O Departmanu


31.01.2013. - 00:00
Direktor Departmana: doc. dr Bojan Lalić

O departmanu

Vreme u kome kontekstualno društvo preuzima dominaciju nad informacionim i postindustrijskim društvom zahteva posebne, kompetencije i veštine za upravljanje procesima rada, koje se stiču obrazovanjem na Departmanu za industrijsko inženjerstvo i menadžment, u datim uslovima okoline pažljivo usklađenih procesa istraživanja, obrazovanja i primene u privredi, razvoja, projektovanja, organizacije i upravljanja.

Departman je nastao stalnim razvojem Katedre za unapređenje industrijske proizvodnje koja je osnovana 1960. godine u okviru tadašnjeg Mašinskog fakulteta u Novom Sadu, prema osnovnim prilazima koje je postavio akademik prof. dr Dragutin Zelenović sa svojim saradnicima. Danas, ovaj departman sa 121 zaposlenih i sa najvećim brojem studenata na studijskim programima, predstavlja jedinstven naučni i istraživački prostor u kome se proučavaju inženjerske, organizacione, menadžerske i ekonomske discipline.

Departman predstavlja vrlo značajnu organizacionu jedinicu na Fakultetu tehničkih nauka, stalno prisutnu u privrednom okruženju Republike Srbije i regiona.
Od osnivanja  Departmana za industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment diplome je steklo 951 diplomiranih inženjera, 1629 mastera, 147 magistra nauka, 104 doktora nauka, 140 MBA i 134 strukovnih specijalista.

Veliki broj svršenih studenata sa Departmana danas radi u malim, srednjim i velikim sistemima, ali i u sopstvenim preduzećima na vrlo odgovornim pozicijama, što je svojevrstan pokazatelj uspešnog rada Departmana za industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment u oblasti obrazovanja studenata.

Studije

Departman za industrijsko inženjerstvo i menadžment organizuje i vodi tri studijska programa:

• Industrijsko inženjerstvo,
• Inženjerski menadžment i
• Mehatroniku, robotiku i automatizaciju.

Studije na departmanu se organizuju u akademskom i strukovnom području. Akademske studije su podeljene na tri stepena.
Prvi stepen studija – osnovne akademske studije, traju četiri godine (osam semestara), sa obavezom sticanja 240 ESPB (Evropski sistem prenosivih bodova), uključujući i završni rad.

Prilikom upisa student bira jedan od tri studijska programa:
Industrijsko inženjerstvo – prilikom upisa 4. godine student se opredeljuje za jednu od četiri uže oblasti:

• Projektovanje, organizacija i upravljanje sistemima;
• Automatizacija;
• Informaciono-upravljački i komunikacioni sistemi i
• Kvalitet i logistika.

Inženjerski menadžment – prilikom upisa 4. godine student se opredeljuje za jednu od devet užih oblasti:

Organizacija i upravljanje preduzećem;
Inovacije i preduzetništvo;
Projektni menadžment;
Investicioni menadžment;
Informacioni menadžment;
Menadžment kvaliteta i logistika;
Upravljanje rizikom i menadžment osiguranja;
Industrijski marketing i inženjerstvo medija i
Menadžment ljudskih resursa.

Mehatronika – prilikom upisa 4. godine student se opredeljuje za jednu od dve uže oblasti:

Mehatronika, robotika i automatizacija i
Mehatronika u mehanizaciji.

Drugi stepen studija - master akademske studije, traju jednu godinu (dva semestra) i predstavljaju nastavak osnovnih akademskih studija (student stiče 60 ESPB). Nakon završetka, student stiče ukupno 300 ESPB. Osim studijskih grupa koje su prisutne i na osnovnim akademskim studijama, Departman za industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment organizuje i tri nova studijska programa: Razvoj i upravljanje životnim ciklusom proizvoda, Napredne inženjerske tehnologije i Logističko inženjerstvo i menadžment, koje su razvijene u okviru međunarodnih Tempus projekata.

Treći stepen studija – doktorske akademske studije traju tri godine (šest semestara sa ukupno 180 ESPB) i na njih se mogu upisati kandidati koji su u prethodnom obrazovanju stekli 300 ESPB u odgovarajućim poljima. Doktorske akademske studije se realizuju u okviru dva studijska programa: Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment i Mehatronika.

Specijalističke akademske studije traju tri semestra, tokom kojih student stiče 90 ESPB i organizuju se za dva studijska programa: Industrijsko inženjerstvo i Inženjerski menadžment. Završetkom akademskih specijalističkih studija student može da nastavi svoje dalje školovanje na doktorskim studijama.
Student takođe može upisati i strukovne studije. Specijalističke strukovne studije se organizuju iz oblasti inženjerskog menadžmenta sa specijalizacijom u oblastima: Elektronsko poslovanje, Menadžment ljudskih resursa, Odnosi sa javnošću, Kontroling i interna revizija, Osiguranje i rizik, Menadžment medija, Investicioni menadžment, Aktuarstvo i menadžment i Javne nabavke.Tokom ovih jednogodišnjih studija student stiče 60 ESPB.

Dvogodišnje međunarodne specijalističke studije u području Poslovnog menadžmenta - MVA– Master of Business Administration  pružaju potrebna znanja za rešavanje konkretnih problema poslovnog okruženja i podizanje nivoa kompetentnosti u području upravljanja sistemom i njegovim elementima. Realizuju se u parterskoj saradnji sa UBI - United Business Institutes iz Brisela. Po završetku studija studenti stiču zajedničku diplomu – Joint Degree Univerziteta u Novom Sadu i United Business Institutes iz Brisela, uz ostvarenih 120 ESPB.

Studije na Departmanu su podržane platformom za učenje na daljinu koja omogućava kombinovano učenje u učionicama i laboratorijama, ali i posredstvom Interneta, što obezbeđuje visok nivo dostupnosti nastavnih sadržaja.

Na Departmanu za industrijsko inženjerstvo i menadžment formirano je Prvo studentsko preduzeće, sa ciljem da se obrazuje realno okruženje u kome će studenti kroz rad sticati znanje i iskustvo (learning by doing) u realnim procesima rada.

Organizacija Departmana

Departman za industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment organizaciono je podeljen na četiri katedre:
Katedra za proizvodne sisteme, organizaciju i menadžment;
Katedra za mehatroniku, robotiku i automatizaciju;
Katedra za informaciono-komunikacione sisteme;
Katedra za kvalitet, efektivnost i logistiku.

U okviru ovih katedri, nalaze se sledeće laboratorije:
•Laboratorija za proizvodno-montažne sisteme;
•Laboratorija za upravljanje proizvodnim sistemima;
•Laboratorija za učenje na daljinu;
•Laboratorija za medijske sisteme;
•Laborotorija za upravljanje katastrofalnim rizicima;
•Laboratorija za primenu programabilnih logičkih kontrolera i upravljanje kretanjem;
•Laboratorija za robotiku;
•Laboratorija za mehatroniku;
•Laboratorija za automatizaciju;
•Laboratorija za inteligentne sisteme i veštačku inteligenciju;
•Laboratorija za računarski integrisane sisteme;
•Laboratorija za implementaciju automatizovanih sistema;
•Laboratorija za identifikacione tehnologije;
•Laboratorija za informaciono-upravljačke sisteme;
•Laboratorija za kvalitet, logističku podršku i održavanje.
 

  • Nije moguće prikazati sliku.
  • Nije moguće prikazati sliku.