О студијском програму


30.05.2014. - 12:48 
Студијски програм специјалистичких струковних студија Енергетика, електроника и телекомуникације представља други ниво струковних студија и надовезују се на студијске програме основних струковних студија за област електротехнике и рачунарства на високим струковним школама или на струковним студијама факултета.

   Смер: Комуникационе технологије
   Смер: Електроенергетика - Обновљиви извори електричне енергије
   Смер: Практична електроника и микроелектроника
   Смер: Биомедицинска мерења и инструментација

Ове специјалистичке струковне студије треба да пруже конкретна примењена знања из ужих области електроенергетике-обновљивих извора електричне енергије, електронике, телекомуникација и електричних мерења у медицини.
Овај студијски програм у образовном смислу треба посматрати као студијски програм настао као одговор на указане потребе из праксе. Конкретно, овај програм треба да омогући студентима да из скупа понуђених предмета изаберу оне који ће им помоћи да додатно конкретизују и специјализују своја знања, која се базирају на разумевању основних физичких принципа из различитих области електротехнике и рачунарства, овладају допунским стручним знањима за реализацију савремених техничких система, стекну способност интеграције знања које у сваком конкретном случају треба применити и да током реализације овог студијског програма буду уведени у поступке развијања нових производа и система.
Приликом уписа сваком кандидату се одређује саветник. Саветник прати рад и напредовање кандидата. Студент поред понуђених предмета може да бира и неки други изборни предмет са акредитованих студијских програма факултета, универзитета и шире, уз сагласност руководиоца студијског програма.