Предмет: Мастер рад ИМ - Студијски истраживачки рад (17 - IM2105)


Основне информације

КатегоријаСтручно-апликативни
Научна областПроизводни и услужни системи, организација и менаџмент
МултидисциплинарнаНе
ЕСПБ10
Матичне организационе јединице предмета

Департман за индустријско инжењерство и менаџмент
Програм предмета

Програм се примењује од 01.01.2010..

Примена основних, теоријско методолошких, научно-стручних и стручно-апликативних знања и метода на решавању конкретних проблема у оквиру изабраног подручја. У оквиру овог дела мастер рада студент изучава проблем, његову структуру и сложеност и на основу извршених анализа изводи закључке о могућим начинима његовог решавања. Проучавајући литературу студент се упознаје са методама које су намењене за решавање сличних задатака и инжењерском и менаџерском праксом у њиховом решавању. Циљ активности студената у оквиру овог дела истраживања огледа се у стицању неопходних искустава кроз решавања комплексних проблема и задатака и препознавање могућности за примену претходно стечених знања у пракси.
Оспособљавање студената да самостално примењују претходно стечена знања из различитих подручја које су претходно изучавали, ради сагледавања структуре задатог проблема и његовој системској анализи у циљу извођења закључака о могућим правцима његовог решавања. Кроз самостално коришћење литературе, студенти проширују знања из изабраног подручја и способност проучавања различитих метода и радова који се односе на сличне проблеме. На тај начин, код студената се развија способност да изврши анализе и идентификују проблеме у оквиру задате теме. Практичном применом стечених знања из различитих области код стуедената се развија способност да сагледају место и улогу мастера инжењера менаџмента у изабраном подручју, те потребу за сарадњом са другим струкама и тимским радом.
Формира се појединачно у складу са потребама израде конкретног мастер рада, његовом сложеношћу и структуром. Студент проучава научну и стручну литературу, мастер радове студената који се баве сличним темама, врши анализе у циљу изналажења решења конкретног задатка дефинисаног задатком мастер рада. Део наставе на предмету се одвија кроз самостални студијски истраживачки рад. Студијски рад обухвата и активно проучавање примарних сазнања из теме рада, организацију и извођење експеримената, нумеричке симулације и статистичку обраду података, писање и/или саопштавање рада на конференцији из уже научно-наставне области којој припада тема мастер рада.
Ментор мастер рада саставља задатак рада и доставља га студенту. Студент је обавезан да рад изради у оквиру задате теме која је дефинисана задатком мастер рада, користећи научну и стручну литературу. Током израде мастер рада, ментор може давати додатна упутства студенту, упућивати на одређену литературу и додатно га усмеравати у циљу израде квалитетног мастер рада. У оквиру студијског истраживачког рада студент обавља консултације са ментором, а по потреби и са другим наставницима који се баве проблемима из области теме рада. У оквиру задате теме, студент по потреби врши и одређена мерења, испитивања, бројања, анкете и друга истраживања, статистичку обраду података, ако је то предвиђено задатком мастер рада.
АуториНазивГодинаИздавачЈезик
Појединци или групе аутораУџбеници, научне књиге, међународни и домаћи часописи, мастер радови, документација предузећа- -Енглески
Појединци или групе аутораУџбеници, научне књиге, међународни и домаћи часописи, мастер радови, документација предузећа- -Енглески
Предметна активностПредиспитнаОбавезнаБрој поена
Одбрана мастер раданеда50.00
Израда мастер рададада50.00
Тренутно нема података о извођачима наставе!