Информациони инжењеринг


21.04.2015. - 09:27 

Студијски програм основних академских студија Информациони инжењеринг, праћен двама мастер академским студијским програмима, под називима Информациони инжењеринг и Информациони и аналитички инжењеринг, представља нови и модеран студијски програм на Факултету техничких наука који припада области интердисциплинарних инжењерских студија, с доминантним ослањањем на област електротехнике и рачунарства.

Интензиван развој дисциплина које се односе на софтверско, информационо и аналитичко инжењерство, науку о подацима, математику, статистику и примене у различитим проблемским доменима, укључујући и менаџмент и финансијски инжењеринг, наметнуо је потребу за креирањем наведених студијских програма.

Студијски програм развијен је у оквиру следећих области инжењерства и технике: примењених рачунарских наука и информатике, рачунарске технике и рачунарских комуникација, аутоматике и управљања системима, инжењерског менаџмента и телекомуникација и обраде сигнала, као и у области математике у техници. Програм је конципиран тако да образује инжењере који ће добити дубока теоријска и практична знања, неопходна за рад у различитим компанијама и инжењерским дисциплинама, а истовремено омогућује и даљу специјализацију на мастер студијама.

Циљ информационог и аналитичког инжењеринга је да у некој компанији, институцији, или било ком организационом систему, обезбеди подршку остварења њених глобалних циљева и свих менаџерских процеса, стављањем у активну употребу свих расположивих компанијских података и обезбеђењем целокупног процеса управљања великим количинама компанијских података.

Савремено пословање компанија у свету подразумева прикупљање и складиштење огромне количине оперативних података, веће него икада раније. Количина прикупљених података у свету показује из године у годину енорман раст. Нажалост, најчешће, ти подаци се употребљавају у краћем временском периоду, а затим се одлажу и надаље се ефективно мало користе, или се, нажалост, уопште не користе. С друге стране, такви подаци представљају велику вредност, коју компанија може успешно ставити у функцију остварења постављених циљева, и обезбеђења одрживог развоја. У том циљу, неопходно је владати различитим знањима. Интердисциплинарност, као способност повезивања различитих области рада и дисциплина, и мултидисциплинарност, као могућност примене различитих знања у решавању комплексних пословних проблема, постају кључни изазови двадесетпрвог века. Школовање инжењера таквог профила представља такође озбиљан изазов у наступајућим годинама. Ми смо одлучили да се активно окренемо том изазову, креирањем студијских програма основних и мастер академских студија из области информационог и аналитичког инжењеринга.

ДИПЛОМА И СТЕЧЕНА ЗНАЊА

Академски назив који се стиче дипломирањем на студијском програму основних академских студија Информациони инжењеринг је Дипломирани инжењер информационог инжењеринга, скраћено Дипл. инж. инф. инжењ. Студирање траје четири године и студент, завршетком овог програма, стиче 240 бодова по Европском систему преносивих бодова.

Након завршетка основних академских студија, дипломирани инжењери студије могу наставити на једном од два мастер академска програма. Наставком студија на мастер студијском програму Информациони инжењеринг, студент стиче звање Мастер инжењер информационог инжењеринга, скраћено, Маст. инж. инф. инжењ. Студије трају једну годину и студент, завршетком овог програма, стиче додатних 60 бодова по Европском систему преносивих бодова.

Наставком студија на мастер студијском програму Информациони и аналитички инжењеринг, студент стиче звање Мастер инжењер информационог и аналитичког инжењеринга, скраћено, Маст. инж. инф. и анал. инжењ. Студије трају једну и по годину и студент, завршетком овог програма, добија дубља знања и стиче нових 90 бодова по Европском систему преносивих бодова.

Знања која наведени студијски програми из области информациоог и аналитичког инжењеринга нуде студентима припадају следећим областима:

- примењене рачунарске науке и информатика,
- софтверско и информационо инжењерство, аналитичко инжењерство и наука о подацима,
- финансијско инжењерство и примене у инжењерском менаџменту,
- примењена математика, механика, теорија система и аутоматика,
- примењена теорија телекомуникација и обраде сигнала и
- различите проблемске области примене и пословања.

Савладавањем овог студијског програма, студенти стичу дубоко знање из области информационог, аналитичког и финансијског инжењеринга. Студијски програм оспособљава студенте за решавање конкретних и сложених проблема у инжењерској пракси, уз употребу најсавременијих стручних и научних метода и технологија.

МОГУЋНОСТИ ЗАПОШЉАВАЊА

Студијски програм Информациони инжењеринг обезбеђује стицање знања применљивих у најразличитијим пословним доменима и организацијама различитог типа.  Покрива широк спектар високо формалних и практично применљивих знања у области информационог и аналитичког инжењеринга, као и финансијског инжењеринга, препознатих од стране свих заинтересованих страна у привреди. Као такав, он нужно намеће и висок степен интердисциплинарности и савладавања и применљивости формално-математичких и инжењерских знања из области софтверског инжењерства и рачунарских наука.

Инжењери који заврше овај студијски програм могу добити запослење у компанијама или институцијама из свих домена пословања. Посебно су атрактивне компаније које припадају софтверској индустрији, али не мање и компаније из области телекомуникационих услуга, финансија и банкарства, као и оне које се баве управљањем инфраструктурним и дистрибутивним и управљачким системима. Практично, простор за запошљавање постоји у свим оним компанијама које се на било који начин баве пројектима из области пословне интелигенције, истраживања и анализа података, управљања великим количинама података, или развојем информационих система и софтверских производа уопште.

ПОЗИЦИОНИРАЊЕ ПРОГРАМА У ПРАКСИ

Факултет техничких најука је креирањем и акредитацијом овог студијског програма направио значајан и авангардни искорак у свом позиционирању, посебно у региону, у области академског образовања у области информационог и аналитичког инжењеринга. Студијски програм на ИТ тржишту пружа студентима препознатљиве и атрактивне могућности за рад и даље усавршавање. Представља перспективан и нов поглед на студирање, који студентима пружа одличну основу за лако запошљавање и добро позиционирање и у каснијим годинама радног стажа, а не само на почетку каријере.

У развијеним земљама света уложени су већ огромни напори у креирање студијских програма сличног профила, јер су потребе ИТ тржишта у овом сегменту образовања јасно препознате. Очекујемо да Факултет техничких наука заузме лидерску позицију у нашем академском окружењу, када је реч о школовању стручњака из области информационог и аналитичког инжењеринга.

Мото овог студијског програма је да ће инжењер у пракси бити најбоље цењен и препознат само онда када дубоко влада свим оним знањима и вештинама које га квалификују да професионално и етички морално изађе у сусрет свим пројектним и корисничким захтевима и налази решења за сложене и тешке проблеме инжењерске праксе.