Реч декана


01.10.2021. - 08:00 

Поштовани студенти, колеге и пријатељи,

Добро дошли на Факултет техничких наука, место на коме се више од шест деценија негује континуитет развоја високог образовања, науке и привреде. Посвећен и предан рад више од 1.200 запослених наставника, сарадника и ненаставног особља, вођени заједничком визијом потврђује најзначајнији параметар квалитета једне овакве институције – поверење које нам је указало 17.000 будућих инжењера који у овом тренутку студирају на нашем факултету. Са поносом могу да истакнем да нас управо то чини највећом високообразовном институцијом, не само на Универзитету у Новом Саду, Републици Србији него и у овом делу Југоисточне Европе.  

У преко 35.000 m2 просторних капацитета, савремено опремљених лабораторија, амфитеатара и учионица, настава се код нас изводи у оквиру 85 акредитованих студијских програма свих нивоа студија. Они, кроз интердисциплинарне студије, покривају: техничко-технолошко, природно-математичко, уметничко и медицинско поље и организовани су у 13 департмана.

У последњим деценијама, отварањем глобалног тржишта рада, сведоци смо одласка младих образованих људи ван Србије. Према подацима из истраживања чак 34% младих између 18-29 година размишља да оде из земље. Велика већина ових младих се школовала у Србији, па после завршетка школовања жели да иде у развијене земље запада. Међутим, забрињавају искуства из суседних земаља нових чланица ЕУ (Бугарске, Румуније, Мађарске, Словачке, ....) где млади масовно, већ после завршене средње школе одлазе на школовање у те земље и више се не враћају.
Шта је решење? Пре свега „предузетничко образовање“ које покрива све образовне активности које настоје да припреме људе да буду одговорне, проактивне особе које имају вештине, знања и ставове потребне за постизање циљева које су сами себи поставили како би живели боље (European Commission, 2015). Претходно условљава да се систем образовања усмери на процес у ком се учењу приступа комбиновањем више научних дисциплина у STEM областима (Science, Technology, Engineering and Mathematics), које развијају критичко мишљење, повећавају научну писменост и стварају нове генерације иноватора и проналазача. Иновације, опет, доводе до појаве нових производа и услуга, а инжењери играју кључну улогу у очувању стабилности и обезбеђивању раста економије својих држава. Факултет техничких наука, током свог постојања, образовао је више од 20.000 таквих инжењера.

Са поносом можемо истаћи да Факултет техничких наука иде у том правцу као један од ретких факултета у земљи и иностранству који је у последњој деценији доживео нагли раст броја уписаних студената, запослених наставника и сарадника на свим нивоима новоакредитованих студијских програма.
Посебну пажњу посвећујемо даљем развоју електронског учења, као и развијању курсева за учење на даљину, чиме би се повећала конкурентност у региону. У светско образовање уводи се појам комбинованог учења (енг. Blended learning) који старим едукационим програмима придружује е-учење. Такав начин учења изискује модерне алате за учење, дизајниране тако да повежу учење са постојећим информатичким системом унутар образовне установе и/или путем веб-портала за учење. Сврха такве платформе је да у кратком временском року пружи централизовано окружење учења путем рачунара.

Основу за остварење квалитетне наставе, пре свега представља научноистраживачки рад и његово унапређење. Зато, јединство наставног и истраживачког рада мора представљати једно од основних полазишта сваке савремене институције, што је зацртано још 1987. године у повељи „Magna Charta Universitatum”. Предан рад и улагање у науку и истраживања,  Факултету техничких наука омогућио је да сваке године буде  домаћин многобројних научних и стручних конференција и скупова на све најзначајније и актуелне инжењерске теме. Захваљујући дугогодишњој блиској сарадњи ФТН-а и великог броја научних институција из целог света, као и стручности наших професора, Факултет је носилац или партнер на више стотина националних и међународних пројеката. Посебно смо поносни на наше професоре и асистенте, који годишње објављују преко 200 научних радова у водећим међународним и домаћим часописима и предају на престижним светским универзитетима као гостујући предавачи, а ту су и бројни: патенти, студије и изграђени објекти.

С циљем да претходне две делатности (образовање и наука) прерасту у  стратешки  развојни  ресурс и чињеница да образовање данас мора бити применљиво у пракси, потребно  је  подстицати  додатно  повезивање научних истраживања са привредним сектором, заједничку сарадњу и дијалог са привредом. Са задовољством истичемо да се годишње потпише преко 200 уговора између Факултета и привредних субјеката у циљу трансфера резултата научних истраживања у привреду, а са преко 100 компанија имамо потписане уговоре о научно-стручној сарадњи. Са поносом истичемо да су професори нашег факултета у протеклом периоду били суоснивачи преко 110 привредних друштава из области високих технологија.

Посебно, изградњом Научно-технолошког парка Универзитета у Новом Саду, где је Факултет корисник преко 9.000 m2, који је резултат највећег улагања у науку и високо образовање у Србији у последњих 30 година,  проширили смо своје капацитете и створили идеалне услове да се под једним кровом сусретну: настава, наука и привреда без којих је модерно образовање XXI века незамисливо. У амфитеатрима, модерним лабораторијама и учионицама образује се преко 3.000 будућих инжењера из ИТ сектора. У исто време, у објекту ће се ускоро отварати: развојни центри компанија и стартап предузећа у којима ће идеје наших професора, асистената и студената моћи и да се реализују.

Наш заједнички циљ је да и у наредном периоду задржимо лидерску улогу у области високог образовања. Пратећи светске трендове, сарадњом са успешним компанијама, уз стално уважавање студентских ставова, сугестија и идеја, наставићемо да унапређујемо и иновирамо студијске програме и концепт студија.

У будућности наставићемо да одговарамо на изазове 21. века брзо, озбиљно и одговорно, као што смо и до сада. Тиме већ деценијама осигуравамо своје ВИСОКО МЕСТО У ДРУШТВУ НАЈБОЉИХ.

Проф. др Срђан Колаковић
Декан Факултета техничких наука
Dear students, colleagues and friends,

Welcome to the Faculty of Technical Sciences, a place that, for more than six decades, fosters the continuous development of higher education, science and economy. The dedicated and devoted work of its more than 1,200 employers: professors, assistants and non-teaching staff is guided by a common vision and their success is confirmed by the most important parameter of the quality of such an institution - the trust shown by 16,000 future engineers currently studying at our faculty. I can proudly point out that this is what makes us the largest higher education institution, not only at the University of Novi Sad, in the Republic of Serbia, but also in this part of Southeast Europe.

Over 35,000 square meters of space with modern laboratories, lecture halls and classrooms provide the learning environment which offers 85 accredited study programs of all levels of study. Through interdisciplinary studies these programs cover the fields of engineering and technology, science and mathematics, art and medicine and are organized in 13 departments.

In recent decades, with the opening of the global labor market, we have witnessed a large number of young professionals leaving Serbia. The research data suggest that as many as 34% of young people between the ages of 18-29 are thinking of leaving the country. The vast majority of these young people has been educated in Serbia and wants to move to the developed western countries after graduation. The experience from the neighboring countries which have recently joined the EU (Bulgaria, Romania, Hungary, Slovakia, ...) is also worrying as it shows that a large number of young people there choose to continue their education in western Europe after high school and do not come back.
What is the solution? First of all, "entrepreneurial education" which covers all educational activities that aim to prepare a person to become a responsible, proactive individual who has the skills, knowledge and attitudes needed to achieve the goals they set for themselves to live better (European Commission, 2015). It presupposes that the education system be focused on a process in which learning is approached by combining different STEM fields (Science, Technology, Engineering and Mathematics), to develop critical thinking, increase scientific literacy and create new generations of innovators and inventors. Innovation, again, leads to the emergence of new products and services, and engineers play a key role in maintaining stability and ensuring the growth of their countries' economies. The Faculty of Technical Sciences has educated more than 20,000 such engineers.

We are proud to say that the Faculty of Technical Sciences is going in that direction as one of the few faculties in the country and abroad that has experienced a sharp increase in student enrollment as well as in the number of newly employed professors and assistants at all levels of the recently accredited study programs.
We pay special attention to the further advancement of e-learning, as well as to the development of distance learning courses which will increase our competitiveness in the region. The concept of blended learning is being introduced into world education, which combines traditional educational methods and e-learning. This approach to education requires modern learning tools, designed to connect learning with the existing information system within the educational institution and/or through a web-based learning portal. The purpose of such a platform is to provide a centralized computer-based learning environment in a short period of time.

The basis for achieving high quality in teaching lies primarily in scientific research work and its improvement. Therefore, the unity of teaching and research work must be one of the basic starting points of every modern institution, as was outlined in the 1987 "Magna Charta Universitatum". Dedicated work and investment in science and research, has qualified the Faculty of Technical Sciences to regularly host numerous scientific and professional conferences on the most important current engineering topics. Thanks to its long-standing close cooperation with a large number of scientific institutions from all over the world and the expertise of its professors, the Faculty is the lead institution or a partner institution on several hundred national and international projects. We are especially proud of our professors and assistants, who annually publish over 200 scientific papers in leading international and national journals. They also teach at prestigious world universities as guest lecturers and work on numerous patents, studies and facilities.

In view of the goal to advance the previous two activities (education and science) into a strategic development resource and the fact that modern education must be applicable in practice, it is necessary to support further connections between the scientific research and the business sector, their joint cooperation and dialogue. We are pleased to point out that the Faculty annually signs over 200 contracts with various business entities in order to transfer the results of scientific research into practice and has established agreements on scientific and professional cooperation with over 100 companies. We are proud to point out that the professors from our Faculty have been the co-founders of over 110 companies in the field of high technologies.

The construction of the Science and Technology Park of the University of Novi Sad, the largest investment in science and higher education in Serbia in the last 30 years, where the Faculty uses over 9,000 m2, has expanded our capacities and created ideal conditions for joining teaching, science and economy under one roof without which modern education of the XXI century is unthinkable. Over 3,000 future engineers from the IT sector are educated in this facility’s lecture halls, modern laboratories and classrooms. In the near future, it will also house development centres of various companies and start-ups where the ideas of our professors, assistants and students will be put into practice.

Our common goal is to maintain our leading role in the field of higher education in the future. Following the world trends, by cooperating with successful companies, with constant respect for students’ ideas, views and suggestions, we will continue to improve and innovate our study programs and study concepts.

In the future, we will continue to respond to the challenges of the 21st century in a timely, serious and responsible manner, as we have done so far. In this way, we have been securing for decades our HIGH POSITION AMONG THE BEST.

Professor Srđan Kolaković, Ph.D.
Dean of the Faculty of Technical Sciences