Грађевинарство


28.05.2014. - 10:56 

Студије грађевинарства на Департману за грађевинарство и геодезију Факултета техниких наука у Новом Саду подељене су на три степена. Наставни план је конципиран тако да прати савремене тенденције у области грађевинарства, па су уграђени основни принципи и оквири сходно европском образовном простору.

Основне академске студије за стицање звања дипломирани инжењер грађевинарства трају 4 године (240 ЕСПБ), и то прве три године су заједничке, док се у четвртој, студенти сходно својим афинитетима, опредељују за један од смерова:

   Конструкције
   Хидротехника
   Путеви, железнице и аеродроми

Мастер академске студије, за стицање звања мастер инжењер грађевинарства (60 ЕСПБ) изводи се на мастер студијама, а студенти се сходно својим афинитетима, опредељују за један од смерова:

   Конструкције
   Хидротехника
   Путеви, железнице и аеродроми
   Организација и технологија грађења

Докторске академске студије за стицање звања доктор техничких наука грађевинарства (180 ЕСПБ) трају 3 године, и студенти се сходно својим афинитетима, опредељују за изборне предмете.

Након завршених мастер академских студија грађевинарства, студенти се могу уписати и на специјалистичке академске студије „Енергетска ефикасност у зградарству“, у трајању од 3 године (180 ЕСПБ).

У току студија, на студијском програму грађевинарство, у зависности од завршеног степена образовања, избором једног од модула кроз обавезне и изборне предмете, студенти стичу знања и оспособљавају се за: пројектовање, изградњу, управљање пројектима, надзор, мониторинг, одржавање, санацију и ревитализацију грађевинских објеката и система:
•    Објекти високоградње (стамбене, пословне, јавне зграде, индустријске и спортске хале),
•    Инжењерски објекти (резервоари, силоси и бункери),
•    Хидротехнички објекти и системи и
•    Саобраћајнице и објекти на саобраћајницама (мостови, пропусти и потпорни зидови).

Дипломирани студенти Департмана за грађевинарство успешно раде у земљи и на свим континентима, као одговорни пројектанти и извођачи радова, руководиоци пројеката и грађевинских компанија, руководиоци технолошких процеса производње у фабрикама и погонима грађевинских материјала и елемената, у инспекцијским службама, општинским управама за урбанистичке и комуналне послове, агенцијама за трговину некретнинама итд. Карактеристично је за дипломиране студенте Департмана за грађевинарство да се контакт са професорима и сарадницима не завршава даном дипломирања, већ се заједнички рад наставља, кроз стручне савете и заједничко решавање комплексних задатака савременог грађевинарства.

Савремена настава из области грађевинарства не може се замислити без добро опремљених лабораторија у којима студенти стичу практична знања из области грађевинских материјала и конструкција, геологије, геомеханике и геодезије. Осим лабораторијских вежби за основне и мастер студије, на Департману се организују и научно-истраживачка испитивања у оквиру докторских дисертација и научних пројеката, чији резултати се имплементирају у привреду.

МОГУЋНОСТ ЗАПОШЉАВАЊА

На студијском програму за грађевинарство образују се инжењери за област пројектовања, изградње и управљања (праћење стања, одржавања, санације и ревитализације) грађевинских објеката и система.
Ту спадају објекти високоградње (стамбене и пословне зграде, индустријске и спортске хале...), инжењерски објекти (резервоари, силоси и бункери), хидротехнички објекти и системи и објекти на саобраћајницама (мостови, пропусти, потпорни зидови,  саобраћајнице).
Дипломирани грађевински инжењери могу да раде у широком спектру предузећа за пројектовање, изградњу и управљање грађевинским објектима и системима, као рукуводиоци технолошких процеса производње у фабрикама и погонима бетонских елемената, индустрији грађевинског материјала, инспекцијским службама, управама за урбанистичке и комуналне послове, агенцијама за трговину некретнинама итд.
Спектар могућег ангажовања будућих дипломираних грађевинских инжењера је широк и постоји велика потражња овог профила на тржишту рада.