О студијском програму


30.05.2014. - 09:49 

Учестале појаве природних катастрофа и пожара, како у свету, тако и на нашим просторима, постају један од најважнијих светских проблема и чиниоца даљег одрживог развоја људске цивилизације.

Посебан проблем земаља у транзицији, неравномеран економски раст, потреба за одрживим развојем, императивно траже едуковане стручњаке који ће у привредним и индустријским системима, јавним предузећима и државним институцијама бити спремни и тако образовани да решавају нагомилане комплексне проблеме из области инжењерства управљања ризиком и заштите од пожара, пре свега на бази превентивног деловања у циљу постизања прихватљивог нивоа ризика у случају нежељених догађаја.

Основне академске студије трају четири године, вреде 240 бодова. Стиче се звање: дипломирани инжењер заштите од катастрофалних догађаја и пожара.
Програм основних академских студија је мултидисциплинаран. Студенти стичу знања из области управљања ризиком и заштите од пожара, енергетике, електротехнике, машинства, менаџмента, архитектуре, грађевинарства као и из математике, хемије, физике и осталих фундаменталних области које се изучавају на Факултету техничких наука.

Студијски програм: УПРАВЉАЊЕ РИЗИКОМ ОД КАТАСТРОФАЛНИХ ДОГАЂАЈА И ПОЖАРА                                                                                                                       

Мастер академске студије трају једну годину, вреде 60 бодова. Стиче се звање: мастер инжењер заштите од катастрофалних догађаја и пожара.
Мастер студије омогућавају студентима да стекну знања и компетенције које им омогућавају да се баве: пројектовањем у области заштите од катастрофалних догађаја и пожара, да израђују елаборате о зонама опасности, планове заштите од пожара, планове евакуације, планове санације, процене ризика угрожености од пожара и катастрофалних догађаја и процене штете у осигурању, да раде на руководећим положајима у МУП-у у Управи за ризике, као и у Управи за превентиву, да постану предузетници и баве се пословима заштите од пожара као правна лица за друга правна лица, да израђују Извештаје о безбедности и Планове заштите од удеса, да врше редовне обуке (законом обавезујуће) из заштите од пожара и цивилне заштите.

Студијски програм: УПРАВЉАЊЕ РИЗИКОМ ОД КАТАСТРОФАЛНИХ ДОГАЂАЈА И ПОЖАРА                                                                                                                               

Програм из области управљања ризиком од катастрофалних догађаја је акцентиран на земљотресима, поплавама и клизиштима, што су најчешће природне катастрофе на нашем подручју. Посебна пажња је посвећена и стицању сазнања за оперативно деловање на терену - за руководиоце ватрогасно-спасилачких јединица – из области психологије, управљања људским ресурсима, логистике, стратегије деловања при интервенцијама. Да би се планирале и извеле успешне спасилачке активности, неопходна су сазнања из области грађевинарства – о оштећењима објеката при рушењу (земљотреси, поплаве, клизишта), а за санацију окружења неопходно је познавање испитивања и праћења параметара животне средине и мера ремедијације. Програмом су високо заступљене савремене методе предикције и праћења поремећаја или акцидента - моделовање, симулација и GIS технологије. Студенти су оспособљени пре свега за превентивно планирање и деловање, процену ризика, доношење одлука и оперативно деловање у условима катастрофалних догађаја и пожара, као и за планирање и спровођење санационих активности.

МОГУЋНОСТ ЗАПОШЉАВАЊА

Са стеченим знањима инжењери заштите од катастрофалних догађаја и пожара су потпуно спремни да анализирају и идентификују ризике, превентивно и оперативно делују у условима катастрофалних догађаја и пожара, да поступају по плановима и спроводе стратегије, да формирају тимове и управљају бригадама, да спроводе превентивне мере, врше инспекцијски надзор и преглед објеката на основу пројектно-техничке документације, препознају и одаберу одговарајућу опрему и средства за интервенције, као и да сагледају економске аспекте и проблематику осигурања у овој области.
Захваљујући повезаности овог студијског програма са студијским програмима Заштите животне средине и Заштите на раду, и стеченим знањима из ових области, могу такође веома успешно да се баве специфичном проблематиком заштите окружења и безбедности и здравља на раду у области управљања ризиком и заштите од пожара.

Дипломирани инжењери и мастер инжењери управљања ризиком од катастрофалних догађаја и пожара су након завршетка студија компетентни за рад у МУП-у, привреди, индустрији, јавним предузећима и државној управи, осигурању,пројектним организацијама, образовним установама, невладином сектору. МУП: инспектори у превентиви и форензици, руководећи кадар, командни кадар у ватрогасно-спасилачким јединицама, аналитичари, цивилна заштита и сл. По новим прописима је за добијање лиценце МУП-а за израду пројеката и планова ЗОП неопходно звање дипломираног инжењера у области техничких наука и положен стручни испит из заштите од пожара, који се полаже у МУП-у. У привреди/индустрији, у зависности од категоризације предузећа, обавезно је запошљавање инжењера из ових области – референти за заштиту од пожара. По новим прописима, у оквиру инвестиционе документације за изградњу објеката, такође је обавезна израда Главног пројекта заштите од пожара, који могу да раде само пројектне куће са лиценцом МУП-а, што подразумева да имају запосленог и дипломираног инжењера из ове области) и надзор над изградњом објеката од стране лиценцираног инжењера ЗОП. Обим послова на тржишту из ове области је све шири: нпр.- свака стамбена зграда мора да има План евакуације, План санације и Правила заштите од пожара. Планови заштите од пожара су обавезни за све привредне субјекте I и II категорије. Обавезно је спровођење обуке запослених из области ЗОП сваке 3 године за сва предузећа. Израда планова заштите и спасавања и планова санације је такође обавеза за велики број предузећа у зависности од категоризације угрожености.

Учешће инжењера овог профила је неопходно и у процесу израде просторних планова, урбанистичких пројеката и друге планске документације на свим нивоима. У осигуравајућим друштвима: процена ризика од катастрофалних догађаја и пожара је већ сада од изузетног значаја, али се очекује и нови закон, који ће захтевати детаљније процене и упаво оне анализе које су заступљене у овом студијском програму. У свету су стручњаци овог профила често ангажовани и у раду невладиних организација.