О студијском програму


08.06.2015. - 09:40 
Факултет Техничких наука је у сарадњи са Универзитетом у Фиренци (Университа дегли студи Фирензе – Сцуола ди Ингегнериа) и Универзитетом у Скопљу (Универзитет Св. Кирил и Методиј - Интердисциплинарне студије за Инжењерство животне средине и ресурса) у склопу Темпус ДЕРЕЛ пројекта акредитовао студијски програм “Инжењерство третмана и заштите вода”.
Ове школске године се уписује трећа генерација студената мастер програма.

Ко може да упише?

Право уписа на интердисциплинарни студијски програм имају студенти који су завршили основне академске студије које трају 3 године и при томе су остварили минимум 180 ЕСПБ или студије које трају четири године и носе 240 ЕСПБ, на следећим студијским програмима основних академских студија:
- Инжењерство заштите животне средине,
- Грађевинарство – хидротехника,
- Технолошке науке,
- Биологија и екологија,
- Хемија, биохемија и заштита животне средине,
- Уређење и заштита вода,
- Уређење, коришћење и заштита вода.

У првом семестру мастер студија се дефинишу изборни предмети да би се обезбедио потребан ниво знања свих студената из различитих области, који је предуслов за усвајање нових знања на стручним предметима из области третмана и заштите вода.

Шта је потребно за пријаву на конкурс?

- Пријавни лист (добија се на дан пријављивања на Факултету)
- Уверење о завршеним основним академским студијама
- Уверење о положеним испитима
- Диплома и додатак дипломи завршених основних академских студија
- Наставни план и програм завршених основних академских студија
- Извод из матичне књиге рођених без обзира на датум издавања

У 2015/2016 школској години одобрено је да се на овај студијски програм може уписати 10 студената на терет буџета и 10 самофинансирајућих студената.
Рокови за пријаву кандидата и остале информације могу се пратити на http://www.ftn.uns.ac.rs/upis или се могу слати питања везана за програм и пријаву на e-mail: srdjana_kolakovic@uns.ac.rs

Компетенције након завршетка студијског програма

Мастер инжењери третмана и заштите вода сходно својим стеченим знањем могу да учествују у пројектовању и управљању:
- третмана воде за пиће,
- третмана комуналних отпадних вода,
- третмана индустријских отпадних вода,
- третмана процедних вода са депонија отпада,
- заштите подземних вода,
- заштите површинских вода,
- управљања чврстим отпадом,
- израдом студија процене утицаја на животну средину,
- проценама ризика од загађивања водних токова и подземних вода,
- студијама заштите изворишта водоснабдевања,
- и многим дугим активностима.

Потреба за школовањем инжењера третмана и заштите вода

Већи део становништва Војводине користи за пиће подземну воду дубоке издани, по правилу без пречишћавања, и снабдева се водом која не задовољава основне критеријуме који су предвиђени нашим прописима.
Од укупно захваћене подземне воде на територији Војводине, око једна трећина се подвргава третману на постројењима за припрему воде за пиће, у тзв."фабрикама воде". То значи да око 66% становника Војводине (1,35 милиона становника) користи воду која не задовољава нормативе Правилника о хигијенској исправности воде за пиће.

На канализационе системе прикључено је око 33% од укупног броја становника АПВ а на постројења за пречишћавање отпадних вода прикључено је свега 25% становника, од којих су 15% постројења у функцији. Ово указује да преко 1,7 милиона становника АПВ испушта своје отпадне воде директно у земљу или у водотоке без икаквог третмана. Кад се овоме додају непречишћене отпадне воде из индустрије ситуација је поражавајућа.
Сходно наведеним подацима само у АПВ, која чини око 25% становништва Републике Србије, ће се у ове пројекте у наредних десетак година морати уложити око 1,5 милијарди €. Односно, на нивоу целе РС око 5-6 милијарди €.
Када се овоме додају и активности на побољшању квалитетета воде у водотоцима који су због перманентног загађивања у лошем еколошком статусу, на ниво “доброг” стања како то захтевају WFD европске заједнице (2000/60/ЕЦ), стручњаци из ове области процењују да ће се у наредном периоду за проблематику вода морати обезбедити преко 10 милијарди €.

БУДИТЕ ВИ ИНЖЕЊЕРИ КОЈИ ЋЕ ЗАШТИТИ НАШЕ ВОДЕ И ОБЕЗБЕДИТИ ИХ ЗА УПОТРЕБУ МЛАЂИХ ГЕНЕРАЦИЈА!