Основне информације


31.05.2014. - 10:47 

РАДНО ВРЕМЕ СА СТУДЕНТИМА ОД 11 - 13 H
EMAIL АДРЕСА: drazanam@uns.ac.rs
ТЕЛ. 021/485-2209

Докторске академске студије (студије трећег степена) - трају три године и вреде најмање 180 ЕСПБ. Завршетком докторских студија стиче се звање доктора наука или доктора уметности дате области.

Факултет техничких наука у Новом Саду ће уписивати студенте на терет буџета ако Министарство просвете, науке и технолошког развоја одобри тражене квоте и обезбеди средства за трошкове, у супротном сви се уписују као самофинансирајући студенти. Приликом уписа Факултет техничких наука склапа уговор о студирању са сваким студентом.

Факултет техничких наука у Новом Саду, студентима који плаћају школарину обезбеђује исте услове и права студирања као и студентима чије се школовање финансира из буџета Републике Србије. Кандидат држављанин Србије може уплатити школарину у једнократном износу, приликом уписа године студија, или у две једнаке рате приликом уписа зимског односно летњег семестра.

Услови за упис на докторске академске студије:

У прву годину докторских академских студија се може уписати лице које има:

1.    завршене одговарајуће основне академске и мастер академске студије са најмање 300 ЕСПБ

2.    просечну оцену најмање осам на основним академаским студијама

3.    просечну оцену најмање осам на мастер академаским студијама

4.    познавање једног страног језика

5.    познавање софтверско информационих технологија

6.    ако остане слободних места на датим студијским програмима, моћи ће да се упишу кандидати који не испуњавају услов тачке 1. на основу посебних одлука Савета докторских академских студија

7.    лице које је магистар наука, односно магистар уметности из одговарајуће научне или уметничке области ако није стекло докторат по раније важећим законским прописима у року који је утврђен законом

8.    лице које је по претходним прописима било уписано на магистарске студије може да конкурише на докторске академске студије ако има најмање 300 ЕСПБ  

Комисија за упис кандидата на докторске студије ће обавити разговор са свим кандидатима који су конкурисали за упис и на основу разговора може донети Одлуку о додатној провери знања кандидата при чему одређује начин провере знања (пријемни испит или други начин провере знања). Улогу комисије за упис на докторске академске студије обавља Савет докторских академских студија.