O Departmanu


01.02.2013. - 00:00
Na Departmanu za proizvodno mašinstvo do sada je diplomiralo 1274 kandidata od čega je 68 diplomiranih inženjera mašinstva, 128 master inženjera mašinstva i 1078 diplomiranih inženjera po predhodnim studijskim programima. Na ovom Departmanu, magistrirao je 54 i doktorirao 31 kandidat, a trenutno na svim studijskim programima Departmana studira oko 250 studenata.

Studije na Departmanu za PROIZVODNO MAŠINSTVO Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu su podeljene na tri stepena.

Prvi stepen studija - osnovne akademske studije, traju četiri godine (osam semestara), sa obavezom sticanja 240 ESPB (Evropski sistem prenosivih bodova), uključujući i završni diplomski rad, koji vredi 6 ESPB.

Drugi stepen studija - master akademske studije, traju jednu godinu (dva semestra) i predstavljaju nastavak osnovnih akademskih studija (vrede dodatnih 60 ESPB). Nakon završetka drugog stepena student stiče ukupno 300 ESPB.

Na drugom stepenu student ima mogućnost izbora jedne od pet studijskih grupa:
Računarom podržane tehnologije;
Savremene tehnologije oblikovanja materijala;
Savremene tehnologije oblikovanja plastike;
• Precizno inženjerstvo i
• softver za mašinstvo.
Treći stepen studija - doktorske studije, traju tri godine (šest semestara) i predstavljaju nastavak master akademskih studija (vrede 180 ESPB). Nakon završetka doktorskih studija student ima ukupno 480 ECPB.

Cilj studijskog programa je obrazovanje i osposobljavanje stručnjaka iz oblasti proizvodnog mašinstva za rad u raznorodnim i dinamičnim oblastima proizvodnog mašinstva. Studijski program koncipiran je tako da studentima daje različit nivo sposobnosti konstruisanja i projektovanja, održavanja i eksploatacije pogona i postrojenja, te znanja za razvoj i korišćenje pripadajućih programskih alata i opreme za njihov rad, simulaciju, povezivanje i koordinaciju. Cilj se ostvaruje na akademskim studijama na dva nivoa i to.
Osnovne akademske studije: Sticanje kritičnog nivoa razumevanja najvažnijih teorijskih principa i metoda iz oblasti proizvodnog mašinstva i sposobnost proširivanja znanja. Znanje studenata koji završe osnovne akademske studije ekvivalentno je udžbeničkom znanju (ili podacima iz literature), ali obuhvata i dublje nivoe znanja na bazi aktuelnih istraživanja iz pojedinih oblasti proizvodnog mašinstva.
Master akademske studije: Studenti koji završe ovaj stepen studija treba da poseduju takav nivo znanja i razumevanja koji će kroz istraživanja, ili primenu u praksi omogućiti razvoj i/ili prenos njihovih originalnih ideja. Na kraju studija studenti imaju širok, detaljan i kritičan nivo razumevanja za najveći deo saznanja u jednoj ili više specijalizovanih oblasti.

Departman za proizvodno mašinstvo organizaciono je podeljen na pet katedri:
Katedra za procese obrade skidanjem materijala;
Katedra za mašine alatke, tehnološke procese, fleksibilne tehnološke sisteme i procese projektovanja;
Katedra za materijale i tehnologije spajanja;
Katedra za tehnologije oblikovanja i inženjerstvo površina i
katedra za metrologiju, kvalitet, pribore, alate i ekološko-inženjerske aspekte.

U okviru Katedri deluju sledeće laboratorije:
• Laboratorija za postupke obrade skidanjem materijala,
• Laboratorija za tehnološke procese, tehnoekonomsku optimizaciju i virtualno projektovanje,
• Laboratorija za mašine alatke, fleksibilne tehnološke sisteme i automatizaciju postupaka projektovanja,
• Laboratorija za tribologiju, održavanje i alate za obradu rezanjem,
• Laboratorija za metrologiju, kvalitet, pribore i ekološko-inženjerske aspekte,
• Laboratorija za računarom integrisanu proizvodnju (CIM),
• Laboratorija za ispitivanje materijala,
• Laboratorija za tehnologije spajanja materijala,
• Laboratorija za termičku obradu,
• Laboratorija za livenje,
• Laboratorija za deformisanje i
• Laboratorija za virtualno projektovanje i brzu izradu prototipa.


Departman za proizvodno mašinstvo danas raspolaže sa ukupno 59 zaposlenih radnika po sledećoj strukturi:
22 nastavnika
14 saradnika
13 istraživača pripravnika
8 laboranata
2 administrativna radnika
Od toga je:
22 doktora nauka
11 magistara tehničkih nauka
13 diplomiranih inženjera - mastera.
Ovakav naučno-stručni potencijal predstavlja najznačajniju osnovu za sadašnji i
budući rad Departmana u svim područjima njegove delatnosti.
 

Nije moguće prikazati sliku.
Nije moguće prikazati sliku.
Nije moguće prikazati sliku.
Nije moguće prikazati sliku.