Саобраћај и транспорт


28.05.2014. - 15:36 

На Факултету техничких наука 1978. године основан је Саобраћајни одсек, који је касније прерастао у Департман за саобраћај.

Сарадници Департмана за саобраћај израдили су велики број научно-истраживачких студија и развојних пројеката за потребе саобраћајне привреде и непривредних система из области безбедности и регулације саобраћаја, саобраћајница, технологије транспорта, развоја транспортних средстава, менаџмента и логистике предузећа и других области. На Департману за саобраћај перманентно се врше истраживања из области: безбедности саобраћаја, регулације и управљања саобраћајем, експертиза у области саобраћајних незгода, јавног превоза путника и роба и истраживања у области логистике предузећа, поштанског саобраћаја.

Студије на Департману за саобраћај Факултета техничких наука у Новом Саду су подељене на три степена.

Основне академске студије трају четири године са обавезом стицања 240 ЕСПБ. Предмети су једносеместрални и подељени су у четири групе и то: академско-општеобразовне, теоријско-методолошке, научно-стручне и стручно апликативне. Велики број изборних предмета омогућава студентима профилисање за одређене области и различите видове саобраћаја. Студенти стичу специјализована и мултидисциплинарна знања у циљу решавање комплексних проблема из области сабраћаја, а по завршетку студија стичу звање дипломирани инжењер саобраћаја.

Мастер академске студије трају једну годину са обавезом стицања 60 ЕСПБ. Предмети на овом студијском програму припадају групама научно-стручних и стручно-апликативних предмета. Свршени студенти дипломских академских студија компетентни су да решавају реалне проблеме из праксе, као и да наставе усавршавање и образовање уколико се за то определе. Након завршетка другог степена студент стиче звање мастер инжењер саобраћаја.

На мастер студијама студенти имају могућност избора једног од следећих смерова:
   Друмски саобраћај
   Железнички саобраћај
   Водни саобраћај
   Безбедност
   Логистика
   Пројектовање и организација

Докторске академске студије трају 3 године и студенти стичу најмање 180 ЕСПБ, од чета 90 ЕСПБ полагањем испита из наставних предмета, 30 ЕСПБ полагањем теоријских основа докторске дисертације, а 60 ЕСПБ студијским истраживачким радом на реализацији докторске дисертације и израдом и одбраном саме докторске дисертације. Студенти се оспособљавају за високо квалитетан и самосталан научно-истраживачки рад у складу са потребама друштва. Завршетком студија стиче се звање доктора техничких наука из области саобраћаја.

На Департамну за саобраћај постоје четири катедре:
•    Катедра за друмске саобраћајне системе,
•    Катедра за технологије транспортно-логистичких система,
•    Катедра за логистику и интермодални транспорт,
•    Катедра за поштански саобраћај и комуникације.

У оквиру катедри се научним радом развијају уже научне области и спроводе различите активности везане за извођење наставе и напредовање наставника и сарадника. Наставници и сарадници са Департмана за саобраћај у оквиру свог научно-истраживачог рада објавили су велики број радова у референтним међународним и домаћим часописима и међународним и домаћим скуповима из области планирања саобраћаја, одрживог развоја, безбедности и регулисања саобрћаја, технологија транспортих система, логистике предузећа, поштанског саобраћаја и комуникација итд. Департман за соабраћај је организатор два традиционална међународна скупа “Road Accidents Prevention“ и “Towards a Humain City“. Научни радници са департмана укључени су у многобројне међународне и научно-истраживачке пројекте националног нивоа. Департман за саобраћај има добру сарадњу са свим саобраћајним факултетима у региону, као и са међународним организацијама као што су UIPT, Desing for All, European Cyclists’ Federation итд.

МОГУЋНОСТ ЗАПОШЉАВАЊА

Могућност запошљавања дипломираних инжењера саобраћаја су бројне и то у свим траспортним предузећима, поштама, железницама, урбанистичким заводима, пројектантским организацијама...