О Департману


06.02.2013. - 00:00
Департман за ГРАЂЕВИНАРСТВО И ГЕОДЕЗИЈУ организује наставу из следећих студијских програма:
• Грађевинарство;
• Геодезија;
• Управљање ризиком од катастрофалних догађаја и пожара.
Студије ГРАЂЕВИНАРСТВА изводе се као:

Основне академске студије;
Мастер академске студије;
Специјалистичке академске студије;
Докторске академске студије.

Основне академске студије, за стицање звања дипломирани инжењер грађевинарства, трају 4 године (240 ЕСПБ бодова), с тим да су прве три године заједничке, док се у четвртој, сходно својим афинитетима студенти опредељују за један од понуђених модула (студијских група):
Конструкције;
Хидротехника;
Путеви.

Мастер академске студије, за стицање звања мастер инжењера грађевинарства, трају једну годину (60 ЕСПБ бодова), а студенти се сходно својим афинитетима, опредељују за један од модула (студијских група):
Конструкције:
Хидротехника,
Путеви,
Организација и технологија грађења.

Студијски програм специјалистичких академских студија "Енергетска ефикасност у зградарству" представља наставак студијских програма мастер академских студија. Услови за упис на студијски програм су завршене мастер академске студије са најмање 300 ЕСПБ, првенствено из области грађевинарства и архитектуре. Овај студијски програм су заједнички успоставили три департмана: Департман за грађевинарство и геодезију, Департман за архитектуру и Департман за енергетику и процесну технику.

Докторске академске студије за стицање звања доктор техничких наука - грађевинарство (180 ЕСПБ бодова) трају 3 године. Исход процеса учења је знање које студентима омогућава да постану способни за самосталан научно-истраживачки рад у области грађевинарства. Свој истраживачки интерес студент профилише избором предмета које ће изучавати и полагати, а који доприносе продубљеним знањима и разумевању области (теме) своје докторске дисертације. Изборни предмети се бирају из група предложених предмета на самом студијском програму. Настава из обавезних или изборних предмета се изводи као групна или индивидуална (менторска).
Студије грађевинарства (мастер академске студије и петогодишње основне студије према старом програму) је до сада завршило 1190 студената. На Департману за Грађевинарство до сада је магистрирало 41 и докторирало 29 кандидата. На свим студијским програмима из области Грађевинарство тренутно студира око 950 студената.
Студије из области ГЕОДЕЗИЈЕ изводе се као:
• Основне академске студије;
• Мастер академске студије;
• Докторске академске студије.
Основне академске студије Геодезије и геоматике из области Геодетског инжењерства за стицање звања дипломирани инжењер геодезије, трају 4 године (240 ЕСПБ бодова), а студијски програм се реализује у сарадњи са Департманом за рачунарство и аутоматику.

Студијски програм Геодезије и геоматике на мастер академским студијама, траје једну годину (60 ЕСПБ бодова), а развијен је у оквиру две основне области технике: Геодезија и Геоинформатика. Академски назив који се стиче је мастер инжењера геодезије.

Назив студијског програма на докторским академским студијама је Геодезија и геоматика, а академски назив који се стиче је Доктор наука – геодезија (др). Исход процеса учења је знање које студентима омогућава да постану способни за самосталан научно-истраживачки рад. Докторске академске студије Геодезије и геоматике трају три године и вреде најмање 180 ЕСПБ. Од тога се 90 ЕСПБ стиче полагањем испита из наставних предмета, 30 ЕСПБ полагањем теоријских основа докторске дисертације, а 60 ЕСПБ се стиче израдом и одбраном докторске дисертације. Докторске студије не могу трајати дуже од 10 година.

Студијски програм УПРАВЉАЊЕ РИЗИКОМ ОД КАТАСТРОФАЛНИХ ДОГАЂАЈА И ПОЖАРА изводе се као:
• Основне академске студије;
• Мастер академске студије;
На основним академским студијама, које трају четири године, постоји једна студијска група: Управљање ризиком од катастрофалних догађаја и пожара. По упису треће године студентима се пружа могућност да се, сходно сопственим наклоностима и жељама, поред обавезних предмета одлуче и за изборне предмете.

Назив студијског програма мастер академских студија је Управљања ризицима од катастрофалних догађаја и пожара, а академски назив који се стиче је мастер инжењер заштите на раду.


Организација Департмана
Наставници и сарадници Департмана за грађевинарство и геодезију су организационо подељени у пет катедри које су носиоци образовног процеса:
Катедра за конструкције,
Катедра за организацију и технологију грађења,
Катедра за грађевинске материјале, процену стања и санацију конструкција,
Катедра за хидротехнику и геодезију,
Катедра за геотехнику и саобраћајнице.