Предмет: Завршни - дипломски рад ИМ (12 - IM1105)


Основне информације

КатегоријаСтручно-апликативни
Научна областПроизводни системи, организација и менаџмент
МултидисциплинарнаНе
ЕСПБ7
Матичне организационе јединице предмета

Департман за индустријско инжењерство и менаџмент
Програм предмета

Програм се примењује од 01.10.2005..

Примена основних, стечених знања и метода на решавању конкретних проблема у оквиру изабране области. Студент изучава проблем, његову структуру и сложеност и на основу извршених анализа изводи закључке о могућим начинима његовог решавања. Проучавајући литературу студент се упознаје са методама решавања сличних задатака и праксом у њиховом решавању. Стицање знања о начину, структури и форми писања извештаја након извршених анализа и других активности које су реализоване у оквиру задате теме завршног рада. Израдом завршног рад студенти стичу искуство за писање радова у оквиру којих је потребно описати проблеме, поримењене методе и поступке и резулатате до којих се дошло. Поред тога, циљ израде и одбране завршног - дипломског рада је развијање способности код студената да резултате самосталног рада припреме у погодној форми јавно презентују, као и одговарају на примедбе и питања у вези задате теме.
Оспособљавање студената да самостално примењују претходно стечена знања из различитих области које су претходно изучавали, ради сагледавања структуре задатог проблема и његовој систематској анализи у циљу извођењу закључака о могућим правцима његовог решавања. Кроз самостално коришћење литературе, студенти проширују знања из изабране области и проучавају различите методе и радове који се односе на сличне проблеме. Самостално изучавајући и решавајући задатке из области задате теме, студенти стичу знања о комплексности и сложености проблема из области њихове струке. Израдом дипломског рада студенти стичу одређена искуства која могу применити у пракси приликом решавања проблема из области њихове струке. Припремом резултата за јавну одбрану, јавном одбраном и одговорима на питања и примедбе комисије, студент стиче неопходно искуство о начину на који у пракси треба презентовати резултате самосталног или колективног рада.
Формира се појединачно у складу са потребама и облашћу која је обухваћена задатом темом дипломског рада. Студент, у договору са ментором, сачињава завршни рад у писаној форми у складу са предвиђеним стандардима Факултета техничких наука у Новом Саqду. Студент припрема и бранидипломски рад јавно у договору са ментором и у складу са предвиђеним стандардима. Студент проучава стручну литературу, стручне и дипломске радове студената који се баве сличном тематиком, врши анализе у циљу изналажења решења конкретног задатка који је дефинисан задатком завршног рада.
Ментор дипломског рада саставља задатак и доставља га студенту. Студент је обавезан да дипломски рад изради у оквиру задате теме која је дефинисана задатком. Током израде завршног рада, ментор може давати додатна упутства студенту, упућивати гта на одрећену литературу и додатно га усмеравати у циљу израде квалитетног рада. У оквиру теоријског дела завршног рада студент обавља консултације са ментором, а по потреби и са другим наставницима који се баве проблемима из области теме рада. У оквиру задате теме, студент, по потреби, врши и одређена мерења, испитивања, бројања, анкете и друга истраживања, ако је то предвиђено задатком рада. Студент сачињава завршни рад и након добијања сагласности од стране комисије за оцену и одбрану, укоричене примерке доставља комисији. Одбрана завршног рада је јавна, а студент је обавезан да након презентације усмено одговори на постављена питања и примедбе.
АуториНазивГодинаИздавачЈезик
-Уџбеници, монографије, актуелни часописи и одбрањени завршни радови из области рада-
Предметна активностПредиспитнаОбавезнаБрој поена
Одбрана завршног раданеда50.00
Израда завршног рада са теоријским основаманеда50.00
Тренутно нема података о извођачима наставе!