Електроенергетика - обновљиви извори електричне енергије


30.05.2014. - 12:25 
Основне струковне студије Електроенергетика - обновљиви извори електричне енергије трају три године и вреде 180 бодова. Завршетком ових студија стиче се звање струковни инжењер електротехнике и рачунарства.

Студијски програм Електроенергетике је програм основних струковних студија и представља први ниво струковних студија на Факултету техничких наука, који могу да похађају средњошколци након завршене четири године средње школе. Ове основне струковне студије треба да пруже конкретна стручна и примењена знања из уже области електроенергетике, односно обновљивих извора електричне енергије.

Овај студијски програм у образовном смислу треба посматрати као студијски програм настао као одговор на указане потребе из праксе. Конкретно, овај програм треба да омогући студентима да стекну основна знања из електроенергетике, усмерена на стручна решења обновљивих извора електричне енергије, што ће им омогућити да конкретизују и специјализују своје вештине и знања, а која се базирају на разумевању основних физичких принципа из електротехнике, односно електроенергетике, овладају основним стручним знањима за реализацију савремених техничких система, стекну способност решавања конкретних стручних проблема и да током реализације овог студијског програма буду уведени у поступке развијања нових производа и система.

Свршени студенти основних струковних студија Електроенергетике су компетентни да решавају реалне проблеме из праксе, као и да наставе школовање уколико се за то определе. Компетенције укључују, пре свега, развој способности рационалног мишљења, способности разумевања проблема, налажења конкретних решења у складу са примењеном технологијом, као и предвиђања понашања одабраног решења у будућности.

Када је реч о специфичним способностима студента, савладавањем овог студијског програма студент стиче способност решавања конкретних практичних проблема, те прихватања и разумевања постојећих и нових технологија. Током студија се инсистира на што интензивнијем коришћењу информационо-комуникационих технологија. Свршени студенти поседују компетенцију за праћење и примену технолошких новина у струци, као и за сарадњу са локалним социјалним и међународним окружењем. Студенти су оспособљени да организују, управљају, одржавају и технички унапређују производњу и производне погоне. Током школовања студент стиче способност да примењује нове технологије и унапређује постојеће, као и да формулише и доноси одговарајуће закључке. Свршени студенти стичу знања како да економично користе природне ресурсе Републике Србије у складу са принципима одрживог развоја. Посебно се обраћа пажња на развој професионалне етике.