проф. др Бато Камберовић


Недостаје слика

др Бато Камберовић

Редовни професор


Телефон021/485-2175
E-mail
Академско звањеРедовни професор
КанцеларијаКабинет 001

Основну школу и Машинску техничку школу је завршио у Суботици са одличним успехом. Факултет техничких наука, Машински одсек, смер процеси обраде метала скидањем струготине је започео 1973. године, а завршио 1978. године са просечном оценом 8,73 (осам и 73/100). Дипломски рад из предмета Производни системи под насловом Технолошка разрада обраде и монтаже дела производног програма "18 ОКТОБАР" из Бачке Тополе је одбранио 31. августа 1978. године са оценом 10 (десет). У периоду до 12.06.1979. био је сарадник Института на пројектима за привреду. Од 12. јуна 1979. године запослио се на Институту за индустријске системе у звању асистента - приправника у научном раду за област ИНДУСТРИЈСКИ СИСТЕМИ. Уписао је последипломске студије на Факултету техничкх наука школске 1978/79. године на смеру КВАЛИТЕТ И ПОУЗДАНОСТ. Положио је све испите предвиђене наставним планом и програмом са просечном оценом 9,40 и урадио шест семинарских радова из предмета усмерења. По завршетку ових студија пријавио је израду магистарског рада под називом "ПРИЛОГ РАЗВОЈУ ОПШТЕГ МОДЕЛА СИСТЕМА ЗА УПРАВЉАЊЕ КВАЛИТЕТОМ". Предметни рад је одбранио 03.06.1985. Докторски рад под називом "ПРИЛОГ РАЗВОЈУ ИНТЕГРАЛНОГ СИСТЕМА ЗА УПРАВЉАЊЕ КВАЛИТЕТОМ ЕФЕКТИВНИХ ПРОИЗВОДНИХ СИСТЕМА: одбранио је на Факултету техничких наука Универзитета у Новом Саду 12.07.1996. године. Био је учесник студијских посета у 14 фирми западне Европе (Шведска, Данска, Немачка, Аустрија, Италија и Швајцарска) у трајању од три недеље, 1979. и 1983. године. Такође је имао по недељу дана студијски боравак на универзитету у Јени 1989. године и у Болоњи, 2001. године. Члан је Савета за квалитет Републике Србије, а био је и експерт ЕОQ. Одмах по доласку на Институт Бато Камберовић се укључио у обављање васпитно-образовног процеса, и то на следећим предметима: Управљање квалитетом (на машинском одсеку ФТН-а од 1981.год.), пета година, девети семестар, фонд (2 + 2) - вежбе, Технолошки мерни системи (на машинском одсеку ФТН-а од 1994. год.), четврта година, седми семестар, фонд (2 + 2) - вежбе, Ефективност техничких система (на машинском, електро и грађевинском одсеку ФТН-а од 1982. до 1984.године), пета година, девети семестар, фонд (2 + 2) - вежбе, Основе организације рада (на машинском и грађевинском одсеку ФТН-а од 1985. године до 1989. године), четврта година, осми семестар, фонд (2 + 2) - вежбе и Организација и економика удруженог рада (на електро одсеку ФТН-а од 1985. године до 1992 године), четврта година, осми семестар, фонд (2 + 2) - вежбе. Поред тога учествовао је, под менторством, у изводјењу наставе на последипломским студијама на Факултету техничких наука (усмерења за Квалитет и поузданост). 08.07.1997. године је изабран за доцента за ужу научну област Управљање квалитетом и поузданост на предмете Управљање квалитетом и Технолошки мерни системи 10.07.2002. изабран је за ванредног професора за ужу научну област Управљање квалитетом. 27.03.2007. изабран је за редовног професора за ужу научну област квалитет, ефективност и интегрална системска подршка (менаџмент квалитета). Изводио је или изводи наставу из следећих предмета: Мерни системи и управљање квалитетом (на машинском одсеку ФТН-а), четврта година, осми семестар, фонд 3+3, Интегрални систем обезбеђења квалитета (на одсеку Индустријско инжењерство и менаџмент и графичко инжењерство), трећа година, шести семестар, фонд 2+4 Мерне и контролне технологије (на одсеку за индустријско инжењерство и менаџмент - смер Индустријски системи и на смеру за графичко инжењерство, трећа и четврта година, шести, односно осми семестар, фонд 2+4 и Интегрални систем обезбеђења квалитета - ЦАQ технологије на другој години последипломских студија. Организовао је више од 40 семинара из подручја УПРАВЉАЊЕ КВАЛИТЕТОМ. Бато Камберовић је аутор или коаутор већег броја: књига и монографија, прилога у монографијама, рада у часопису националног значаја, рада саопштених на скуповима међународног значаја и рада саопштених на скуповима националног значаја, а учествовао је у изради већег броја научно-истраживачких пројеката, пројеката за потребе привредних организација и техничких решења и студија. Бато Камберовић има богато искуство на изради пројеката из области, како унапређења процеса рада у опште, тако и на унапређењу система менаџмента квалитетом. Др Бато Камберовић је учествовао у пројектима израде појединих ЈУС стандарда из области квалитета. Од оснивања ИИС-Истраживачког и технолошког центра 1990. године, др Бато Камберовић је директор центра. Успешном организацијом и координацијом активности Центра и учешћем у свим пројектима Центра на унапређењима процеса, система менаџмента квалитетом и заштитом животне средине, др Б. Камберовић је стекао искуство и сигурност у раду на пројектима, како са малим и средњим, тако и са великим предузећима. Регистрован је екстерни проверивач за системе менаџмента квалитетом за РW/ТÜВ, Немачка. Активно учествује у обучавању кадрова из привреде. Ожењен је и отац је двоје деце и станује у Новом Саду. Говори енглески језик и у могућности је да прати стручну литературу на руском језику.

Редовни професор
01.04.2007.
Радно местоОдДоОрганизациона јединица
Ванредни професор17.07.2002.01.03.2007.Департман за индустријско инжењерство и менаџмент
НазивУ Установи
Технолошка разрада обраде и монтаже дела производног програма 18 ОКТОБАР из Бачке Тополе

Диплома

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

Факултет техничких наука

1978

Прилог развоју општег модела система управљања квалитетом

Магистратура

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

Факултет техничких наука

1985

Прилог развоју интегралног система за управљање квалитетом ефективних производних система

Докторат

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

Факултет техничких наука

1996

Критеријум продукцијеОпис
(М14) Монографска студија/поглавље у књизи М12 или рад у тематском зборнику међународног значајаMarić B., Kamberović B., Ivanišević A., Radlovački V.: Exploring Investment Potential Parameters Of The Economy Of Vojvodina In Transition Conditions, With Emphasis On Inequality in Socio-economic forms of inequality, PROCEEDINGS, edt. Alpar Lošonc, Andrea Ivanišević , Novi Sad, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, 2015, ISBN 978-86-7892-664-8, UDK: 316.342.6(082)
(М21) Рад у врхунском међународном часописуRadlovački V., Hadžistević M., Štrbac B., Delić M., Kamberović B.: EVALUATING MINIMUM ZONE FLATNESS ERROR USING NEW METHOD - BUNDLE OF PLAINS THROUGH ONE POINT, DOI: http://dx.doi.org/doi:10.1016/j.precisioneng.2015.10.002, Precision Engineering: Journal of the International Societies for Precision Engineering and Nanotechnology, 2016, Vol. 43, No -, pp. 554-562, ISSN 0141-6359
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуDelić M., Radlovački V., Kamberović B., Vulanović S., Hadžistević M.: Exploring the impact of quality management and application of information technologies on organisational performance – case of Serbia and the wider region, Total Quality Management
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуDelić M., Radlovački V., Kamberović B., Maksimović R., Pečujlija M.: Examining relationships between quality management and organisational performance in transitional economies, Total Quality Management
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуMarić B., Kamberović B., Radlovački V., Delić M., Zubanov V.: Observing the dependence between dynamic indicators of investment profitability - Relative net present value and internal rate of return, African Journal of Business Management, 2011, Vol. 5, No 26, pp. 331-337, ISSN 1993-8233
(М23) Рад у међународном часописуDelić M., Radlovački V., Kamberović B., Vulanović S., Hadžistević M., Tasić N.: Estimates of quality management systems in Serbia, Metalurgia international, 2013, Vol. 18, No 5, pp. 155-160, ISSN 1582-2214
(М23) Рад у међународном часописуRadlovački V., Pečujlija M., Kamberović B., Jovanović R., Delić M., Beker I.: Satisfaction of High School Students with the Applicability of Their Knowledge, Tehnics Tehnologies Education Management / TTEM, 2012, Vol. 7, No 2, pp. 777-785, ISSN 1840-1503
(М23) Рад у међународном часописуRadlovački V., Beker I., Majstorović V., Pečujlija M., Stanivuković D., Kamberović B.: Quality Managers' Estimates of Quality Management Principles Application in Certified Organisations in Transitional Conditions - Is Serbia Close to TQM, Strojniski vestnik - Journal of Mechanical Engineering, 2011, Vol. 57, No 11, pp. 851-861, ISSN 0039-2480
(М23) Рад у међународном часописуJovanović R., Radlovački V., Pečujlija M., Kamberović B., Delić M., Grujić J.: Assessment of blood donors’ satisfaction and measures to be taken to improve quality in transfusion service establishments, Medicinski glasnik (BiH), 2012, Vol. 9, No 2, pp. 231-237, ISSN 1840-0132
(М23) Рад у међународном часописуJovanović R., Grujić J., Radlovački V., Kamberović B.: Cryopreservation - challenge of platelet concentrates long time preservation, HealthMed, 2011, Vol. 5, No 6, pp. 1683-1694, ISSN 1840-2291
(М31) Предавање по позиву са међународног скупа штампано у целиниРадаковић Н., Пантелић И., Камберовић Б., Вулановић С.: Оцена успешности пројеката изградње телекомуникационих мрежа са студијом случајева/Performance Assessment of Telecommunication Networks Construction Projects with Case Studies, 19. Међународна ДQМ конференција УПРАВЉАЊЕ КВАЛИТЕТОМ И ПОУЗДАНОШЋУ, Пријевор: Истраживачки центар ДQМ, Пошт. фах 132, Пријевор, 29-30 Јун, 2016, пп. 36-43, ИСБН 978-86-86355-31-7
(М31) Предавање по позиву са међународног скупа штампано у целиниVulanović S., Kamberović B., Delić M., Radaković N.: SIMILARITIES AND DIFFERENCES BETWEEN RISKS AND OPPORTUNITIES IN QUALITY MANAGEMENT SYSTEM, 7. International Conference Life Cycle Engineering and Management - ICDQM, Prijevor: Research Center DQM, P.O. Box 132, 32102 Čačak, Serbia, 29-30 Jun, 2016, pp. 14-21, ISBN 978-86-86355-32-4
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниVulanović S., Kamberović B., Beker I., Radlovački V., Delić M.: ESTABLISHMENT OF RISK MANAGEMENT SYSTEM IN SCIENTIFIC AND EDUCATIONAL INSTITUTIONS, 16. International Scientific Conference on INDUSTRIAL SYSTEMS - IS, Novi Sad: University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences, Department of Industrial Engineering and Management, 15-17 Oktobar, 2014, pp. 207-212, ISBN 978-86-7892-652-5
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниRadlovački V., Sladić B., Delić M., Vulanović S., Kamberović B.: The impact of quality management in purchase function on customer satisfaction, 16. International Scientific Conference on INDUSTRIAL SYSTEMS - IS, Novi Sad: University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences, Department for Industrial Engineering and Management, 15-17 Oktobar, 2014, pp. 199-202, ISBN 978-86-7892-652-5
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниVulanović S., Delić M., Radlovački V., Kamberović B., Beker I.: Risk based design of integrated management systems, 19. QMOD-ICQSS International Conference on Quality and Service Sciences, Rim: Lund University Library Press, 21-23 Septembar, 2016, pp. 1491-1506, ISBN 978-91-7623-086-2
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниDelić M., Radlovački V., Kamberović B., Vulanović S., Hadžistević M.: Exploring the Impact of Quality Management and Application of the Information Technologies on Organizational Performance – Case of Serbia and the Wider Region., 16. Quality Management and Organizational Development QMOD, Portorož: Moderna organizacija, Faculty of Organizational Sciences, University of Maribor, 4-6 Septembar, 2013, pp. 526-534, ISBN 978-961-232-269-4
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниJovanović R., Radlovački V., Delić M., Kamberović B., Vulanović S.: Implementation of ISO 13485:2003 Standard Requirements in Blood Transfusion Institute Novi Sad Management System, 10. International Convention on Quality, Beograd: UASQ-United Association of Serbia for Quality, 1-5 Jun, 2015, pp. 54-57, ISBN 978-86-89157-04-8, UDK: 005(082)(0.034.2)
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниRadlovački V., Delić M., Kamberović B., Vulanović S., Beker I.: Application of information technologies (IT) in organizations that run management systems in accordance with international standards, 12. Evropska nedelja kvaliteta - JUSK EQW, Novi Sad: UASQ - United Association of Serbia for Quality, Belgrade, SERBIA, 19-20 Novembar, 2015, pp. 63-66, ISBN 978-86-89157-05-5, UDK: 006.3/8:65.012.32
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниVulanović S., Kamberović B., Beker I., Radlovački V., Delić M.: Risk Management in QMS Processes - A Step towards Harmonization With ISO 9001:2015, 12. Evropska nedelja kvaliteta - JUSK EQW, Novi Sad: UASQ - United Association of Serbia for Quality, Belgrade, SERBIA, 19-20 Novembar, 2015, pp. 55-58, ISBN 978-86-89157-05-5, UDK: 658.5
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниRadlovački V., Delić M., Kamberović B., Sladić B., Beker I.: DIMENSIONS OF MANAGEMENT PURCHASE AND PURCHASE PERFORMANCE IN SERBIA, 9. International Convention on Quality, Beograd: UASQ – United Association of Serbia for Quality, 2-5 Jun, 2014, ISBN 978-86-89157-02-4, UDK: 658.7
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниDelić M., Radlovački V., Kamberović B., Hadžistević M., Vuković M.: Identifying Key Factors of High School Students’ Satisfaction of Teaching Quality – Pilot Survey (8th Research/Expert Conference with International Participations ”QUALITY 2013“, Neum, June 06 – 08, 2013, Bosnia & Herzegovina, Zenica), 8. Research/Expert Conference with International Participations - QUALITY, Zenica: University of Zenica, Faculty of mechanical engineering in Zenica, Bosnia and Herzegovina, Fakultetska 1, 72000, Zenica, 6-8 Jun, 2013, pp. 427-432, ISBN 1512-9268
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниSladić B., Majstorović V., Kamberović B., Hadžistević M., Radlovački V., Delić M.: Basis and the need for application of general model for quality management in procurement process, 7. International Working Conference "Total Quality Management - Advanced and Intelligent Approaches" - TQM & AIA, Beograd: Mechanical Engineering Faculty, 4-7 Jun, 2013, pp. 455-459, ISBN 978-86-7083-791-1
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниRadlovački V., Delić M., Kamberović B., Vulanović S., Hadžistević M.: How managers estimate management systems today in Serbia, 11. International Scientific Conference "Advanced Production Technologies" - MMA, Novi Sad: FTN Novi Sad, 20-21 Septembar, 2012, pp. 167-170, ISBN 978-86-7892-429-3, UDK: 612.7/.9(082)
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниJovanović R., Delić M., Kamberović B., Vulanović S., Radlovački V.: Improvements of blood stock management in blood banks using lean six sigma, 1. International Scientific Conference on Lean Technologies (LeanTech), Novi Sad: Faculty of technical sciences, 13-14 Septembar, 2012, pp. 85-92, ISBN 978-86-7892-445-3, UDK: 62-5(082); 005.7(082)
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниRadlovački V., Beker I., Majstorović V., Pečujlija M., Kamberović B., Delić M.: Research on TQM practice in Serbia, 6. International Working Conference "Total Quality Management - Advanced and Intelligent Approaches" - TQM & AIA, Beograd: Mechnical Engineering Faculty, Laboratory for Production Metrology and TQM, Belgrade, Serbia, 6-10 Jun, 2011, pp. 220-223, ISBN 978-86-7083-727-0, UDK: 005.6; 006.83
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниDelić M., Radlovački V., Kamberović B., Tasić N., Hadžistević M.: Contribution to the Development of Instrument for Exploring Combined Impact of Quality Management System and Information System on Organizational Performances, 15. International Scientific Conference on INDUSTRIAL SYSTEMS - IS, Novi Sad: Faculty of technical sciences, Department of industrial engineering and management, 14-16 Septembar, 2011, pp. 332-336, ISBN 978-86-7892-341-8
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниRadlovački V., Kamberović B., Pečujlija M., Delić M., Vulanović S.: Elements of Quality Management and Estimates of Management Systems Provided By Quality Managers - The Situation in Serbia, 15. International Scientific Conference on INDUSTRIAL SYSTEMS - IS, Novi Sad: Faculty of technical sciences, Department of industrial engineering and management, 14-16 Septembar, 2011, pp. 337-342, ISBN 978-86-7892-341-8
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниRadlovački V., Jovanović R., Kamberović B., Delić M., Vulanović S.: THE ROLE OF MANAGERS IN IMPLEMENTING QUALITY MANAGEMENT STANDARDS, 34. International Conference on Production Engineering, Niš: University of Niš, Faculty of Mechanical Engineering, Department for Production, IT and Management, 28-30 Septembar, 2011, pp. 155-158, ISBN 978-86-6055-019-6
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниДелић М., Радловачки В., Камберовић Б.: IMPLEMENTATION OF PROCESS APPROACH IN INFORMATIONAL (IT) SUPPORT OF QUALITY MANAGEMENT SYSTEM Назив скупа: Међународна научна конференција "ИНДУСТРИЈСМИ СИСТЕМИ - ИС '08" , 14. International Scientific Conference on INDUSTRIAL SYSTEMS - IS, Нови Сад: Факултет техничких наука, Департман за индустријско инжењерство и менаџмент, 2-3 Октобар, 2008, пп. 315-320, ИСБН 978-86-7892-135-3, УДК: 685.5(082)
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниРадловачки В., Камберовић Б., Делић М.: THE ANALYSIS OF MANAGEMENT FUNCTION WITHIN AN ORGANIZATION - THE APPLICATION OF PROCESS APPROACH Назив скупа: Међународна научна конференција "ИНДУСТРИЈСМИ СИСТЕМИ - ИС '08" , 14. International Scientific Conference on INDUSTRIAL SYSTEMS - IS, Нови Сад: Факултет техничких наука, Департман за индустријско инжењерство и менаџмент, 2-3 Октобар, 2008, пп. 307-314, ИСБН 978-86-7892-135-3, УДК: 685.5(082)
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниРадловачки В., Камберовић Б.: ПРОЦЕСНИ ПРИЛАЗ И ОЦЕНА ЕФЕКТИВНОСТИ И ЕФИКАСНОСТИ СИСТЕМА УПРАВЉАЊА КВАЛИТЕТОМ Назив скупа: XИИ међународна конференција ИС 2002 , 12. Интернатионал Сциентифиц Цонференце он ИНДУСТРИАЛ СYСТЕМС - ИС, Врњачка Бања: Институт за индустријске системе, ФТН, Нови Сад, 22-23 Новембар, 2002, пп. 110-115
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниСтанивуковић Д., Камберовић Б., Бекер И., Шевић Д.: ТЕНДЕНЦИЈЕ РАЗВОЈА КВАЛИТЕТА, ПОУЗДАНОСТИ, ОДРЖАВАЊА И ЛОГИСТИКЕ Назив скупа: XИИ међународна конференција ИС 2002, Врњачка Бања, 2002. , 12. Интернатионал Сциентифиц Цонференце он ИНДУСТРИАЛ СYСТЕМС - ИС, Врњачка Бања: Институт за индустријске системе, ФТН, Нови Сад, 22-23 Новембар, 2002, пп. 75-89
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниКамберовић Б., Радловачки В.: СЕРИЈА СТАНДАРДА ИСО 9000 КАО ОСНОВА НА ПУТУ КА ТQМ Назив скупа: XИИ међународна конференција ИС 2002 , 12. Интернатионал Сциентифиц Цонференце он ИНДУСТРИАЛ СYСТЕМС - ИС, Врњачка Бања: Институт за индустријске системе, ФТН, Нови Сад, 22-23 Новембар, 2002, пп. 94-101
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниКамберовић Б., Радаковић Н., Радловачки В.: ЗНАЧАЈ УПРАВЉАЊА ДОКУМЕНТАЦИЈОМ СИСТЕМА КВАЛИТЕТА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОЦЕСА РАДА Назив скупа: ВИИ међународној конференцији "Флексибилне технологије" , 7. Интернатионал Цонференце он Флеxибле Тецхнологиес, Нови Сад, 8 Јун, 2000, пп. 87-88
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниКамберовић Б.: МОДЕЛ ИНТЕГРАЛНОГ СИСТЕМА ЗА УПРАВЉАЊЕ КВАЛИТЕТОМ - ИИС ПРИЛАЗ Назив скупа: 10. међународна конференција Индустријски системи '96 , 10. Интернатионал Сциентифиц Цонференце он ИНДУСТРИАЛ СYСТЕМС - ИС, Нови Сад: Институт за индустријске системе, ФТН, Нови Сад, 1-3 Октобар, 1996, пп. 9-19
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниКамберовић Б., Радаковић Н., Дакић Р.: ПЛАНИРАЊЕ И ПРЕДВИЂАЊЕ ЗАХТЕВА КВАЛИТЕТА Назив скупа: 10. међународна конференција Индустријски системи '96 , 10. Интернатионал Сциентифиц Цонференце он ИНДУСТРИАЛ СYСТЕМС - ИС, Нови Сад: Институт за индустријске системе, ФТН, Нови Сад, 1-3 Октобар, 1996, пп. 34-40
(М42) Монографија националног значаја, монографско издање грађе,Камберовић Б., Кецојевић С.: ИСО 9000 И ОДРЖАВАЊЕ , Нови Сад, Факултет техничких наука - Институт за индустријске системе &амп; ИИС-Истраживачки и технолошки центар, 1995
(М42) Монографија националног значаја, монографско издање грађе,Камберовић Б., Радаковић Н.: QФД МЕТОДА , Нови Сад, Факултет техничких наука - Институт за индустријске системе &амп; ИИС-Истраживачки и технолошки центар, 1995
(М42) Монографија националног значаја, монографско издање грађе,Камберовић Б.: МОДЕЛ ИНТЕГРАЛНОГ СИСТЕМА ЗА УПРАВЉАЊЕ КВАЛИТЕТОМ , Нови Сад, Факултет техничких наука, Институт за индустријске системе и ИИС - Истраживачки и технолошки центар, 1998, УДК: 65.015.018
(М43) Монографска библиографска публикацијаБороцки Ј., Станивуковић Д., Камберовић Б., Бекер И.: СИСТЕМ КВАЛИТЕТА * УНАПРЕЂЕЊЕ - МЕТОДЕ И ТЕХНИКЕ, Поглавља 2.3, 2.4 и 2.6, Нови Сад, ФТН - Институт за индустријске системе и ИИС - Истраживачки и технолошки центар, Нови Сад, 1994, стр. 105-123, УДК: 65.015.018
(М44) Поглавље у књизи М41 или рад у истакнутом тематском зборнику водећег националног значајаМаксимовић Р., Војислав В., Камберовић Б., Миодраг Ш., Радловачки В.: МЕРЕЊЕ, АНАЛИЗА И ПОБОЉШАВАЊА у књизи: Др Војислав Вулановић, Др Драгутин Станивуковић, Др Бато Камберовић, Др Радо Максимовић, Мр Никола Радаковић, Владан Радловачки, Миодраг Шилобад: СИСТЕМ КВАЛИТЕТА ИСО 9001:2000, Нови Сад, Факултет техничких наука и ИИС-Истраживачки и технолошки центар, 2001, стр. 207-282, УДК: 65.012.7:006.83
(М44) Поглавље у књизи М41 или рад у истакнутом тематском зборнику водећег националног значајаКамберовић Б., Радловачки В.: РАЗВОЈ И СТРУКТУРА СТАНДАРДА СИСТЕМА КВАЛИТЕТА у књизи: Др Војислав Вулановић, Драгутин Станивуковић, Бато Камберовић, Р. Максимовић, Никола Радаковић, В. Радовачки, М. Шилобад: СИСТЕМ КВАЛИТЕТА ИСО 9001:2000, Нови Сад, Факултет техничких наука - Институт за индустријске системе и ИИС-Истраживачки и технолошки центар, 2007, стр. 7-38, ИСБН 978-86-907041-3-2, УДК: 005.336.3 006.83
(М44) Поглавље у књизи М41 или рад у истакнутом тематском зборнику водећег националног значајаКамберовић Б., Радловачки В.: СИСТЕМ УПРАВЉАЊА КВАЛИТЕТОМ - ЗАХТЕВИ у књизи: Др Војислав Вулановић, Драгутин Станивуковић, Бато Камберовић, Р. Максимовић, Никола Радаковић, В. Радовачки, М. Шилобад: СИСТЕМ КВАЛИТЕТА ИСО 9001:2000, Нови Сад, Факултет техничких наука - Институт за индустријске системе и ИИС-Истраживачки и технолошки центар, 2007, стр. 39-50, ИСБН 978-86-907041-3-2, УДК: 005.336.3 006.83
(М44) Поглавље у књизи М41 или рад у истакнутом тематском зборнику водећег националног значајаВулановић В., Станивуковић Д., Радаковић Н., Максимовић Р., Камберовић Б., Радловачки В.: РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОИЗВОДА у књизи: Др Војислав Вулановић, Драгутин Станивуковић, Бато Камберовић, Р. Максимовић, Никола Радаковић, В. Радовачки, М. Шилобад: СИСТЕМ КВАЛИТЕТА ИСО 9001:2000, Нови Сад, Факултет техничких наука - Институт за индустријске системе и ИИС-Истраживачки и технолошки центар, 2007, стр. 127-208, ИСБН 978-86-907041-3-2, УДК: 005.336.3 006.83
(М44) Поглавље у књизи М41 или рад у истакнутом тематском зборнику водећег националног значајаМаксимовић Р., Вулановић В., Камберовић Б., Шилобад М., Радловачки В.: МЕРЕЊЕ, АНАЛИЗА И ПОБОЉШАВАЊА у књизи: Др Војислав Вулановић, Драгутин Станивуковић, Бато Камберовић, Р. Максимовић, Никола Радаковић, В. Радовачки, М. Шилобад: СИСТЕМ КВАЛИТЕТА ИСО 9001:2000, Нови Сад, Факултет техничких наука - Институт за индустријске системе и ИИС-Истраживачки и технолошки центар, 2007, стр. 209-284, ИСБН 978-86-907041-3-2, УДК: 005.336.3 006.83
(М44) Поглавље у књизи М41 или рад у истакнутом тематском зборнику водећег националног значајаКамберовић Б., Радаковић Н., Шилобад М.: Поглавље 4. Систем управљања квалитетом у књизи: Др Војислав Вулановић, Драгутин Станивуковић, Бато Камберовић, Р. Максимовић, Никола Радаковић, В. Радовачки, М. Шилобад: СИСТЕМ КВАЛИТЕТА ИСО 9001:2000, Нови Сад, Факултет техничких наука - Институт за индустријске системе и ИИС-Истраживачки и технолошки центар, 2007, стр. 51-74, ИСБН 978-86-907041-3-2, УДК: 005.336.3 006.83
(М44) Поглавље у књизи М41 или рад у истакнутом тематском зборнику водећег националног значајаКамберовић Б., Радловачки В.: РАЗВОЈ И СТРУКТУРА СТАНДАРДА СИСТЕМА КВАЛИТЕТА у књизи: Др Војислав Вулановић, Драгутин Станивуковић, Бато Камберовић, Р. Максимовић, Никола Радаковић, В. Радовачки, М. Шилобад: СИСТЕМ КВАЛИТЕТА, Нови Сад, Факултет техничких наука - Институт за индустријске системе и ИИС-Истраживачки и технолошки центар, 2005, стр. 7-38, ИСБН 86-907041-0-8, УДК: 005.336.3 006.83
(М44) Поглавље у књизи М41 или рад у истакнутом тематском зборнику водећег националног значајаКамберовић Б., Радловачки В.: СИСТЕМ УПРАВЉАЊА КВАЛИТЕТОМ - ЗАХТЕВИ у књизи: Др Војислав Вулановић, Драгутин Станивуковић, Бато Камберовић, Р. Максимовић, Никола Радаковић, В. Радовачки, М. Шилобад: СИСТЕМ КВАЛИТЕТА, Нови Сад, Факултет техничких наука - Институт за индустријске системе и ИИС-Истраживачки и технолошки центар, 2005, стр. 39-50, ИСБН 86-907041-0-8, УДК: 005.336.3 006.83
(М44) Поглавље у књизи М41 или рад у истакнутом тематском зборнику водећег националног значајаВулановић В., Станивуковић Д., Радаковић Н., Максимовић Р., Камберовић Б., Радловачки В.: РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОИЗВОДА у књизи: Др Војислав Вулановић, Драгутин Станивуковић, Бато Камберовић, Р. Максимовић, Никола Радаковић, В. Радовачки, М. Шилобад: СИСТЕМ КВАЛИТЕТА, Нови Сад, Факултет техничких наука - Институт за индустријске системе и ИИС-Истраживачки и технолошки центар, 2005, стр. 127-208, ИСБН 86-907041-0-8, УДК: 005.336.3 006.83
(М44) Поглавље у књизи М41 или рад у истакнутом тематском зборнику водећег националног значајаМаксимовић Р., Вулановић В., Камберовић Б., Шилобад М., Радловачки В.: МЕРЕЊЕ, АНАЛИЗА И ПОБОЉШАВАЊА у књизи: Др Војислав Вулановић, Драгутин Станивуковић, Бато Камберовић, Р. Максимовић, Никола Радаковић, В. Радовачки, М. Шилобад: СИСТЕМ КВАЛИТЕТА, Нови Сад, Факултет техничких наука - Институт за индустријске системе и ИИС-Истраживачки и технолошки центар, 2005, стр. 209-284, ИСБН 86-907041-0-8, УДК: 005.336.3 006.83
(М44) Поглавље у књизи М41 или рад у истакнутом тематском зборнику водећег националног значајаКамберовић Б., Радловачки В.: РАЗВОЈ И СТРУКТУРА СТАНДАРДА СИСТЕМА КВАЛИТЕТА у књизи: Др Војислав Вулановић, Др Драгутин Станивуковић, Др Бато Камберовић, Др Радо Максимовић, Мр Никола Радаковић, Владан Радловачки, Миодраг Шилобад: СИСТЕМ КВАЛИТЕТА ИСО 9001:2000, Нови Сад, Факултет техничких наука и ИИС-Истраживачки и технолошки центар, 2003, стр. 7-38, УДК: 65.012.7:006.83
(М44) Поглавље у књизи М41 или рад у истакнутом тематском зборнику водећег националног значајаКамберовић Б., Радловачки В.: СИСТЕМ УПРАВЉАЊА КВАЛИТЕТОМ - ЗАХТЕВИ у књизи: Др Војислав Вулановић, Др Драгутин Станивуковић, Др Бато Камберовић, Др Радо Максимовић, Мр Никола Радаковић, Владан Радловачки, Миодраг Шилобад: СИСТЕМ КВАЛИТЕТА ИСО 9001:2000, Нови Сад, Факултет техничких наука и ИИС-Истраживачки и технолошки центар, 2003, стр. 39-48, УДК: 65.012.7:006.83
(М44) Поглавље у књизи М41 или рад у истакнутом тематском зборнику водећег националног значајаВулановић В., Станивуковић Д., Радаковић Н., Максимовић Р., Камберовић Б., Радловачки В.: РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОИЗВОДА у књизи: Др Војислав Вулановић, Др Драгутин Станивуковић, Др Бато Камберовић, Др Радо Максимовић, Мр Никола Радаковић, Владан Радловачки, Миодраг Шилобад: СИСТЕМ КВАЛИТЕТА ИСО 9001:2000, Нови Сад, Факултет техничких наука - Институт за индустријске системе и ИИС-Истраживачки и технолошки центар, 2003, стр. 127-152, УДК: 65.012.7:006.83
(М44) Поглавље у књизи М41 или рад у истакнутом тематском зборнику водећег националног значајаМаксимовић Р., Вулановић В., Камберовић Б., Шилобад М., Радловачки В.: МЕРЕЊЕ, АНАЛИЗА И ПОБОЉШАВАЊА у књизи: Др Војислав Вулановић, Др Драгутин Станивуковић, Др Бато Камберовић, Др Радо Максимовић, Мр Никола Радаковић, Владан Радловачки, Миодраг Шилобад: СИСТЕМ КВАЛИТЕТА ИСО 9001:2000, Нови Сад, Факултет техничких наука - Институт за индустријске системе и ИИС-Истраживачки и технолошки центар, 2003, стр. 209-284, УДК: 65.012.7:006.83
(М44) Поглавље у књизи М41 или рад у истакнутом тематском зборнику водећег националног значајаКамберовић Б., Радаковић Н., Шилобад М.: Поглавље 4: Систем управљања квалитетом у књизи: Др Војислав Вулановић, Др Драгутин Станивуковић, Др Бато Камберовић, Др Радо Максимовић, Мр Никола Радаковић, Владан Радловачки, Миодраг Шилобад: СИСТЕМ КВАЛИТЕТА ИСО 9001:2000, Нови Сад, Факултет техничких наука - Институт за индустријске системе и ИИС-Истраживачки и технолошки центар, 2003, стр. 51-74, УДК: 65.015.018
(М44) Поглавље у књизи М41 или рад у истакнутом тематском зборнику водећег националног значајаКамберовић Б.: ИЗДВАЈАЊЕ И НАЧИНИ ПРИКАЗИВАЊА ПОДАТАКА у књизи Др Војислав Вулановић, Драгутин Станивуковић, Бато Камберовић, Р. Максимовић, Никола Радаковић, В. Радовачки, М. Шилобад: МЕТОДЕ И ТЕХНИКЕ УНАПРЕЂЕЊА ПРОЦЕСА РАДА - СТАТИСТИЧКЕ * ИНЖЕЊЕРСКЕ * МЕНАЏЕРСКЕ, Нови Сад, Факултет техничких наука - Институт за индустријске системе и ИИС-Истраживачки и технолошки центар, 2003, стр. 3-26, УДК: 658.5
(М44) Поглавље у књизи М41 или рад у истакнутом тематском зборнику водећег националног значајаВојислав В., Камберовић Б.: КОНТРОЛНЕ КАРТЕ у књизи: Др Војислав Вулановић, Драгутин Станивуковић, Бато Камберовић, Р. Максимовић, Никола Радаковић, В. Радовачки, М. Шилобад: МЕТОДЕ И ТЕХНИКЕ УНАПРЕЂЕЊА ПРОЦЕСА РАДА - СТАТИСТИЧКЕ * ИНЖЕЊЕРСКЕ * МЕНАЏЕРСКЕ, Нови Сад, Факултет техничких наука - Институт за индустријске системе и ИИС-Истраживачки и технолошки центар, 2003, стр. 60-120, УДК: 658.5
(М44) Поглавље у књизи М41 или рад у истакнутом тематском зборнику водећег националног значајаРадаковић Н., Камберовић Б.: Поглавље 2.5 QФД МЕТОДА у књизи Др Војислав Вулановић, Драгутин Станивуковић, Бато Камберовић, Р. Максимовић, Никола Радаковић, В. Радовачки, М. Шилобад: МЕТОДЕ И ТЕХНИКЕ УНАПРЕЂЕЊА ПРОЦЕСА РАДА - СТАТИСТИЧКЕ * ИНЖЕЊЕРСКЕ * МЕНАЏЕРСКЕ, Нови Сад, Факултет техничких наука - Институт за индустријске системе и ИИС-Истраживачки и технолошки центар, 2003, стр. 206-247, УДК: 658.5
(М44) Поглавље у књизи М41 или рад у истакнутом тематском зборнику водећег националног значајаКамберовић Б., Радаковић Н., Шилобад М.: СИСТЕМ УПРАВЉАЊА КВАЛИТЕТОМ у књизи: Др Војислав Вулановић, Др Драгутин Станивуковић, Др Бато Камберовић, Др Радо Максимовић, Мр Никола Радаковић, Владан Радловачки, Миодраг Шилобад: СИСТЕМ КВАЛИТЕТА ИСО 9001:2000, Нови Сад, Факултет техничких наука - Институт за индустријске системе и ИИС-Истраживачки и технолошки центар, 2001, стр. 51-74, УДК: 65.015.018
(М44) Поглавље у књизи М41 или рад у истакнутом тематском зборнику водећег националног значајаКамберовић Б.: ЗАКЉУЧАК у књизи: Др Војислав Вулановић, Др Драгутин Станивуковић, Др Бато Камберовић, Др Радо Максимовић, Мр Никола Радаковић, Владан Радловачки, Миодраг Шилобад: СИСТЕМ КВАЛИТЕТА ИСО 9001:2000, Нови Сад, Факултет техничких наука - Институт за индустријске системе и ИИС-Истраживачки и технолошки центар, 2001, стр. 283-291, УДК: 65.015.018
(М44) Поглавље у књизи М41 или рад у истакнутом тематском зборнику водећег националног значајаКамберовић Б., Радловачки В.: РАЗВОЈ И СТРУКТУРА СТАНДАРДА СИСТЕМА КВАЛИТЕТА у књизи: Др Војислав Вулановић, Др Драгутин Станивуковић, Др Бато Камберовић, Др Радо Максимовић, Мр Никола Радаковић, Владан Радловачки, Миодраг Шилобад: СИСТЕМ КВАЛИТЕТА ИСО 9001:2000, Нови Сад, Факултет техничких наука и ИИС-Истраживачки и технолошки центар, 2001, стр. 7-37, УДК: 62.012.7:006.83
(М44) Поглавље у књизи М41 или рад у истакнутом тематском зборнику водећег националног значајаВојислав В., Станивуковић Д., Радаковић Н., Максимовић Р., Камберовић Б., Радловачки В.: РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОИЗВОДА у књизи: Др Војислав Вулановић, Др Драгутин Станивуковић, Др Бато Камберовић, Др Радо Максимовић, Мр Никола Радаковић, Владан Радловачки, Миодраг Шилобад: СИСТЕМ КВАЛИТЕТА ИСО 9001:2000, Нови Сад, Факултет техничких наука и ИИС-Истраживачки и технолошки центар, 2001, стр. 127-205, УДК: 65.012.7:006.83
(М44) Поглавље у књизи М41 или рад у истакнутом тематском зборнику водећег националног значајаКамберовић Б., Радловачки В.: СИСТЕМ УПРАВЉАЊА КВАЛИТЕТОМ - ЗАХТЕВИ у књизи: Др Војислав Вулановић, Др Драгутин Станивуковић, Др Бато Камберовић, Др Радо Максимовић, Мр Никола Радаковић, Владан Радловачки, Миодраг Шилобад: СИСТЕМ КВАЛИТЕТА ИСО 9001:2000, Нови Сад, Факултет техничких наука и ИИС-Истраживачки и технолошки центар, 2001, стр. 39-49, УДК: 65.012.7:006.83
(М52) Рад у часопису националног значајаJovanović R., Delić M., Kamberović B., Vulanović S., Radlovački V.: Planning the use of Lean Six Sigma as a framework for blood bank management improvements, International Journal of Industrial Engineering and Management, 2013, Vol. 4, No 4, pp. 237-244, ISSN 2217-2661, UDK: 614.2:005.7
(М52) Рад у часопису националног значајаЈовановић Р., Бујандрић Н., Камберовић Б., Вулановић С.: ПРЕВЕНТИВНЕ АКТИВНОСТИ НА СМАЊЕЊУ УТИЦАЈА ОТПАДА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ, Менаџмент тоталним квалитетом и изврсност, 2010, Вол. 38, Но 1, пп. 189-192, ИССН 1452-0680, УДК: 005.936.5;628.4.046
(М53) Рад у научном часописуJovanović R., Delić M., Kamberović B., Vulanović S., Radlovački V.: Planning the use of Lean Six Sigma as a framework for blood bank management improvements, International Journal of Industrial Engineering and Management, 2013, Vol. 4, No 4, pp. 237-244, ISSN 2217-2661, UDK: 614.2:005.7
(М53) Рад у научном часописуRadlovački V., Kamberović B., Delić M., Hadžistević M., Pečujlija M.: Are Quality Management System and Information Technologies Management Tools - Estimates of Serbian Quality Managers, Advanced Quality: international journal, 2012, Vol. 40, No 1, pp. 33-36, ISSN 2217-8155, UDK: 658.5
(М53) Рад у научном часописуDelić M., Radlovački V., Kamberović B., Pečujlija M., Beker I.: Contribution to the research of relationship between ISO compliant quality management systems and non-financial indicators of organizational performance, Advanced Quality: international journal, 2012, Vol. 40, No 1, pp. 27-32, ISSN 2217-8155, UDK: 658.5
(М53) Рад у научном часописуRadlovački V., Beker I., Kamberović B., Pečujlija M., Delić M.: ORGANIZATION PERFORMANCE MEASUREMENT AND QUALITY INFORMATION SYSTEM IN SERBIA - QUALITY MANAGERS' ESTIMATES, International Journal of Industrial Engineering and Management, 2011, Vol. 2, No 1, pp. 13-20, ISSN 2217-2661
(М53) Рад у научном часописуЈовановић Р., Бујандрић Н., Камберовић Б., Радловачки В.: МЕТОДЕ И ТЕХНИКЕ У ФУНКЦИЈИ УНАПРЕЂЕЊА ТРАНСФУЗИОЛОШКЕ ДЕЛАТНОСТИ, Менаџмент тоталним квалитетом и изврсност, 2010, Вол. 38, Но 1, пп. 183-188, ИССН 1452-0680, УДК: 519.111.2;2-725:331;615.381;611.018.52
(М53) Рад у научном часописуРадловачки В., Делић М., Бекер И., Камберовић Б., Јовановић Р.: ПРИМЕНА СРЕДСТАВА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ У СЕРТИФИКОВАНИМ СИСТЕМИМА МЕНАЏМЕНТА У СРБИЈИ, Менаџмент тоталним квалитетом и изврсност, 2010, Вол. 38, Но 1, пп. 172-178, ИССН 1452-0680, УДК: 168.4;65.012.32;111.4;2-725:331
(М53) Рад у научном часописуМарија Б., Камберовић Б., Радловачки В., Делић М.: РАЗВОЈ ИНТЕГРИСАНИХ СИСТЕМА МЕНАЏМЕНТА У ЈАВНИМ КОМУНАЛНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА, Менаџмент тоталним квалитетом и изврсност, 2010, Вол. 38, Но 4, пп. 115-120, ИССН 1452-0680, УДК: 658.5
(М53) Рад у научном часописуДелић М., Радловачки В., Камберовић Б.: The Social Aspect of A Quality Management System, Менаџмент тоталним квалитетом и изврсност, 2009, Вол. 37, пп. 77-81, ИССН 1452-0680
(М53) Рад у научном часописуРадловачки В., Камберовић Б., Станивуковић Д., Мајсторовић В.: Анализа стања система менаџмента квалитетом у организацијама у Србији, Менаџмент тоталним квалитетом и изврсност, 2009, Вол. 37, пп. 43-50, ИССН 1452-0680
(М61) Предавање по позиву са скупа националног значаја штампано у целиниVulanović S., Kamberović B., Beker I., Radlovački V., Delić M.: Design of QMS documentation based on risk assessment - a step towards harmonization with ISO 9001:2015, 18. European Quality Week in Serbia, Novi Sad: UASQ - United Association of Serbia for Quality, 18-20 Novembar, 2014, ISBN 978-86-89157-01-7, UDK: 658.5
(М61) Предавање по позиву са скупа националног значаја штампано у целиниРадловачки В., Камберовић Б., Делић М., Вулановић С., Бекер И., Хаџистевић М.: Како увести ЛЕАН 6 СИГМА, уводно предавање по позиву, Зборник на ЦД, 10. Еуропеан Qуалитy Wеек ин Сербиа, Нови Сад: ЈУСК - Једиснтвено удружење Србије за квалитет, Београд, 19-21 Новембар, 2013, ИСБН 978-86-89157-01-7, УДК: 658.5
(М71) Одбрањена докторска дисертацијаКамберовић Б.: Прилог развоју интегралног система за управљање квалитетом ефективних производних система, Докторска дисертација , Факултет техничких наука, 1996
(М72) Одбрањен магистарски радКамберовић Б.: Прилог развоју општег модела система управљања квалитетом, Магистарска теза , Факултет техничких наука, 1985
(М85) Прототип, нова метода, софтвер, стандардизован или атестиран инструмент,Вулановић С., Морача С., Камберовић Б., Радловачки В., Бекер И., Шевић Д., Милисављевић С., Делић М., Бркљач Н.: ИТЦ метода процене ризика на радном месту и у радној околини, 2016
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Редовни професорКвалитет, ефективност и логистикаУниверзитет у Новом Саду22.03.2007.
Ванредни професорКвалитет, ефективност и логистикаФакултет техничких наука29.07.2002.
ДоцентКвалитет, ефективност и логистикаФакултет техничких наука08.07.1997.
Асистент - стари називКвалитет, ефективност и логистикаФакултет техничких наука29.12.1992.
Асистент - стари називИнжењерски менаџментФакултет техничких наука01.06.1989.
Асистент - стари називИнжењерски менаџментФакултет техничких наука26.12.1985.
Асистент приправникИнжењерски менаџментФакултет техничких наука24.01.1980.