Predmet: Doktorska disertacija (Teorijske osnove) (17 - DGI11)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblastGeoinformatika
MultidisciplinarnaNe
ESPB12
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2018..

Primena osnovnih, teorijsko metodoloških, naučno-stručnih i stručno aplikativnih znanja, metoda i najnovija znanja iz časopisa sa SCI liste na rešavanju konkretnih problema u okviru doktorskih studija.
Osposobljavanje studenata da samostalno povezuju materiju iz predmeta doktorskih studija, primenjuju prethodno stečena nova znanja, radi sagledavanja strukture zadatog problema i njegovoj sistemskoj analizi u cilju izvođenja zaključaka o mogućim pravcima njegovog rešavanja. Kroz samostalno korišćenje literature, studenti proširuju znanja i korišćenjem novih metoda samostalno i kreativno koriste nova saznanja pri rešavanju zadatih problema.
Formira se pojedinačno u skladu sa potrebama daljeg rada. Student proučava stručnu literaturu, vrši analize u cilju iznalaženja rešenja konkretnog zadataka koji je definisan postavljenim zadatkom od komentora i nastavnika doktorskih studija. Oblast interesa bi trebalo da pokrije barem tri nastavna predmeta sa studijskog programa. Teorijske osnove predstavljaju kvalifikacioni ispit. Studenti se pripremaju za polaganje kvalifikacionog ispita.
Savetnik studenta sastavlja zadatak seminarskog rada i dostavlja ga studentu. Student je obavezan da rad izradi u okviru zadate teme koja je definisana zadatkom rada, koristeći literaturu predloženu od savetnika. Tokomizdrade rada, savetnik može davati dodatna uputstva studentu, upućivati na odredjenu literaturu i dodatno ga usmeravati u cilju izrade kvalitetnog rada. Oblast interesovanja bi trebalo da pokrije barem tri predmeta sa studijskog programa. U okviru studijskog istraživačkog rada student obavlja konsultacije sa savetnikom i sa predmetnim nastavnicima, a po potrebi student vrši i određena merenja, ispitivanja, brojanja, ankete i druga istraživanja, statističku obradu podataka, ako je to predviđeno zadatkom rada. Po odbrani rada, kandidat polaže usmeni ispit iz oblasti položenih ispita, pred komisijom. Ako položi ispit student se kvalifikovao za dalje studije.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Doktorska disertacija-teorijske osnoveMonografije, publikacije i naucni radovi2015Engleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Izrada doktorske disertacijeneda30.00
Seminarski raddada70.00
Trenutno nema podataka o izvođačima nastave!