Механизација и конструкционо машинство


28.05.2014. - 13:28 

Машине и уређаји су неизоставан и важан део савременог света и овај програм намењен је онима који ће тај део света проширити и осавременити.

Све машине које користимо, а које су довеле до цивилизацијског нивоа и благодети које уживамо, неко је конструисао. Департман нуди модерну садашњу визију конструктерства која поред базних машинских дисциплина почива и на интердисциплинарном коришћењу знања из информатике, рачунарске технике, примењене електротехнике и електронике, али и системском прилазу проблемима и њиховом решавању, као што је то у високоразвијеним земљама.
Департман за механизацију и конструкционо машинство образује академске профиле кадрова за развој, пројектовање, конструисање, експлоатацију, одржавање и заштиту при раду машина и опреме из области транспортне технике и логистике, пољопривредне и прехрамбене технике, мотора и моторних возила.

Студије на Департману за механизацију и конструкционо машинство Факултета техничких наука у Новом Саду су подељене на три степена:

Основне академске студије, трају четири године (осам семестара), са обавезом стицања 240 ЕСПБ, укључујући и дипломски рад. Завршетком студија стиче се звањедипломирани инжењер машинства.
Настава на основним студијама обухвата области машинских конструкција, транспортних система и логистике, пољопривредног и прехрамбеног машинства и аутомобилског инжењерства.

Мастер академске студије, трају једну годину (два семестра) и представљају наставак основних академских студија, са обавезом стицања додатних 60 ЕСПБ, тако да завршетком другог степена студент стиче укупно 300 ЕСПБ и звањемастер инжењер машинства.
Студенти на мастер студијамасе у складуса својим интересима и афинитетима, опредељују за једну од четири групе изборних предмета, при чему се избором одговарајућегрупе предмета студент опредељује за одређено подручје механизације:

Пројектовање машина,транспортни системи и логистика,
Пољопривредно и прехрамбено машинство,
Аутомобилскоинжењерство,
Безбедност и заштита на раду са транспортним и грађевинским машинама имоторним возилима.

Докторске академске студије, трају три године (шест семестара) и представљају наставак мастер студија (вреде 180 ЕСПБ). Докторске студије се изводе на студијском програму МАШИНСТВО у којем је заступљена област механизације и конструкционог машинства.

На програму механизација и конструкционо машинство студенти стичу савремена знања и компетенције из општег машинства, оспособљавају се да самостално обављају делатности пројектовања, конструисања, експлоатације, испитивања и одржавања машина и машинских постројења.

Током прве и друге године основних академских студија стичу се општа теоријска знања потребна за успешно савладавање градива из области пројектовања и конструисања машина. У трећој години стичу се стручна и практична знања из пројектовања, конструисања, експлоатације и одржавања машина и опреме за област транспортне технике и логистике, пољопривредне и прехрамбене технике, мотора и моторних возила.

МОГУЋНОСТ ЗАПОШЉАВАЊА

Студенти се квалификују за рад у предузећима за пројектовање, инжењеринг и консалтинг, развојним службама производних организација, приватним консултантским, прометним и производним предузећима у:
• индустрији,
• пољопривреди,
• јавним службама,
• услужним делатностима,
• малим и средњим предузећима,
• сопственом предузећу,
• истраживачким и развојним институтима,
• трговачким предузећима,
• представништвима,
• осигурању,

и могу се запошљавати на различитим пословима као:
• руководилац развоја,
• истраживач,
• пројектант,
• конструктор, инспектор, експерт,
• инжењер одржавања.