Предмет: Теорија вероватноће и статистика (12 - IM1012)


Основне информације

КатегоријаТеоријско-методолошки
Научна областМатематичке науке
МултидисциплинарнаНе
ЕСПБ5
Програм предмета

Програм се примењује од 01.10.2013..

Оспособљавање студената на апстрактно мишљење и стицање основних знања из области Вероватноће и математичке статистике. Циљ предмета је да код студента развије посебан начин размишљања при проучавању масовних појава у области инжењерства заштите животне средине. Карактер предмета је апликативни, стога се даје значај знањима која могу појаснити квантитативни приступ проблемима из области студирања. Уз то студенти се оспособљавају за коришћење статистичког програма. Циљ је оспособити студенте да знају одабрати одговарајуће сртатистичке методе , израдити статистичку анализу и суштински је образлижити. То знање је темељ за боље разумевање стручне литературе и за успешан напредак у студијама.
Стечена знања студент треба да користи у даљем образовању и у стручним предметима прави и решава математичке моделе користећи се сазнаљима стеченим у овом предмету. Овладавањем теоријским сазнањима из подручја вероватноће и математичке статистике која се изучавају у овом предмету те вештина израчунавања и тумачења израчунатих статистичких показатеља.
Увод у теорију вероватноће (скуп елементарних догађаја, вероватноћа на дискретном и непрекидном скупу, условна вероватноћа, формула тоталне вероватноће, Бајесова формула). Случајне променљиве дискретног типа (закон и функција расподеле, примери расподела: биномна, Поасонова, геометријска расподела, дводимензионална случајна променљива). Случајне променљиве непрекидног типа (функција густине, функција расподеле, примери расподела: униформна, Гаусова нормална, експоненцијална, логаритамска). Трансформације и бројне карактеристике случајних променљивих (математичко очекивање, дисперзија, стандардна девијација). Увод у математичку статистику (аритметичка средина узорка, узорачка дисперзија, хистограм, полигон, емпиријска функција расподеле, модус, медијана). Теорија оцена (тачкасте оцене: метод момената и метод максималне веродостојности; интервалне оцене). Статистички тестови (параметарске хипотезе и тестови значајности, непараметарски хипотезе и тестови значајности: Hi2-тест, Alfa-тест Колмогорова). Узорачка корелација и регресија.
Предавања. Аудиторне и рачунске вежбе. Консултације индивидуалне. Домаћи задаци. На предавањима се излаже теоретски део градива пропраћен карактеристичним примерима ради илустрације и лакшег разумевања градива. На вежбама, које су синхронизоване са предавањим, раде се карактерситични задаци у ширем обиму и продубљује се градиво изложено на предавањима. Поред предавања и вежби редовно се одржавају индивидуалне консултације, или консултације у малим групама. Домаћи задаци се дају после сваког обрадјеног поглавља. Део градива, који чини већу логичку целину, може да се полаже у току наставног процеса у облику 2 модула: први модул чини градиво из вероватноће, други модул чини градиво из математичке статистике.
АуториНазивГодинаИздавачЈезик
М. СтојаковићМатематичка статистика2003ФТН Нови СадСрпски језик
С.Гилезан, З.Лужанин, З.Овцин, Љ.Недовић, Т.Грбић, Б.МихајлЗбирка решених задатака из статистике2005ЦМССрпски језик
Предметна активностПредиспитнаОбавезнаБрој поена
Тестдада10.00
Присуство на вежбамадада5.00
Домаћи задатакдада5.00
Домаћи задатакдада5.00
Колоквијумдане20.00
Колоквијумдане20.00
Присуство на предавањимадада5.00
Теоријски део испитанеда30.00
Практични део испита - задацинеда40.00
Име и презимеВид наставе
Недостаје слика

Гилезан др Силвиа
Редовни професор

Предавања
Недостаје слика

Иветић др Јелена
Ванредни професор

Предавања
Недостаје слика

Недовић др Маја
Ванредни професор

Аудиторне вежбе
Недостаје слика

Чолић Оравец Јелена
Доцент

Аудиторне вежбе
Недостаје слика

Арсић Дуња

Аудиторне вежбе