О студијском програму


29.05.2014. - 12:38 

Студијски програми са називом „Инжењерски менаџмент“ се изучавају у оквиру научно-образовног поља „Техничко-технолошке науке“, научној области „Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент. За реалзацију ових студијских програма матичан је Департман за индустријско инжењерство и менаџмент, Факултета техничких наука у Новом Саду.

За разлику од осталих менаџерских програма „Инжењерски менаџмент“ је конципиран тако да студентима обезбеђује, поред менаџерских и широку лепезу инжењерских знања неопходних за рад у производним, услужним и јавним делатностима, односно у организацијама свих врста и подручја делатности.

Студије  „Инжењерског менаџмента“ заступљене су на сва три степена академских студија - основним академским студијама, мастер академским студијама и докторским академским студијама. Поред наведених, студије „Инжењерског менаџмента“ организују се и као специјалистичке академске студије, практично орјентисане мастер студије (МБА) и специјалистичке струковне студије.

Основне академске студије „Инжењерски менаџмент“ трају четири године (осам семестара), чијим завршетком студенти стичу 240 ЕСПБ. Студије се завршавају израдом и одбраном дипломског рада.

Академски назив који се стиче је „Дипломирани инжењер менаџмента“. Исход процеса учења је теоријско знање и практичне вештине које дипломираним инжењерима овог профила омогућују самосталан рад у организацијама (предузећима) из подручја производних, услужних, јавних и других делатности, везан за планирање, организовање, вођење, надзор и управљање деловима (функцијама) предузећа и предузећем у целини - применом стечених знања и вештина на проблеме који се јављају у професији и коришћењем одговарајуће стручне литературе и омогућује им, у случају да се за то определе, наставак студија на нивоу одговарајућих мастер студија.

Приликом уписа 4. године студент се опредељује за једну од следећих студијских група - модула:

   Организација и управљање предузећем
   Иновације и предузетништво
   Пројектни менаџмент
   Инвестициони менаџмент
   Информациони менаџмент
   Менаџмент квалитета и логистике
   Управљање ризиком и менаџмент осигурања
   Индустријски маркетинг и инжењерство медија
   Менаџмент људских ресурса

Поред основног академског назива „Дипломирани инжењер менаџмента“ у дипломи, у додатку дипломе се назначава студијска група - модул који је студент завршио.

Мастер академске студије „Инжењерски менаџмент“ трају једну годину (два семестра), чијим завршетком студенти стичу 60 ЕСПБ. Студије се завршавају израдом и одбраном мастер рада, а представљају наставак одговарајућих основних академских студија.

Академски назив који се стиче је „Мастер инжењер менаџмента“. Исход процеса учења је теоријско знање, практичне вештине и способност за анализу и синтезу чинилаца, процеса и веза које мастерима инжењерима овог профила омогућују самосталан истраживачки рад у организацијама (предузећима) из подручја производних, услужних, јавних и других делатности, везан за планирање, организовање, вођење, надзор и управљање деловима (функцијама) предузећа и предузећем у целини - истраживачки оријентисаном применом стечених знања и вештина на проблеме који се јављају у професији и коришћењем одговарајуће стручне и научне литературе и омогућује им наставак студија на нивоу докторских студија.

Приликом уписа студент се опредељује за једну од следећих студијских група - модула:

   Организација и управљање предузећем
   Иновације и предузетништво
   Пројектни менаџмент
   Инвестициони менаџмент
   Информациони менаџмент
   Менаџмент квалитета и логистике
   Управљање ризиком и менаџмент осигурања
   Индустријски маркетинг и инжењерство медија
   Менаџмент људских ресурса

Поред основног академског назива „Мастер инжењер менаџмента“ у дипломи, у додатку дипломе се назначава студијска група - модул који је студент завршио.

Докторске академске студије реализују се интегрисано са индустријским инжењерством и назив тог студијског програма је „Индустријско инжењерство / Инжењерски менаџмент“. Академски назив који се стиче је „Доктор техничких наука у области индустријског инжењерства и инжењерског менаџмента“. Студије трају три године (шест семестара) , чијим завршетком студенти стичу 180 ЕСПБ. Студије се завршавају израдом и одбраном докторске дисертације,  а представљају наставак одговарајућих мастер академских студија.

Специјалистичке академске студије „Инжењерски менаџмент“ се реализују паралелно са докторским студијама, трају две године током које студент стиче 120 ЕСПБ и назив „Специјалиста  инжењер менаџмента“. Уписују их мастери са минимално стечених 300 ЕСПБ у претходном академском образовању.

Практично орјентисане мастер студије (МВА – Пословни менаџмент - МВА/МВМ – Мастер оф Бусинесс Администратион/Мастер оф Бусинесс манагемент), пружају потребна знања за решавање конкретних проблема пословног окружења и подизање нивоа компетентности у подручју управљања системом и његовим елементима. Трају две године током којих студент стиче 120 ЕСПБ. Реализују се као међународне студије у сарадњи са УБИ (Унитед Бусинесс Институтес) из Брисела.

Специјалистичке струковне студије се реализују из свих студијских група на студијском програму „Инжењерски менаџмент“, трају једну годину током које студент стиче 60 ЕСПБ. Уписују се са минимално стечених 180 ЕСПБ у претходном струковном или академском образовању. Назив који се стиче је „Специјалиста струковни инжењер манаџмента“.

МОГУЋНОСТ ЗАПОШЉАВАЊА

Инжењерски менаџмент образује инжењере, мастере, специјалисте и докторе наука за самосталан стручни, истраживачки и научни рад у подручјима: организовања и управљања предузећем, иновативне и предузетничке делатности, вођења пројеката, управљања инвестицијама, примене информационих и комуникационих технологија, обезбеђења квалитета, логистичком процесима, управљања ризиком у осигурању, индустријског маркетинга и медија, управљања људским ресурсима и другим областима привредне и друштвене делатности. Дипломирани инжењери, мастери, специјалисти и доктори наука се запошљавају у производним и услужним предузећима, јавним предузећима, образовним институцијама, банкама, медијима, маркетиншким агенцијама, малим и средњим предузећима.