Асистент Милан Гавриловић


Недостаје слика

Милан Гавриловић

Асистент


Телефон021/485-4576
E-mail
Академско звањеАсистент

Милан Гавриловић рођен је 1995. године у Београду. По завршетку средњошколског образовања 2014. године уписује основне академске студије на Факултету техничких наука у Новом Саду, студијски програм геодезија и геоматика. Основне академске студије завршава 2018. године, са темом дипломског рада „Анализа разлика дужина између георефернтних површи применом дигиталних модела висина“. Исте године уписује мастер академске студије студијског програма геодезија и геоматика, а завршни, мастер рад из области даљинске детекције са темом „Зонирање пољопривредних парцела употребом вегетационих индекса“ одбранио је 2019. године. Школске 2019/2020 године уписује докторске академске студије, такође на Факултету техничких наука у Новом Саду на студијском програму геодезија и геоматика, ужа научна област геоинформатика.

Током студирања био је стипендиста фонда за младе таленте Републике Србије – Доситеја, као и стипендиста министарства просвете, науке и технолошког развоја. Након завршених основних студија, од стране факултета техничких наука добија награду за завршене студије (укупан просек 9,50-9,99), а након завршених мастер студија добија награду за најбољег студента из области грађевинарства и геодезије, такође од стране Факултета техничких наука.

Од 01. јануара 2020. године запослен је на Факултету техничких наука у Новом Саду као истраживач приправник, а од 01. октобра 2022. године као асистент-мастер. Од самог почетка рада на факултету активно учествује у реализацији и извођењу аудиторних и рачунарских вежби на више студијских програма Факултета техничких наука у Новом Саду (геодезија и геоинформатика, управљање ризиком од катастрофалних догађаја и пожара, чисте енергетске технологије, машинство, …), као и на студијском програму геоинформатика на Природно математичком факултету у Новом Саду. Такође је учествовао у извођењу стручне праксе на студијском програму геодезија и геоинформатика на Факултета техничких наука у Новом Саду.

Аутор је и коаутор више од 15 научних радова објављених у међународним и националним научним часописима, као и на међународним и домаћим конференцијама. Коаутор је једног основног ужбеника под називом „Примена ГИС алата код израде тематских карата-уџбеник са практичним примерима“ као и два помоћна уџбеника под називом „Картографске пројекције-приручник за рачунарске вежбе“ и „Даљинска детекција и рачунарска обрада слике-практикум за лабораторијске вежбе“, који су издати од стране Факултета техничких наука. Такође је активно учествовао у реализацији неколико пројеката укључујући обраду аеро, сателитских и UAV снимака и LiDAR података.

Високошколско образовање, радно искуство, ангажовање у извођењу наставе као и истраживачки и научни рад у целини су посвећени ужој научној области геоинформатике. Области интересовања су географски информациони системи, даљинска детекција, фотограметрија, ласерско скенирање и примена геоинформационих технологија и система у различитим областима као што су пољопривреда, шумарство итд.

Асистент
01.10.2022.
Радно местоОдДоОрганизациона јединица
Истраживач приправник01.01.2022.30.09.2022.Департман за рачунарство и аутоматику
Истраживач приправник01.01.2021.31.12.2021.Департман за рачунарство и аутоматику
Истраживач приправник01.01.2020.31.12.2020.Департман за рачунарство и аутоматику
НазивУ Установи
Analiza razlika dužina između georeferntnih površi primenom digitalnih modela visina

Основне студије (по новом)

Геодетско инжењерство

Факултет техничких наука

2018

Zoniranje poljoprivrednih parcela upotrebom vegetacionih indeksa

Мастер студије (по новом)

Геодетско инжењерство

Факултет техничких наука

2019

Критеријум продукцијеОпис
(М14) Монографска студија/поглавље у књизи М12 или рад у тематском зборнику међународног значајаGavrilović M., Jovanović D., Govedarica M.: Object Detection in Precision Viticulture Based on UAV Images and Artificial Intelligence, Cham, Springer Nature, 2024, str. 144-148, ISBN 978-3-031-60840-7, DOI: 10.1007/978-3-031-60840-7_18
(М21) Рад у врхунском међународном часописуGavrilović M., Jovanović D., Božović P., Benka P., Govedarica M.: Vineyard Zoning and Vine Detection Using Machine Learning in Unmanned Aerial Vehicle Imagery, Remote Sensing, 2024, Vol. 16, No. 3, pp. 584-608, ISSN 2072-4292, DOI: 10.3390/rs16030584
(М21) Рад у врхунском међународном часописуJovanović D., Gavrilović M., Sladić D., Radulović A., Govedarica M.: Building Change Detection Method to Support Register of Identified Changes on Buildings, Remote Sensing, 2021, Vol. 13, No. 16, pp. 3150-3178, ISSN 2072-4292, DOI: 10.3390/rs13163150
(М21) Рад у врхунском међународном часописуBorisov M., Gavrilović M., Sladić D., Radulović A., Petrović V.: Comparative analysis of length differences between georeference surfaces, Geocarto International, 2020, Vol. 35, ISSN 1010-6049, DOI: 10.1080/10106049.2020.1750065
(М23) Рад у међународном часописуPetrović V., Jovanović D., Borisov M., Bugarinović Ž., Gavrilović M., Ilić Z., Lukić D.: Model for Automated Generation of DTM with Hybrid Data Structure Using Point Clouds, Tehnički vjesnik - Technical Gazette, 2024, Vol. 31, No. 4, pp. 1143-1153, ISSN 1330-3651, DOI: 10.17559/TV-20230710000795
(М23) Рад у међународном часописуJovanović D., Gavrilović M., Borisov M., Govedarica M.: Uporaba Sentinel 1 i Sentinel 2 snimaka u identifikaciji nestalih šumskih površina – studija slučaja Fruška gora (Srbija), Šumarski list, 2021, Vol. 145, No. 3-4, pp. 127-135, ISSN 1846-9140, UDK: 630*902 (001), DOI: 10.31298/sl.145.3-4.2
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниBugarinović Ž., Gavrilović M., Ristić A., Šarkanović Bugarinović M., Radulović A., Govedarica M.: Detection of Hyperbolic Reflections on Real GPR Data using YOLO Model Trained with Synthetic Data, 47. International Conference on Telecommunications and Signal Processing, 10-12 July, 2024, pp. 40-44
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниGavrilović M., Ruskovski I., Bugarinović Ž., Jovanović D., Govedarica M.: Integration of ResUNet and YOLO Algorithms Into a Unified Model for Objects Detection, Book of proceedings international scientific conference on contemporary theory and practice in construction, 2024, Vol. 1, No. 16, pp. 571-584, ISSN 2566-4484, 16. Contemporary theory and practice in construction XVI, STEPGRAD XVI, Banja Luka: University of Banja Luka, 13-14 June, 2024, pp. 571-584, DOI: 10.7251/stp202401050G
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниRuskovski I., Gavrilović M., Govedarica M.: Performance and Accuracy Analysis of Leica P20 Scanner and iPhone LiDAR Sensor in Scanning of Cultural Heritage Objects, 16. International Scientific Conference iNDiS 2023 "Planning, Design, Construction and Building Renewal", Vrdnik, 16-17 November, 2023, pp. 850-860, ISBN 978-86-6022-615-2
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниGavrilović M., Ruskovski I., Sladić D., Radulović A., Govedarica M., Jovanović D.: Analysis and Prediction of Spatiotemporal Changes of Urban Areas Using Neural Networks, Book of proceedings international scientific conference on contemporary theory and practice in construction, 2022, Vol. 1, No. 15, pp. 191-204, ISSN 2566-4484, 15. Contemporary theory and practice in construction XV, STEPGRAD XV, Banja Luka: University of Banja Luka, 16-17 June, 2022, pp. 191-204, DOI: 10.7251/STP2215191G
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниSladić D., Radulović A., Jovanović D., Ruskovski I., Gavrilović M., Šarkanović Bugarinović M., Govedarica M.: Revising Surveying and Representation Package of LADM Profile for Serbia to Support 3D Spatial Information, 10. The 10th Land Administration Domain Model Workshop, Dubrovnik: International Federation of Surveyors (FIG), 31-2 March, 2022, pp. 37-53, ISBN 978-87-92853-66-0, DOI: 10.4233/uuid:05737379-602e-46fd-891a-c9683fffd104
(М34) Саопштење са међународног скупа штампано у изводуGavrilović M., Jovanović D., Govedarica M.: Object Detection in Precision Viticulture Based on UAV Images and Artificial Intelligence, Book of abstracts - The Second Serbian International Conference on Applied Artificial Intelligence, Vol. 1, No. 1, 2. The Second Serbian International Conference on Applied Artificial Intelligence (SICAAI), Kragujevac: University of Kragujevac and Serbian Academy of Sciences and Arts, 19-20 May, 2023, ISBN 978-86-81037-77-5, UDK: 004.8(048)
(М34) Саопштење са међународног скупа штампано у изводуGavrilović M., Ruskovski I., Jovanović D.: Monitoring Land Surface Temperature Change with Landsat Images in Region Novi Sad, Abstract Book - International Conference on Hydro-Climate Extremes and Society, Novi Sad: Faculty of Sciences, Department of Geography, Tourism and Hotel Management, 27-29 June, 2023, pp. 13, ISBN 978-86-7031-622-5, UDK: 551.583 (048.3)
(М53) Рад у научном часописуГавриловић М.: Зонирање пољопривредних парцела употребом вегетационих индекса, Зборник радова Факултета техничких наука, Нови Сад, 2020, Vol.: 35, No.: 2, pp. 368-371, ISSN 0350-428X , UDK: 528.44, DOI: 10.24867/06KG04Gavrilovic
(М53) Рад у научном часописуGavrilović M., Pjević M., Borisov M., Marinković G., Petrović V.: Analysis of Climate Change in the Area of Vojvodina - Republic of Serbia and Possible Consequences, Journal of Geographical Research, 2019, Vol. 2, No. 2, pp. 11-19, ISSN 2630-5070, DOI: 10.30564/jgr.v2i2.952
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниАндрејевић А., Гавриловић М., Сталетовић А., Русковски И.: Приказ унутрашњости објеката у системима виртуелне реалности, 8. ГИС форум, Београд: ГИС Центар, 14 Мај, 2019, пп. 22-27
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниАндрејевић А., Гавриловић М.: Дистрибуирана сервисно орјентисана архитектура катастарког система, 7. ГИС форум, Београд: ГИС Центар, 15 Мај, 2018, пп. 34-39
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниАндрејевић А., Гавриловић М., Поповић Д.: Миграција катастарских парцела у сервисно оријентисан ГИС систем, 6. ГИС форум, Београд: ГИС Центар, 16 Мај, 2017, пп. 101-106
(У01) Основни уџбеник за наставни предметБугариновић Ж., Јаковљевић Г., Гавриловић М., Шаркановић Бугариновић М.: Примена ГИС алата код израде тематских карата - уџбеник са практичним примерима, ФТН издаваштво, Нови Сад, 2023, ISBN: 978-86-6022-574-2
(У02) Помоћни уџбеник за наставни предметБугариновић Ж., Гавриловић М., Шаркановић Бугариновић М.: Картографске пројекције - приручник за рачунарске вежбе, ФТН издаваштво, Нови Сад, 2023, ISBN: 978-86-6022-564-3
(У02) Помоћни уџбеник за наставни предметЈовановић Д., Гавриловић М., Поповић Б.: Даљинска детекција и рачунарска обрада слике - практикум за лабораторијске вежбе, ФТН издаваштво, Нови Сад, 2020, ISBN: 978-86-6022-281-9
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
АсистентГеоинформатикаФакултет техничких наука01.10.2022.
Истраживач приправникГеоинформатикаФакултет техничких наука01.01.2021.
Истраживач приправникГеоинформатикаФакултет техничких наука27.12.2019.