О студијском програму


30.05.2014. - 09:58 
Специјалистичке академске студије на студијском програму Енергетика, електроника и телекомуникације трају три семестра, а академски назив који се стиче је специјалиста инжењер електротехнике и рачунарства.

Циљеви студијског програма се могу груписати у неколико категорија:

Техничко знање. Програм обезбеђује дубоко познавање барем једне од специјализованих области: енергетике, електронике, инструментације, мерења, телекомуникација и обраде сигнала.

Практична знања. Добијање неопходних знања за формулисање проблема и пројеката, као и плана за њихово решавање коришћењем разнородних техничких знања и вештина. То, поред осталог укључује и развој креативних способности разматрања проблема и способност критичког мишљења.

Комуникативност и тимски рад. Добијање неопходних знања за активно коришћење барем једног светског језика, уз развијање способноти за презентовање сопствених резултата стручној и широј јавности као и развијање способности за тимски рад.