О студијском програму


29.05.2014. - 12:01 

У оквиру студијског модула Геодезија и геоматика студент стиче теоретска и практична знања из области одређивања облика и димензија земље, из области дефинисања и коришћења референтних оквира за представу земљине површине у свакодневној пракси, из области картографских знања, знања у презентацији земљине површине коришћењем савремених геоинформационих технологија и система и знања у примени савремених технологија као што су ласерско скенирање терена, примене различитих сензорских платформи у премеру, сателитских платформи, коришћењу GPS технологије, фотограметрије, даљинске детекције и визуелизације простора. У оквиру студијске групе Геодезија акценат је стављен на примене савремених техника геодетског премера земљине површине, а у оквиру студијске групе Геоинформатика на оспособљавању студената за пројектовање, развој, и коришћење савремених геоинформационих и система у области геодезије и геоматике, са нагласком на системе базиране на Интернет технологијама.

Студије из области Геодезије и геоматике подељене су у три степена:

Први степен студија – основе академске студије, трају четири године (осам семестара) са обавезом стицања 240 ЕСПБ. Након завршетка првог степена студија стиче се звање: Дипломирани инжењер геодезије.

Студијски програм: ГЕОДЕЗИЈА И ГЕОМАТИКА

Други степен студија – мастер академске студије, трају једну годину (два семестра) и представљају наставак основних академских студија (вреде додатних 60 ЕСПБ). Након завршетка другог степена студент стиче звање Мастер инжењер геодезије.

Трећи степен студија – докторске студије, трају три године (шест семестара) и представљају наставак мастер академских студија (вреде 180 ЕСПБ).

Највећи број предмета на нижим годинама студија конципиран је тако да пружи неопходна знања за разумевање геодезије и геоинформатике утемељених на принципима физике, математике, статистике, електронике, електротехнике, основама рачунарске науке, информатике, астрономије и картографије. Више године су намењене, пре свега, специјализованим курсевима који треба да пруже стручна и апликативна знања у ужим областима специјализације. У току студија, а посебно на стручним предметима, посебно се вреднује самосталан рад, охрабрује се учешће у конкретним стручним и развојним пројектима у оквиру појединих лабораторија, потенцирају се и развијају способности за решавање проблема. Нове и савремене лабораторије које се користе у настави су формиране у сарадњи са реномираним светским компанијама из ове области: Leica, Trimble, IBM, Cisco Systems, Siemens.

МОГУЋНОСТ ЗАПОШЉАВАЊА

Дипломирани инжењери геодезије могу да се запосле у геодетским фирмама, Геодетском заводу, катастрима, грађевинским фирмама, фирмама које имају сопствене службе за премер терена као што су НИС, пројектантским фирмама, урбанистичким заводима, државној управи и секретаријатима, институцијама које имају сектор за просторни систем (GIS). Планови и карте, сателитски снимци и GPS технологија су постали наша свакодневница.
Геодетска струка је задужена за израду планова и карата простора, одржавање тих подлога ажурним и презентацију картографског материјала коришћењем савремених интернет технологија.