ФТН реализује пројекат Biogas initiative


14.01.2021. - 11:04

Факултету техничких наука је одобрен пројекат у оквиру European Climate Initiative (“EUKI”) 2020, инструмента за пројектно финансирање од стране Немачког савезног министарства за животну средину, очување природе и нуклеарну безбедност (БМУ), под називом Initiative on small biogas facilities for manure to attain GHG mitigation in agriculture (Biogas initiative).

Трајање пројекта је од 01.09.2020. до 31.08.2022, а руководилац пројектног тима са ФТН-а је др Ђорђе Ђатков, ванредни професор. Пројекат се спроводи на Департману за инжењерство заштите животне средине и заштите на раду. Партнер на пројекту је Институт за пољопривредну технику и сточарство, у оквиру Баварског државног истраживаког центра за пољопривреду из Фрајзинга у Немачкој. Кратак опис пројекта на српском и енглеском језику налази се у наставку.


У Немачкој постоји чак 10.000 биогас постројења, по капацитету малих и великих. Чак и поред тога, само око 25% укупне количине стајњака из сточне производње је искоришћено за производњу биогаса, при чему мале фарме представљају наузначајнији извор емисије метана. Насупрот томе, у Србији за сада не постоје мала биогаса постројења. Пројекат под називом Biogas initiative има следеће циљеве: подизање свести и едукација заинтересованих страна; трансфер релеванног знања у области из Немачке у Србију; развој стратегије за примену биогас технологије и увођење њене примене међу заинтересованим странама. Планиране мере за достизање циљева пројекта су: креирање и дисеминација информативног материјала; истраживање потенцијала стајњака на малим фармама и потенцијално смањење гасова који доприносе ефекте стаклене баште; истраживање предуслова за одрживу примену биогас технологије на малим фармама; дефинисање оквирних услова за одрживу примену. Сврха пројекта је да се остваре услови за успешну примену малих биогас постројења која ће да користе страјњак са малих и средњих стоћних фарми, да се допринесе достизању смањења емисија гасова који доприносе ефекту стаклене баште у пољопривреди. Следећим групама заинтересованих страна су намењени резултати пројекта: државне институције, стручна удружења, корисници технологије и јавност. Службеници у релевантним министарствима ће бити обучени да дефинишу, прилагоде или усвоје законске и подзаконске документе. Стручна удружења ће бити обучена за дијалог са државним институцијама, да би пружила одговарајуће информације. Потенцијлани корисници технологије ће бити обучени за успешну примену, с техничког становишта. Јавност ће бити информисана о теми пројекта, да би се обезбедила друштвена прихватљивост ефеката које би произроковао пројекат.


Even in DE with about 10,000 biogas facilities (incl. small as well), only about 25% of total livestock manure is used for biogas production, whereby small farms make a significant source of CH4 emissions. In contrary, in RS small biogas facilities do not exist so far. Biogas initiative project have the following goals to: raise awareness and educate stakeholders; transfer relevant knowledge from DE to RS; develop implementation strategy and initiate it between stakeholders. Planned measures to attain project goals are to: create and dissemination information material; investigate manure potential from small farms and related potential GHG mitigation; investigate sustainability prerequisites; define framework for sustainable implementation. The project aims to achieve the developed framework for successful implementation of small biogas facilities based on manure from small & medium livestock farms, in order to contribute to attain GHG mitigation in agriculture. Several stakeholders’ groups could benefit from the project: state institutions, professional associations, technology implementers and general public. Personnel in relevant ministries will be trained to define/adapt/adopt policy. Professional associations will be trained for dialogue with institutions to give appropriate feedback. Potential technology implementers will be trained for successful implementation from technical point of view. General public will be made aware on project topic to secure public acceptance.