Green roofs in Reconstruction and Designing of Sports, Beograd, Faculty of Sport and Physical Education, Belgrade, , 2016, str. 253-267, ISBN ISBN 987-86-89773-16, UDK: UDK796.02:574
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуOgnjanov V., Miodragović M., Barać G., Ljubojević M., Dulić J., Sekulić M., Narandžić T.: ‘Ivana’ Peach, Hortscience, 2018, Vol. 53, No 7, pp. 1080-1081, ISSN 0018-5345
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуLjubojević M., Ognjanov V., Barać G., Dulić J., Miodragović M., Sekulić M., Jovanović-Lješković N.: Cherry tree growth models for orchard management improvement doi:10.3906/tar-1606-14, Turkish Journal of Agriculture and Forestry Sciences, 2016, Vol. 40, No 6, pp. 839-854, ISSN 1300-011X
(М23) Рад у међународном часопису Radulovic, S., Bobic, A., Sekulic, M. and Bobinac, M. (2012). Impact of historical and political changes on the development of settlements in two Posavina landscapes from 18th century till today, Sociology and Space, Zagreb: Journal for Spatial and Socio-Cultural Development Studies, Institute for Social Research in Zagreb, Croatia Vol. 50 192 (1): 109-128. DOI 10.5673/sip.50.1.6. UDK 711.4:316.42(497.1)”17/20” 50 192 (1): 109-128.
(М23) Рад у међународном часописуĐurakovac, A., Mihajlović, I., Đogo, M., Sekulić, M., Marković, M., Vojinović Miloradov, M. (2018). BIORETENTION SYSTEMS AS A PART OF ADVANCED ENVIRONMENTAL TREATMENT PRACTICE OF WASTEWATER IN THE CITY OF NOVI SAD, Fresenius Environmental Bulletin, Volume 27 – No. 1/2018, pp. 283-290, ISSN 1018-4619 http://www.prt-parlar.de/download_feb_2018/
(М24) Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлукомDošenović, Lj., Tanja Trkulja, T. and Sekulić, M. (2017). Recreation function of forest complexes as an element of urban planning: a view from Republic of Srpska, FACTA UNIVERSITATIS Series: Architecture and Civil Engineering, Vol. 15, No 1, Special Issue: 103-115. Niš, DOI: 10.2298/FUACE161125007D, UDC 712.256 (497.6)
(М31) Предавање по позиву са међународног скупа штампано у целиниSekulić, M. and Romić, D. (2015). Ecological aspect of roof gardens in the process of sustainable development of urban and suburban. settlements 19th International eco-conference; 11th eco-conference on environmental protection of urban and suburban settlements, Novi Sad, Serbia, 23st - 25th September 2015 (по позиву), pp. 51-59, COBISS.SR-ID 299458055 ISBN 978-86-83177-49-3
(М31) Предавање по позиву са међународног скупа штампано у целини Sekulić M.: Ecological aspect of roof gardens in the process of sustainable development of urban and suburban settlements - <u>Nije povezan skup</u><font style="color:#cc0000;">**greska**</font> , UDK: 502:711,4(802)
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целини Đurakovac, A. and Sekulić, M. (2017). Aplication of rain gardens in order to improve water quality in Novi Sad. 7th International Scientific and Professional Conference Water for all , Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Food Technology Osijek, 9-10 March 2017, Osijek, Croatia, pp. 68-75; ISBN: 978 - 953 - 7005 - 47 – 4
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниSekulić, М., Đurakovac, A. (2017): Sustainable stormwater solutions for improving the environment of Novi Sad. The 8th PSU-UNS International Conference on Engineering and Technology (ICET-2017), University of Novi Sad, June 8-10, Faculty of Technical Sciences, Novi Sad, Serbia, Paper No. PS-1.10, pp. 823-832. ISBN 978-86-7892-934-2, COBISS.SR-ID 314741767 Online: http://www.stari.ftn.uns.ac.rs/ieee/ICET2017/papers/PS-1/PS-1-10_05720.pdf
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниĐurakovac, A., Sekulić, M. (2017): (LID) practice: use of permeable materialson urban areas of Novi Sad. Conference Proceedings of the 5th international conference Contemporary achievements in civil engineering, Faculty of civil engineering, 21. april 2017, Subotica, Serbia, Paper No. 86, pp. 813-821. ISBN 978-86-80297-68-2, COBISS.SR-ID 313648391, UDK: 556.12:626.86:711.451(497.113 Novi Sad), DOI:10.14415/konferencijaGFS2017.086, Online: http://www.gf.uns.ac.rs/~zbornik/doc/NS2017.086.pdf
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниĐurakovac, A., Sekulić, M. (2017): Green streets as a model for stormwater managment in Novi Sad. Conference Proceedings of the 5th international conference Contemporary achievements in civil engineering, Faculty of civil engineering, 21. april 2017, Subotica, Serbia, Paper No. 87, pp 823-832. ISBN 978-86-80297-68-2, COBISS.SR-ID 313648391, UDK: 502.12, DOI:10.14415/konferencijaGFS2017.087, Online: http://www.gf.uns.ac.rs/~zbornik/doc/NS2017.087.pdf
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниDošenović,Lj. Sekulić, M. and Davidović, J. (2014). Green structure of the city of Trebinje (Bosnia and Herzegovina): City plan discourse development. 17th international Conference of the European Forum on Urban Forestry. “Crossing Boundaries Urban Forests – Green cities”, pp. 34-35, Lausanne, Switzerland: 3 - 7 June 2014
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниSekulić, M., Stanković, B. and Došenović,Lj. (2014). Application of roof gardens the defining image of the city. 1st international academic conference “Places and Technologies 2014: Keeping up with Technologies to Improve Places”. ISBN 978-86-7924-114-6; COBISS.SR-ID 206380812 Belgrade, 3-4. April 2014 / [Univerisity of Belgrade - Faculty of Architecture, Professional Association Urban Laboratory and University of Belgrade - Faculty of Philosophy], pp. 613-620
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниSekulić, M. and Kurtović-Folić, N. (2013). Application roof garden in the reconstruction of architectural heritage. VIII international scientific expert advice "Assessment of the conditions, maintenance and repair of structures and settlements". ISBN 978-86-88897-03-7; COBISS.SR-ID 198233100
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниĐurakovac, A. and Sekulić, М. (2017): The application of water-sensitive urban design in reconstruction of streets vulnerable to flooding in Novi Sad, Serbia. International conference proceedings "Three pillars of landscape architecture: design, planning and management. New visions", State Polytechnic University, Saint-Petersburg, Russia, pp.129-135, ISBN: 978 - 5 - 7422- 5780-6, ББК 85.118.7 H74, Online: https://docviewer.yandex.com/view/0/?*=MQH%2FH%2FEm5Sb3sTFaJcAVj7OlC857InVybCI6InlhLWRpc2stcHVibGljOi8vcHJ6OW95ZVNGRDlNZTBTVUl2OGU5dXV3U1duejJ6Nmx1bGNNaXlvTUFuZz06L0lDT04tTEEgMjAxNyBQcm9jZWVkaW5ncyBmaW5hbC5wZGYiLCJ0aXRsZSI6IklDT04tTEEgMjAxNyBQcm9jZWVkaW5ncyBmaW5hbC5wZGYiLCJ1aWQiOiIwIiwieXUiOiI1ODgyMDUzMDYxNTExNjI1MjA5Iiwibm9pZnJhbWUiOmZhbHNlLCJ0cyI6MTUxMTYyNTIxMTg5OX0%3D
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниĐurakovac, A., Sekulic, M. i Došenovic, LJ. (2017). Rain gardens and green roofs as sustainable ecological stormwater systems, ENVIRONMENTAL PROTECTION OF URBAN AND SUBURBAN SETTLEMENTS, XXI INTERNATIONAL ECO-CONFERENCE 2017, 27-29 September 2017 Novi Sad, Serbia, pp. 141-151, COBISS.SR-ID 317216519, ISBN 978-86-83177-52-3 http://runway.rs/EkoKonferencija2017-knjiga.pdf
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниSekulić M.: Application of roof gardens the defining image of the city, 1. International academic conference "Places and Technologies 2014: Keeping up with Technologies to Improve Places", Beograd: Univerisity of Belgrade - Faculty of Architecture, 3-4 April, 2014, pp. 613-620, ISBN 978-86-7924-114-6
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниSekulić M.: Došenović,Lj. Sekulić, M. and Davidović, J. (2014). Green structure of the city of Trebinje (Bosnia and Herzegovina): City plan discourse development, 17. International Conference of the European Forum on Urban Forestry: "Crossing Boundaries Urban Forests – Green cities", Lausanne, 3-7 Jun, 2014
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниSekulić M., Kurtović-Folić N.: Application of Roof Gardening for Built Heritage Reconstruction, 8. Assessment, maintenance and rehabilitation of structures and settlements, Borsko jezero: Association of Civil Engineers of Serbia, 14-16 Maj, 2013, ISBN 978-86-88897-67-57, UDK: 712.4 : 692.4 502.22 : 71/72
(М34) Саопштење са међународног скупа штампано у изводуSekulić M.: APLICATION OF RAIN GARDENS IN ORDER TO IMPROVE WATER QUALITY IN NOVI SAD, 7. International Scientific and Professional Conference “WATER FOR ALL”, Osijek: Sveučilište Josiap Juraja Strossmayera University of Osijek, 9-10 Mart, 2017, pp. 53-53, ISBN 978-953-7005-47-4
(М34) Саопштење са међународног скупа штампано у изводуHiel K., Kurjakov A., Mladenović E., Čukanović J., Lakić (Gačić) A., Sekulić M.: Green networks of pedestrian-bicyckle paths in Novi Sad, 3. Network conference of Spa-ce.net, Ljubljana: University of Ljubljana, Biotechnical Faculty, 27-29 Septembar, 2015, pp. 50-51, ISBN 978-961-6379-30-4
(М34) Саопштење са међународног скупа штампано у изводуСекулић М.: Развој објеката хортикултуре у структури урбане матрице Бањалуке, 2. International Symposium and XVIII Scientific Conference of Agronomists of Republic of Srpska, Banja Luka: Faculty of agriculture University of Banjaluka and Biotechnical faculty University of Ljubljana, 26-29 Mart, 2013, pp. 239-240, ISBN 978-99938-93-26-4
(М34) Саопштење са међународног скупа штампано у изводуĐurakovac.A. and Sekulić, M. (2017). Aplication of rain gardens in order to improve water quality in Novi Sad. 7th International Scientific and Professional Conference Water for all, Book of Abstracts, Josip Juraj Strossmayer University of Osijek Faculty of Food Technology Osijek Faculty of Agriculture in Osijek; 09-10.03.2017.,p. 53; ISBN: 978 - 953 - 7005 - 47 – 4 Online:http://www.ptfos.unios.hr/index.php/component/attachments/download/2829
(М34) Саопштење са међународног скупа штампано у изводуSekulić, M., Đurakovac, A., Grabić, J. (2017). ”INTEGRATION OF WATER SENSITIVE SOLUTIONS IN THE LANDSACAPE DESIGN OF CITY OF NOVI SAD - CONCEPT OF RAIN GARDENS AND GREEN ROOFS”. International Scientific Conference Forestry science and practice for purpose of Sustainable Development of Forestry - 25 Years of Forestry of the Republic of Srpska ‘FORSD’, which will be held in Banjaluka (Bosnia and Herzegovina), 7 – 9 December 2017., Book of abstracts p. 76 ISBN 978-99938-56-38-2, COBISS.RS-ID 6953240 http://forsd.conforganiser.com/paper/view/5434 http://forsd.conforganiser.com/paper/view/5434#.WyllOFUzaUk
(М34) Саопштење са међународног скупа штампано у изводуĐurakovac, A. and Sekulić, M. (2017). The application of water-sensitive urban design in the reconstruction of vulnerable streets from heavy rains in Novi Sad. ICON-LA 2017 conference “The three pillars of landscape architecture: Design, planning and management. New visions”, State Forest Technical University City of Saint-Petersburg and Swedish University of Agricultural Sciences, Sweden Uppsala, Sweden; 7-9 June, 2017, St. Petersburg, Russia, p.18; ISBN: 978-5-7422-5780-6, ББК 85.118.7 H74 Online: https://docviewer.yandex.com/view/0/?*=MQH%2FH%2FEm5Sb3sTFaJcAVj7OlC857InVybCI6InlhLWRpc2stcHVibGljOi8vcHJ6OW95ZVNGRDlNZTBTVUl2OGU5dXV3U1duejJ6Nmx1bGNNaXlvTUFuZz06L0lDT04tTEEgMjAxNyBQcm9jZWVkaW5ncyBmaW5hbC5wZGYiLCJ0aXRsZSI6IklDT04tTEEgMjAxNyBQcm9jZWVkaW5ncyBmaW5hbC5wZGYiLCJ1aWQiOiIwIiwieXUiOiI1ODgyMDUzMDYxNTExNjI1MjA5Iiwibm9pZnJhbWUiOmZhbHNlLCJ0cyI6MTUxMTYyNTIxMTg5OX0%3D
(М34) Саопштење са међународног скупа штампано у изводуĐurakovac, A. and Sekulić, M. (2017): Green streets as a model for stormwater managment in Novi Sad. Conference Proceedings of the 5th international conference Contemporary achievements in civil engineering, April, Faculty of civil engineering, Subotica, Serbia. pp. 157-158. ISBN 978-86-80297-68-2, COBISS.SR-ID 313648391, UDK: 502.12, DOI:10.14415/konferencijaGFS2017.087 http://www.gf.uns.ac.rs/~zbornik/index.php?lang=LAT&menu=6&zbornik_id=42&rad_id=653
(М34) Саопштење са међународног скупа штампано у изводу1. Došenović,Lj., Sekulić, M. i Davidović, J. (2013). Horticulture development facilities in the structure of the urban matrix Banjaluke. Second International Symposium and XVIII Scientific Conference of Agronomists of Republic of Srpska, Faculty of agriculture University of Banjaluka and Biotechnical faculty University of Ljubljana, Trebinje: pp. 239-240, ISSN 1512-6412=Agroznanje.
(М34) Саопштење са међународног скупа штампано у изводуDošenović, LJ., Sekulić, M., Davidović, J., (2014). Green Structure of the Town of Trebinje: Town Plan Discourse Development. 17th International Conference of the Europen Forum on Urban Forestry (Crossing Boundaries Urban Forests – Green Citi¬es) Book of Abstracts, Lausanne. Switzerland, 3 - 7 June 2014, pp. 34-35, Online:https://www.researchgate.net/profile/Sandra_Wajchman-Switalska/publication/310363056_The_participation_of_local_authorities_in_the_management_of_urban_forests_a_comperative_case_study_of_Poznan_Poland_and_Tallinn_Estonia_as_countries_in_a_socio_economic_transistion_in_Middle-Eastern_E/links/582c32fd08ae004f74afe365/The-participation-of-local-authorities-in-the-management-of-urban-forests-a-comperative-case-study-of-Poznan-Poland-and-Tallinn-Estonia-as-countries-in-a-socio-economic-transistion-in-Middle-Eastern.pdf
(М34) Саопштење са међународног скупа штампано у изводуSekulić, M., Đurakovac, A., Grabić, J. (2017). ”INTEGRATION OF WATER SENSITIVE SOLUTIONS IN THE LANDSACAPE DESIGN OF CITY OF NOVI SAD - CONCEPT OF RAIN GARDENS AND GREEN ROOFS”. International Scientific Conference Forestry science and practice for purpose of Sustainable Development of Forestry - 25 Years of Forestry of the Republic of Srpska ‘FORSD’, which will be held in Banjaluka (Bosnia and Herzegovina), 7 – 9 December 2017., Book of abstracts p. 76 ISBN 978-99938-56-38-2, COBISS.RS-ID 6953240
(М34) Саопштење са међународног скупа штампано у изводуSekulić, M. and Đurakovac, A. (2017). Sustainable stormwater solutions for improving the enviroment of Novi Sad. The 8th PSU-UNS International Conference on Engineering and Technology (ICET-2017), Novi Sad, Serbia, June 8-10, 2017, University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences, Session PS1.9 Paper Id 05720; p. 32 ISBN: 978 - 86 - 7892 - 934 - 2; COBISS.SR-ID 314741767
(М34) Саопштење са међународног скупа штампано у изводуĐurakovac, A. and Sekulić, M. (2017). The application of water-sensitive urban design in the reconstruction of vulnerable streets from heavy rains in Novi Sad. ICON-LA 2017 conference “The three pillars of landscape architecture: Design, planning and management. New visions”, State Forest Technical University City of Saint-Petersburg and Swedish University of Agricultural Sciences, Sweden Uppsala, Sweden; 7-9 June, 2017, St. Petersburg, Russia, p.18; ISBN: 978-5-7422-5780-6, ББК 85.118.7 H74 Online: https://docviewer.yandex.com/view/0/?*=MQH%2FH%2FEm5Sb3sTFaJcAVj7OlC857InVybCI6InlhLWRpc2stcHVibGljOi8vcHJ6OW95ZVNGRDlNZTBTVUl2OGU5dXV3U1duejJ6Nmx1bGNNaXlvTUFuZz06L0lDT04tTEEgMjAxNyBQcm9jZWVkaW5ncyBmaW5hbC5wZGYiLCJ0aXRsZSI6IklDT04tTEEgMjAxNyBQcm9jZWVkaW5ncyBmaW5hbC5wZGYiLCJ1aWQiOiIwIiwieXUiOiI1ODgyMDUzMDYxNTExNjI1MjA5Iiwibm9pZnJhbWUiOmZhbHNlLCJ0cyI6MTUxMTYyNTIxMTg5OX0%3D
(М34) Саопштење са међународног скупа штампано у изводуĐurakovac, A. and Sekulić, M. (2017): (LID) practice: use of permeable materialson urban areas of Novi Sad, Conference Proceedings of the 5th international conference Contemporary achievements in civil engineering, April, Faculty of civil engineering, Subotica, Serbia, 21.april.2017. pp.155-156. ISBN 978-86-80297-68-2, COBISS.SR-ID 313648391, UDK: 556.12:626.86:711.451(497.113Novi Sad), DOI:10.14415/konferencijaGFS2017.086, http://www.gf.uns.ac.rs/~zbornik/index.php?lang=LAT&menu=6&zbornik_id=42&rad_id=652.
(М34) Саопштење са међународног скупа штампано у изводуĐurakovac, A. and Sekulić, M. (2017): Green streets as a model for stormwater managment in Novi Sad. Conference Proceedings of the 5th international conference Contemporary achievements in civil engineering, April, Faculty of civil engineering, Subotica, Serbia. pp. 157-158. ISBN 978-86-80297-68-2, COBISS.SR-ID 313648391, UDK: 502.12, DOI:10.14415/konferencijaGFS2017.087 http://www.gf.uns.ac.rs/~zbornik/index.php?lang=LAT&menu=6&zbornik_id=42&rad_id=653.
(М34) Саопштење са међународног скупа штампано у изводуSekulić M.: The impact of green roofs in the vicinity of sport facilities on health and social well-being of their users, Beograd, Faculty of Sport and Physical Education, Belgrade, 2016, pp.136-137, ISBN ISBN 987-86-89773-16, UDK: UDK628.5:796
(М34) Саопштење са међународног скупа штампано у изводуSekulić M.: Energy Efficiency of Green roofs in Reconstruction and Designing of Sports, Beograd, Faculty of Sport and Physical Education, Belgrade, , 2016, str. 251-252, ISBN ISBN 987-86-89773-16, UDK: UDK796.02:574
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаСекулић М.: Вредновање карактеристика кровних вртова у оквиру сертификације издрживе изградње, Архитектура и урбанизам, 2013, Но 38, пп. 33-40, ИССН 0354-6055
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаСекулић М.: Зелени кровови у контексту климатских промена - преглед нових искустава , Архитектура и урбанизам, 2012, Но 36, пп. 57-67, ИССН 0354-6055
(М52) Рад у часопису националног значајаЦрнчевић, Т. и Секулић, М. (2012). Зелени кровови у контексту климатских промена - преглед нових искустава. Архитектура и урбанизам 36, стр. 57-67 ИССН 0354-6055 ЦОБИСС.СР-ИД 801 4860
(М52) Рад у часопису националног значајаСекулић, М. Станковић, Б., Јовановић Поповић, М. (2013). Вредновање карактеристика кровних вртова у оквиру сертификације одрживе изградње. Архитектура и урбанизам 38, 57-67 ИССН 0354-6055 ЦОБИСС.СР-ИД 801 4860
(М52) Рад у часопису националног значајаДошеновић, Љ., Секулић, М. и Давидовић, Ј. (2013). Развој објеката хортикултуре у структури урбане матрице Бањалуке, Агрознање, Универзитет у Бањалуци, Пољопривредни факултет, вол. 14, бр.3: 367-375; оригиналан научни рад, УДК: 635.924-24(497.6) ДОИ: 10.7251/АГРСР1303367Д
(М53) Рад у научном часописуСекулић М.: Развој објеката хортикултуре у структури урбане матрице Бањалуке, Агрознање, 2013, Вол. 14, Но 3, пп. 367-375, ИССН 1512-6412, УДК: 635.924-24(497.6)
(М53) Рад у научном часописуДаниловић Ј., Вукајлов Љ., Секулић М.: Урбанистичка студија уређења делова обала уз језеро „Балкана“, Зборник радова Факултета техничких наука, 2011, Но 02/2011, пп. 363-366, ИССН 0350-428X, УДК: ИССН 0350-428X, ЦОБИСС. СР-ИД 58627591
(М53) Рад у научном часописуСекулић, М., Дошеновић, Љ. (2016)., Кровни врт као простор спектакла, прегледни рад / Ревиеw папер; Гласник Шумарског факултета Универзитетау Бањој Луци, Но 24, стр. 51-67 ИССН 1512-956X еИССН 2303-694X; ДОИ: 10.7251/ГСФ1624051С УДК: 712.26:711.168(091) ЦОБИСС.РС-ИД: 6143768, Онлине: хттп://www.гласник-сфбл.рс.ба
(М53) Рад у научном часописуСабадош М., Секулић М., Вукајлов Љ.: Улога и значај воде у урбаном простору, Зборник радова Факултета техничких наука, 2010, Но 15 /2010, пп. 3376-3379, ИССН 0350-428X, УДК: ИССН 0350-428X, ЦОБИСС. СР-ИД 58627591
(М53) Рад у научном часописуАгатоновић, М. и Секулић М.: Интеграција пејзажних и архитектонских структура у реконструкцији јавне гараже „Обилићев венац”у Београду Зборник радова Факултета техничких наука, 2018, Но 5/2018, пп. 825-828, ИССН 0350-428X, УДК: ИССН 0350-428X, ЦОБИСС. СР-ИД 58627591
(М61) Предавање по позиву са скупа националног значаја штампано у целиниСекулић М., Куртовић-Фолић Н.: "Кровни врт као фасадни омотач", 1. Фасаде и кровови у зградарству – савремени и традиционални материјали и системи у функцији енергетске ефикасности, трајности и, Београд: Друштво за испитивање истраживање материјала и конструкција Србије, Институт ИМС, Инжењерска комора Србије, 25 Октобар, 2013, пп. 143-157, ИСБН 978-86-87615-04-5, УДК: 712.4:692.415
(М61) Предавање по позиву са скупа националног значаја штампано у целиниСекулић М., Куртовић-Фолић Н.: Кровни врт као фасадни омотач, 1. Фасаде и кровови у зградарству – савремени и традиционални материјали и системи у функцији енергетске ефикасности, трајности и, Београд: Друштво за испитивање истраживање материјала и конструкција Србије, Институт ИМС, Инжењерска комора Србије, 25 Октобар, 2013, пп. 143-157, ИСБН 978-86-87615-04-5, УДК: 712.4:692.415
(М61) Предавање по позиву са скупа националног значаја штампано у целиниСекулић, М. И Куртовић-Фолић, Н. (2013). Кровни врт као фасадни омотач. Конференција Фасаде и кровови у зградарству-савремени и традиционални материјали и системи у функцији енергетске ефикасности, трајности и естетике, објављено у истоименом Зборнику радова (стр. 143-157). Београд: ДИМК, ИМС И ИК. ИСБН 978-86-87615-04-5; ЦОБИСС.СР-ИД 20 202 1388
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниРалевић, М., Лазаревић-Бајец, Н., Секулић, М. и Радуловић, С. (2000). Методско – моделска основа концепта ОСТВАРЉИВЕ ВИЗИЈЕ на примеру Генералног плана предела Горње Ресаве. Симпозијум: Насеља у Србији у 21. веку, У зборнику Принципи и пракса одрживости у развоју насеља у Србији (стр.13-37). Београд: Удружење урбаниста Србије ЦИП: 711.4(497.11)(82) ИД=8397722
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниРадуловић, С., Вујичић Д., Секулић, М., (1996). Стратегија формирања вегетацијских предеоних образаца климатских места. Зборник радова са скупа Стратегија урбанизације и развоја бањских и климатских места Југославије: стр. 21-24, Сокобања, 13-15 јун 1996.
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниĐurakovac, A. and Sekulić, M. (2017). Primena zelenih, biofiltracionih sistema u prečišćavanju otpadnih voda Novog Sada. 46TH ANNUAL CONFERENCE OF THE SERBIAN WATER POLLUTION CONTROL SOCIETY "WATER 2017" SERBIAN WATER POLLUTION CONTROL SOCIETY, Vršac, 6. - 8. jun 2017. pregledni (naučni) članak, pp.297-304, UDK: 628.35(497.113), ISBN 978-86-916753-4-9, COBISS.SR-ID 235361548
(М71) Одбрањена докторска дисертацијаРазвој и трансформације кровног врта од настанка до данас и његова савремена примена, ФТН, Департман за архитектуру и урбанизам, Универзитет у Новом Саду, проф. др Нађа Куртовић-Фолић, ментор, 01.11.2013.
(М71) Одбрањена докторска дисертацијаСекулић М.: Развој и трансформације кровног врта од настанка до данас и његова савремена примена, Нови Сад, 2013
(М91) Реализовани патент, сој, сорта или раса, архитектонско, грађевинско или урбанистичко ауторско дело на међународном нивоуInternational Exhibition EXPO 2016 Antalya, Turkey, April 23rd – Octobar 30th. Government of the Republic of Serbia, under the patronage of the Ministry of Agriculture and Environmental Protection; “Serbian house and national garden”, Responsible designer, realized facility, 2016; Certificate of the Ministry with initials and signatures Certificate of the Serbian Embassy in Turkey
(М91) Реализовани патент, сој, сорта или раса, архитектонско, грађевинско или урбанистичко ауторско дело на међународном нивоу9th International Biennial of Landscape Architecture, Barcelona, Rosa Barba Landscape Prize International, Petit Palau de la Música, 29 and 30 September and 1 October 2016. 1 working - building at 7 posters. VILLA CONTINUUM, Kristalni rt, Crna Gora; Arx View architecture design, Responsible designer, realized facility, 2015-8;
(М92) Реализовани патент, сој, сорта или раса, архитектонско, грађевинско или урбанистичко ауторско дело- Главни пројекат оптимизације санације и заштите косине „Градиње“ измена дела пројекта Аутопута Е-80 Ниш (Просек) – Димитровград (граница Бугарске), деоница 8: обилазак Димитровграда од км 92+905.55 - км 101+578.12, усек од км 99+820 до км 100+685одговрни пројектант за Хидропројекат – саобраћај д.о.о, Београд; Инвеститор: Коридори Србије д.о.о., Београда; 2018.
(М92) Реализовани патент, сој, сорта или раса, архитектонско, грађевинско или урбанистичко ауторско дело- Сепарат измене ПГД-а: Пројекат спољног уређења, Пројекат уређења путног појаса Објекат: аутопут Е-80 Ниш (Просек) – Димитровград (граница Бугарске); Измена главног пројекта аутопута Е- 80 Сектор: Просек – Црвена река, Деоница 2: Банцарево – Црвена река (км 27+550,00 – км 40+650,00; одговрни пројектант за Хидропројекат – саобраћај д.о.о, Београд; Инвеститор: Коридори Србије д.о.о., Београда; 2017.
(М92) Реализовани патент, сој, сорта или раса, архитектонско, грађевинско или урбанистичко ауторско дело- Сепарат измене ПГД-а: Пројекат спољног уређења, Пројекат уређења путног појаса Објекат: аутопут Е-80 Ниш (Просек) – Димитровград (граница Бугарске); Деоница 1: Просек – Банцарево км 18+125,17 – км 27+550,00, одговрни пројектант за Хидропројекат – саобраћај д.о.о, Београд; Инвеститор: Коридори Србије д.о.о., Београда; 2016-7.
(М92) Реализовани патент, сој, сорта или раса, архитектонско, грађевинско или урбанистичко ауторско дело- Пројекат за извођење: Уређења зелених површина у регулацији саобраћајнице Саобраћајна веза Борска – петља “Ласта” - Сектор 1 и 2 са инфраструктуром, одговрни пројектант за Хидропројекат – саобраћај д.о.о, Београд; Инвеститор: Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда; 2015-6.
(М92) Реализовани патент, сој, сорта или раса, архитектонско, грађевинско или урбанистичко ауторско дело- Пројекат спољно уређење, са синхрон-планом, инсталација и прикључака, пејзажна архитектура - Складиште амбалажиране робе у оквиру радне зоне у Добановцима, ПГД - Пројекат за грађевинску дозволу; "Конструктор Консалтинг" д.о.о, Београд; Инвеститор “ПРО ТЕАМ” д.о.о. Добановци; одговорни пројектант, март 2017.
(М92) Реализовани патент, сој, сорта или раса, архитектонско, грађевинско или урбанистичко ауторско дело- Мануал детерминације и валоризације постојеће вегетације на простору Рајачких пивница – локација туристичко информативног центра, Инвеститор: Општина Неготин, Студио ЛИНУС Д.О.О., Београд, одговорни пројектант, септембар 2016.
(М92) Реализовани патент, сој, сорта или раса, архитектонско, грађевинско или урбанистичко ауторско дело- Гл. пројекат Пословно - стамбени објекат, Улица Прешевска 7, Београд, Инвеститор: СЗ “Партизански пут” д.о.о. Кнез Данилова 39 а, Београд; ПРОЈМЕТАЛ ИНЖЕЊЕРИНГ ГРАДЊА ПРОЈЕКТОВАЊЕ, Београд; 2015. одговорни пројектант;
(М92) Реализовани патент, сој, сорта или раса, архитектонско, грађевинско или урбанистичко ауторско делоНаучно-технолошког парка Универзитета у Новом Сад, део на Факултету техничких наука, члан ауторског и пројектантског тима: Драгана Константиновиц, Миљана Зековић, Радивоје Динуловић, Дарко Реба, Мирјана Секулић, пројекат (2010-2012), реализација 2018, приказан на Међународној изложби архитектуре Ноw/Сада: Теацхинг бy Десигн/Италy Ноw, МСУВ, Факултет техничких наука, Нови Сад, 2011, ИСБН 978-86-7892-365-4, стр. 15-18
(М92) Реализовани патент, сој, сорта или раса, архитектонско, грађевинско или урбанистичко ауторско делоНародно позориште - Народно казалиште - Непсзинхаз у Суботици, члан пројектантског тима, 2008-... (у реализацији)
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Ванредни професорАрхитектонско-урбанистичко планирање, пројектовање и теоријаУниверзитет у Новом Саду01.07.2019.
ДоцентАрхитектонско-урбанистичко планирање, пројектовање и теоријаУниверзитет у Новом Саду01.07.2014.
АсистентАрхитектонско-урбанистичко планирање, пројектовање и теорија26.10.2013.
АсистентАрхитектонско-урбанистичко планирање, пројектовање и теорија26.10.2010.