О студијском програму


29.05.2014. - 09:44 

На Департману за архитектуру и урбанизам, Факултета техничких наука развијена су три нивоа студија која се, користећи интердисциплинарни приступ, са различитих аспеката баве истраживањима у области сценског дизајна. На основу дугогодишњег искустава и непосредног увида у стање и токове развоја сценске уметности и образовања код нас и у свету, као и на основу интересовања студената архитектуре на Факултету техничких наука, креирана је структура студијског програма посвећена истраживањима у области сценске архитектуре, савремених техничко-технолошких достигнућа у области сценске уметности, као и развоју уметничких пракси како у области архитектуре, тако и у области извођачких уметности.

У оквиру студијског програма настава ће се изводити на свим нивоима академских студија.

Основне академске студије сценске архитектуре, технике и дизајна трају четири године и после одбрањеног дипломског рада студенти стичу звање дипломираног инжењера сценске архитектуре, технике и дизајна и 240 ЕСПБ. Студенти стичу компетенције, теоријска и практична знања из свих области које су обухваћене сценским дизајном: архитектуре, са нагласком на конципирање, пројектовање и конструисање ефемерних физичких структура; технике и технологије, са нагласком на сценске техничке системе; сценографије и сценске уметности уопште; визуелних уметности; техничке продукције и техничког менаџмента у сценској уметности. Програм обухвата и стицање одговарајућих вештина (цртање, сликање, фотографија, нацртна геометрија са перспективом, скулптура, сценски покрет, перформанс, филм и видео, нови медији, графички и дигитални дизајн, урбани дизајн и дизајн ентеријера, универзални дизајн), као и општих и теоријских знања из релевантних области (теорије уметности, културе и медија, као и менаџмента у култури и културне политике, социологије економије и екологије).

Мастер академске студије сценске архитектуре и дизајна трају једну годину и након завршених студија и одбрањеног мастер рада, студенти стичу академско звање: Мастер уметник сценског дизајна и 60 ЕСПБ. Наставни план је креиран тако да омогући стицање широког спектра теоријских и практичних знања из свих области које су обухваћене сценским дизајном: сценске архитектуре, са нагласком на конципирање, пројектовање и конструисање ефемерних физичких структура; сценског дизајна, са нагласком на сценографију у позоришним и амбијенталним просторима; сценске технике и технологије; као и менаџмента пројеката у сценској архитектури и дизајну. Такође, програм обухвата стицање одговарајућих вештина (дизајна светла, дигиталног и медијског дизајна, дизајна архитектонског, сценског и виртуелног простора), као и теоријских знања из области сценског дизајна.

Докторске академске студије сценског дизајна трају три године и након завршених студија и одбрањене дисертације студенти стичу академско звање: Доктор уметности - сценски дизајн. Програм је креиран тако да омогући студентима да у току трогодишњег школовања развију своја интересовања, вештине и способности, продубе и прошире опсег знања и информација којима располажу, као и да изграде највиши степен способности за уметнички, професионални и теоријско-истраживачки рад у области сценског дизајна. Доктор уметности у области сценског дизајна стиче способност за најдубље и најшире уметничко, професионално, истраживачко, теоријско-критичко и образовно деловање у области сценског дизајна, има највиши ниво знања, способности и компетенција за самостално и групно уметничко деловање у промишљању, стварању, коришћењу и представљању сценског простора и сценских догађаја; може веома успешно и креативно да користи техничке могућности најсложенијих сценских техничких система и да влада новим технологијама; суверено познаје методе, поступке и технике продукције, промоције и менаџмента сценских догађаја.

У настави сва три нивоа студија инсистира се на широком, интензивном и динамичаном протоку знања, информација и искустава из академске заједнице, али и из непосредне уметничке и професионалне праксе, теорије и критике. У настави ће бити ангажовани и гостујући професори са шест престижних европских и америчких универзитета (Nottingham Trent University из Нотингема, Royal Welsh College из Кардифа, DAMU из Прага, Универзитет у Љубљани, Columbia University и New Jersy University из Њујорка), што ће обезбедити непосредан увид у савремене појаве и токове у архитектури, уметности и техници спектакла, могућност стицања међународних искустава и контаката, као и мобилност студената.

МОГУЋНОСТ ЗАПОШЉАВАЊА

Иако континуирана продукција позоришних представа и других сценских догађаја у Србији има традицију дужу од два века, образовни систем у нашој средини није на одговарајући начин пратио развој потреба за стручњацима у домену техничке продукције, техничког менаџмента, као и пројектовања, опремања и експлоатације архитектонских сценских простора. Стога су потребе институција културе и тржишта уопште за стручњацима у области сценске архитектуре, технике и дизајна изузетно велике. Трогодишње истраживање спроведено на Факултету техничких наука показало је да више од 90% запослених у техничким секторима ових установа нема адекватне стручне квалификације, а да је велика већина испитаних заинтересована за формално академско образовање. Дакле, могућности запошљавања свршених студената су пре свега везане за рад у позориштима, културним и образовним институцијама, а такође, студенти ће бити оспособљени за самостални уметнички и теоријски рад. Са завршетком неког од нивоа студија студенти ће бити у могућности да своје вештине и знања пласирају на тржишту рада као сценски дизајнери, сценски техничари, сценографи, културни менаџери, теоретичари сценске уметности, уметници сценског дизајна, итд.