О студијском програму


08.05.2015. - 08:14 

Информационе технологије и системи у данашње време чине окосницу савременог друштва. Они посебно долазе до изражаја у пословном свету, како у производном тако и у услужном домену, где је тешко замислити било какву активност која није директно или индиректно подржана информационим технологијама и системима. Како је правовремена доступност тачних и квалитетних информација постала императив у савременом пословању, јасно је да системи и технологије задужени за њихово прикупљање, складиштење, обраду, пренос и презентацију морају да испуњавају високе критеријуме како у погледу брзине и поузданости тако и безбедности уз поштовање задатих финансијских оквира за њихову реализацију. Када се ради о траженом квалитету, времену реализације и цени пројектовања, имплементације и одржавања информационих система, захтеви су често конфликтни. Стручњаци у области инжењерства информационих система имају задатак да применом специфичних знања, алата и вештина дођу до решења која ће истовремено максимално испуњавати постављене захтеве и оптимално обављати своју примарну функцију.

Студијски програм мастер академских студија Инжењерство информационих система прати основне академске студије на студијском програму Инжењерство информационих система. Он је намењен студентима који су у својој будућој професионалној оријентацији заинтересовани за област развоја и примене информационих технологија и информационих система у савременом пословању и производњи, са посебним склоностима и оријентацији ка изградњи сопствених истраживачких компетенција у предметној области. У оквиру мастер студија Инжењерства информационих система стављен је посебан акценат на упознавање студената са напредним концептима и савременим достигнућима у овој области како би били у могућности да их благовремено препознају и експлоатишу ради обезбеђивања компетитивне предности пословних и производних система на савременом тржишту. На овом студијском програму се поред продубљивања већ стечених знања из области системског инжењерства, програмирања, пројектовања и имплементације информационих система и база података, истраживања података (Data Mining) и рада са великим количинама података (Big Data), стимулише самосталан истраживачки рад кроз укључивање студената на међународне научно-истраживачке пројекте у којима учествују њихови наставници и ментори, те пружање могућности за студијске боравке на престижним европским и светским институцијама и универзитетима за најбоље студенте.

Овај интердисциплинарни студијски програм је развијен у оквиру три области у којима Факултет техничких наука усмерава своје научно-истраживачке и образовне активности: Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент, Организационе науке и Електротехничко и рачунарско инжењерство. Он омогућава развој способности и вештина неопходних за примену стечених знања у пракси и добру основу за стално побољшање компетенција из области развоја и примене информационих технологија и информационих система у савременом пословању и производњи. У овом развоју велику улогу игра и стручна пракса коју су студенти обавезни да успешно савладају, а која има за циљ да их додатно припреми за тржиште рада кроз демонстрацију реалних услова који владају у савременом пословном окружењу.

КАКО ДО ДИПЛОМЕ?

Услови за упис на студијски програм мастер академских студија Инжењерство информационих система су завршене основне академске студије из одговарајуће области које носе минимално 240 ЕСПБ и положен пријемни испит. Студирање траје годину дана (два семестра) и студент, завршетком овог програма, стиче максимално 61 ЕСПБ и академски назив мастер инжењер информационих технологија.

МОГУЋНОСТ ЗАПОШЉАВАЊА

Узимајући у обзир широку лепезу знања и вештина које мастер инжењери информационих технологија поседују по успешном завршетку студија, као и високу потражњу у светским оквирима за овим профилом стручњака,  веома је тешко замислити домен у којем они не би пронашли своје место. Без обзира на то да ли се ради о јавном или приватном сектору, производној или услужној делатности, мастер инжењери информационих технологија су способни да се прикључе постојећим или формирају сопствене тимове који се баве пројектовањем, развојем, тестирањем, имплементацијом, одржавањем, унапређењем, интеграцијом, безбедношћу и сигурношћу, управљањем и применом информационих система и технологија. Они поседују и специфична знања и истраживачки капацитет да се запосле у институцијама и организацијама које се баве развојем и истраживањем – као што су истраживачки центри или универзитети – односно да, уколико се за то определе, наставе своје усавршавање на специјалистичким академским или докторским студијама.