LETO 2016


14.06.2016. - 12:41 

Utorak, 21.06.2016. od 12h, Svečana sala FTN-a„MIKROTUBULE, KORIDORI ZA UNUTAR-ĆELIJSKI SAOBRAĆAJ I SIGNALIZACIJU”
Akademik Miljko Satarić
Redovni profesor Fakulteta tehničkih nauka, Univerziteta u Novom Sadu

U ovom saopštenju će biti izneti neki doprinosi koje smo učinili u domenu biofizike ćelijskih mikrotubula sa asociranim proteinima, prevashodno motor-proteinima.
Elaboriran je fero-električni karakter mikrotubula i zasnovan model koji je ubedljivo potvrđen numeričkim simulacijama i eksperimentima sa atomskim mikroskopom.
Izložićemo i naše koncepte signalizacije koja se odvija duž mikrotubula u svrhu kontrolisanja transporta što ga obavljaju motor-proteini.