О студијском програму


29.05.2014. - 09:21 

Студијски програм Дигиталне технике, дизајн и продукција у архитектури и урбанизму основан је 2013. године на Департману за архитектуру и урбанизам Факултета техничких наука као интердисциплинарни студијски програм са фокусом на примени дигиталних технологија у архитектури, урбанизму, индустријском дизајну и другим  сродним дисциплинама.

Наставу у оквиру програма реализоваће професори са Факултета техничких наука и гостујући предавачи. Предавања и вежбе се изводе на српском језику, класично и у виду блок наставе, као и кроз различите радионице, а у зависности од тематике и проблема предмета.  Завршетком студија студент стиче академско звање Мастер инжењер дигиталног дизајна у архитектури (Маст. инж. диг. диз. арх.).

Студијски програм је усаглашен са савременим светским научним токовима и стањем струке, односно са следећим програмима на иностраним високошколским установама: Master of Advanced Studies in CAAD, ETH, Cirih, Master in Advanced Architecture, Institute for Advanced Architecture of Catalonia, Barselona и MSc Adaptive Architecture and Computation, Bartlett School of Architecture, London. Специфичност овог курса у односу на друге у региону јесте примена најсавременијих теорија и технологија у процесу наставе, као што су Роботика, CNC технологије и 3D принт технологије.

ЗАШТО УПИСАТИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ДИГИТАЛНЕ ТЕХНИКЕ, ДИЗАЈН И ПРОДУКЦИЈА У АРХИТЕКТУРИ И УРБАНИЗМУ?   

Рапидан развој дигиталних технологија у области архитектуре, урбанизма, дизајна и другим сродним дисциплинама постао је неопходан алат без кога ниједан стручњак не може да напредује и усавршава своје знање.  Студент који заврши мастер курс је оспособљен да примењује најсавременије технологије као што су  Роботика, CNC технологије, 3D принт технологија и CAD/CAM. Реализација прототипова/модела у складу са потребама струке биће омогућена кроз иновативно практично деловање.   Циљ мастер програма је да образује стручњаке са практичним и теоријским знањем из пројектовања, визуализације и грађења/ обликовања/ дизајна/ фабрикације објеката. - Мастер студијски програм представља једини студијски програм у региону који у потпуности омогућава студентима специјализацију из области архитектонске визуализације, дигиталног дизајна и дигиталне фабрикације/продукције.  

КОМЕ ЈЕ НАМЕЊЕН СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ?   

Студијски програм Дигиталне технике, дизајн и продукција у архитектури и урбанизму намењен је дипломираним студентима различитих струковних профила, који желе да започну каријеру из области дигиталног дизајна и 3D визуализације.   Студије су отворене за архитекте-дипломце или архитекте из праксе, чији циљ је да унапреде своја знања из области које су у константном и интензивном развоју.

С обзиром да дигитални дизајн у архитектури има интердисцплинаран оквир, овај курс је такође намењен и дипломцима различитих инжењерских дисциплина и дипломираним академцима из области дигиталне уметности или индустријског дизајна, који желе да се профилишу у овом правцу. Студијски програм атрактиван је и за запослене у јавном и приватном сектору, који се баве пословима везаним за дигиталне технологије, дизајн и продукцију.

Уопштено, студијски програм је намењен свима онима који желе да унапреде своје знање и одговоре на савремене технолошке потребе са новим стручним компетенцијама.  

УСЛОВИ УПИСА  

На конкурс за упис могу се пријавити кандидати који су завршили одговарајуће основне четворогодишње академске студије чија вредност је најмање 240 ЕСПБ. На пријемном испиту се проверава познавање 3D софтвера. Студенти трогодишњих дипломских студија са 180 ЕСПБ могу уписати мастер курс након полагања разлике испита.

СТРУКТУРА ПРОГРАМА

Студијски програм траје два семестра и вреднује се са 60 ЕСПБ. Обухвата три обавезна предмета и три изборне групе предмета, кроз које се студенти даље профилишу у односу на сопствене афинитете.

Програмом су предвиђене обавезна стручна пракса и завршни мастер рад.  

- ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ

•           Дигитални дизајн у архитектури
•           Архитектонска визуализација
•           Дигитална фабрикација

- ИЗБОРНА ПОЗИЦИЈА 1 ( бира се 1 од 5 )

•           Генеративни дизајн у архитектури
•           Параметарски дизајн у архитектури
•           Савремене теорије и технологије примењене на архитектуру 1
•           Теорија и критика урбане средине
•           Теорија и критика у архитектури

- ИЗБОРНА ПОЗИЦИЈА 2 ( бира се 1 од 4 )

•           Интерактивни системи у архитектури
•           Web дизајн
•           Комплексне структуре од дрвета
•           Напредне технике анимације и видеопостпродукције у архитектури

- ИЗБОРНА ПОЗИЦИЈА 3 ( бира се 1 од 4 )

•           Генерисање простора на основу слика
•           Динамичке анализе и симулације у архитектури
•           Теорија кривих и површи
•           Репрезентација ширег просторног окружења

- СТРУЧНА ПРАКСА
- ЗАВРШНИ МАСТЕР РАД

МОГУЋНОСТ ЗАПОШЉАВАЊА   

Током последње две деценије, примена дигиталних технологија утицала је на стварање две различите и потпуно нове профилације из области архитектуре и дизајна. Прва је усмерена ка 3D архитектонској визуализацији, а друга ка пројектовању и реализацији архитектонских објеката и елемената ентеријера комплексних геометријских форми.  С обзиром да је потреба за стручњацима специјализованим за дигиталне технологије на глобалном нивоу све већа, будући специјалисти ће имати могућност запошљавања у домаћим и страним  архитектонским бироима, маркетиншким компанијама, студијима за савремени дизајн ентеријера, као и истраживачким центрима. Такође, мастер инжењери дигиталног дизајна каријеру лако могу започети и сарадњом са великим светским фирмама, бироима или студијима кроз пружање професионалних услуга путем интернета.  

http://www.arhns.uns.ac.rs/digital/