JESEN 2019


13.09.2019. - 10:35 

Petak, 20.9.2019. od 11h, Konferencijska sala Kula FTN-a, 3. spratDODATNE USLUGE KOMUTACIONIH SISTEMA

Predrag Krajinović, ISKRA, Kranj, Slovenija

Osnovna namena telekomunikacionih sistema je omogućavanje komunikacije među korisnicima. Pri tome su korisnici osobe koje upotrebljavaju terminale ili »stvari« sa ugrađenom opremom za komunikaciju. Od samih početaka je korisnicima, pored ove osnovne funkcije, ponuđen niz dodatnih usluga. Te su u početnom periodu nazivane »službe« (služba informacija, služba tačnog vremena itd). Razvojem tehnologije je omogućen veoma veliki broj najrazličitijih dodatnih usluga (konferencijske veze, preusmeravanje poziva i slično). Danas je »supplementary services« uobičajeni engleski naziv  za dodatne usluge, koje omogućavaju komutacioni sistemi. Tokom predavanja će biti opisana struktura telekomunikacionih mreža kao i osnovni principi na osnovu kojih se dodatne usluge realizuju. Pored toga će biti ukazano na njihovu potrebu i značaj te iskustva u njihovoj implementaciji.

Najpre će biti opisan način realizacije na starijim tipovima mreža, kako bi se mogla uočiti veza sa načinom realizacije u savremenim sistemima. Detaljnije će biti prikazan način realizacije dodatnih usluga u Inteligentnim mrežama (IN) kao i u  IP multimedia subsystem-u. Na kraju će biti predstavljeno rešenje koje se koristi u Softverski definisanim mrežama (SDN).