Предмет: Студијски истраживачки рад (09 - RPRSIR)


Основне информације

КатегоријаСтручно-апликативни
Научна областАрхитектонско-урбанистичко планирање, пројектовање и теорија
МултидисциплинарнаНе
ЕСПБ9
Матичне организационе јединице предмета

Тренутно нема података о матичним организационим јединицама предмета!
Програм предмета

Програм се примењује од 01.10.2009..

Образовни циљ односи се на примену основних, теоријско методолошких, научно-стручних и стручно-апликативних знања и метода на решавању конкретних проблема у оквиру изабраног подручја специјализације. У оквиру овог дела специјалистичког рада студент изучава проблем, његову структуру и сложеност и на основу спроведених анализа изводи закључке о могућим начинима његовог решавања. Проучавајући литературу, студент се упознаје са методама које су намењене за решавање сличних задатака и инжењерском праксом у њиховом решавању. Циљ активности студената у оквиру овог дела истраживања огледа се у стицању неопходних искустава кроз решавања комплексних проблема и задатака и препознавање могућности за примену претходно стечених знања у пракси.
Оспособљавање студената да самостално примењују претходно стечена знања из подручја специјализације, ради сагледавања структуре задатог проблема и његовој системској анализи у циљу извођењу закључака о могућим правцима његовог решавања. Кроз самостално коришћење литературе, студенти проширују знања из изабраног подручја специјализације и проучавању различитих метода и радова који се односе на сличну проблематику. На тај начин, код студената се развија способност да спроводе анализе и идентификују проблеме у оквиру задате теме. Практичном применом стечених знања из различих области код стуедената се развија способност да сагледају место и улогу инжењера у изабраном подручју специјализације, потребу за сарадњом са другим струкама и тимским радом.
Формира се појединачно у складу са потребама израде конкретног специјалистичког рада, његовом сложеношћу и структуром. Студент проучава стручну литературу, специјалистичке радове студената који се баве сличном тематиком, врши анализе у циљу изналажења решења конкретног задатка који је дефинисан задатком специјалистичког рада.
Ментор специјалистичког рада саставља задатак рада и доставља га студенту. Студент је обавезан да рад изради у оквиру задате теме која је дефинисана задатком специјалистичког рада, користећи литературу предложену од ментора. Током израде специјалистичког рада, ментор може давати додатна упутства студенту, упућивати на одређену литературу и додатно га усмеравати у циљу израде квалитетног специјалистичког рада. У оквиру студијског истраживачког рада студент обавља консултације са ментором, а по потреби и са другим наставницима који се баве проблематиком из области теме самог рада. У оквиру задате теме, студент по потреби врши и одређена мерења, испитивања, бројања, анкете и друга истраживања, статистичку обраду података, ако је то предвиђено задатком специјалистичког рада. Студент може пријавити специјалистички рад само у случају ако је он везан за проблематику студијског програма специјалистичких студија.
АуториНазивГодинаИздавачЈезик
група аутораЧасописи, књиге и радови из теме специјалистичког рада- -Енглески
група аутораЧасописи, књиге и радови из теме специјалистичког рада- -Српски језик
Предметна активностПредиспитнаОбавезнаБрој поена
Семинарски раддада50.00
Усмени део испитанеда50.00
Тренутно нема података о извођачима наставе!