Изнајмите књигу


26.02.2014. - 10:07

Које услуге могу користити студенти и докторанди чланови Библиотеке?Члановима Библиотеке омогућено је:
• коришћење свих фондова Библиотеке;
• задужење 2 књиге са роком враћања до 30 дана (и продужење рока враћања до 15 дана);
• помоћ и упутство при служењу лисним и електронским каталогом Библиотеке;
• онлајн претраживање других електронских каталога и база података, као и електронских часописа са комплетним текстом и осталих електронских публикација за потребе научноистраживачког рада (КоБСОН), уз стручну помоћ у просторији Интернет центра Факултета, односно, у електронској читаоници (за докторанде) која се налази у просторији Библиотеке.

Које услуге могу користити наставници и сарадници чланови Библиотеке?Члановима Библиотеке – наставницима и сарадницима, омогућено је:
• коришћење свих фондова Библиотеке;
• задужење 20 књига са роком враћања до 60 дана (и продужење рока враћања до 50 дана);
• помоћ и упутство при служењу лисним и електронским каталогом Библиотеке;
• онлајн претраживање других електронских каталога и база података и електронских часописа са комплетним текстом и осталих електронских публикација за потребе наставе и научноистраживачког рада (КоБСОН), уз стручну помоћ, у електронској читаоници која се налази у просторији Библиотеке;
• коришћење публикација из фондова других библиотека у земљи и иностранству путем међубиблиотечке позајмице за потребе наставе и научноистраживачког рада.

Шта је то читаонички примерак публикације?Читаонички примерак публикације (у фонду је обележен обојеном розе самолепљивом налепницом у горњем левом углу) је последњи или јединствени примерак публикације који се позајмљује уз приложен индекс или личну исправу и мора се вратити истог радног дана када је и позајмљен, до краја радног времена Библиотеке (до 19 часова). Наставници и сарадници читаонички примерак могу позајмити највише на 7 дана.


Који библиотечки материјал се не издаје на коришћење изван просторија Библиотеке?Ван просторија Библиотеке не издаје се следећи библиотечки материјал:
• периодичне публикације (часописи, зборници, службени листови и сл.);
• општа информативна дела (енциклопедије, речници, приучници и сл.);
• докторске дисертације, магистарски и специјалистички радови;
• јубиларна и друга значајна издања;
• скупоцена издања;
• некњижна грађа (ЦД-РОМ и сл.).

Само у изузетним случајевима, за потребе наставе и научноистраживачког рада наставнику или сараднику Факултета може се одобрити коришћење и ван Библиотеке наведеног библиотечког материјала.

Које су дужности чланова и корисника у вези са очувањем библиотечког материјала?Запослени у Библиотеци који раде на издавању библиотечког фонда дужни су да корисника упознају са роком коришћења и обавезом пажљивог руковања позајмљеном публикацијом. Са књигама корисник мора пажљиво руковати и чувати их од сваког оштећења. Забрањено је подвлачити текст и писати по маргинама.

Корисник је дужан да прегледа публикације приликом пријема и да пријави евентуална оштећења раднику који издаје публикације, јер у противном сноси одговорност за оштећење. Пријављено оштећење уноси се у електронски картон корисника.