О студијском програму


30.05.2014. - 09:54 
Специјалистичке академске студије на студијском програму Архитектура трају три семестра, а академски назив који се стиче је специјалиста инжењер архитектуре. Циљ студијског програма је постизање и усавршавање компетенција и академских вештина из области архитектуре и урбанизма. То, поред осталог укључује и развој креативних способности и способност критичког мишљења, склоности ка научно-истраживачком раду, развијање тимског рада, а нарочито овладавање специфичним практичним вештинама потребним за обављање професије.


Основни циљ студијског програма специјалистичких академских студија је да се образује стручњак који поседује довољно продубљеног, како теоријског тако и практичног знања из области архитектуре, које може да примени у пракси и константно надграђује сопственим практичним искуством и/или научно-истраживачким радом.