Инжењерство информационих система


12.01.2015. - 13:06 

Информационе и комуникационе технологије прожимају све аспекте савременог друштва и интензивно се користе свакодневно и у свим сферама живота. Информациони системи, применом ових технологија, омогућавају да се послови у предузећима обављају брже, лакше, боље и јефтиније. Максимални ефекти се постижу када се добро познаје природа пословања и структура предузећа, што наши инжењери сигурно знају. Они су научили како функционише предузеће и како га употребом информационих и комуникационих технологија учинити успешнијим. Акценат је постављен на оспособљавању инжењера који сагледавају целину система и развијају способности лаког прилагођавања различитим апликативним доменима и примени различитих и иновативних метода, техника и алата у области информационих и комуникационих технологија.

Дипломирани инжењери овог профила, овладаће теоријским и практичним знањима из различитих области, попут системског инжењерства, организације, економије, архитектуре рачунара и рачунарских мрежа, пројектовања и имплементације информационих система и база података, програмирања, истраживања података (Data Mining), рада са великим количинама података (Big Data), управљања развојем и применом информационих система и информационих и комуникационих технологија у свим сферама живота.

МОГУЋНОСТ ЗАПОШЉАВАЊА

Дипломирани инжењер информационих технологија је једно од најпожељнијих занимања на глобалном нивоу. Оспособљен је за послове у свим областима примене информационих и комуникационих технологија, како у приватном тако и у јавном сектору. Наши дипломирани инжењери могу се запослити у оквиру тимова за пројектовање, програмирање, тестирање, имплементацију, одржавање, унапређивање, интеграцију, безбедност и сигурност, управљање и примену  информационих система и технологија у разним областима, за управљање односима са корисницима, за пословну анализу и управљање процесима пословања, истраживање и рад са великим количинама података.

КАКО ДО ДИПЛОМЕ?

Програм је усаглашен са савременим европским и светским образовним и научним токовима, базиран на актуелним, међународно признатим препорукама у областима информационих система, рачунарских наука, софтверског инжењерства и области организационих наука. Наставом су предвиђене посете и студијски боравци у компанијама, високошколским установама и истраживачким институтима у центрима са којима Факултет има остварену сарадњу. То су прилике када су студенти у могућности да провере и унапреде квалитет свог знања.
Основне академске студије Инжењерства информационих система трају четири године (осам семестара), чијим завршетком студент стиче 240 ЕСПБ. Овим студијским програмом обухваћени су обавезни и изборни предмети, стручна пракса и дипломски рад. Студије се завршавају израдом и одбраном дипломског рада. Академски назив који се стиче је дипломирани инжењер информационих технологија.
С обзиром на интердисциплинарни карактер, студијски програм садржи, посебно на завршној години студија, велики број изборних предмета, који омогућавају разноврсне специјализације и комбинације стечених знања и вештина. Студенти имају могућност да, кроз одабир изборних предмета на основу сопствених склоности и жеља, развијају своје афинитете, посветивши се детаљнијем изучавању одабраних области инжењерства информационих система. Наставници и сарадници Факултета прате рад и склоности студената и помажу им приликом избора предмета, реализације стручне праксе и избора теме дипломског рада. Након завршених основних студија на студијском програму Инжењерство информационих система студенти могу и да наставе своје усавршавање на мастер академским студијама Инжењерство информационих система и стекну академски назив мастер инжењер информационих технологија.

Студенти завршних година основних и мастер академских студија имају прилику да се укључе у истраживачке пројекте Факултета, стекну интернационално искуство или наставе мастер студије на неком од универзитета са којима сарађује наш Факултет, попут: University of Trento, University of Oulu или Technical University Vienna.

ПРАКСА

Током студија, студенти имају могућност да се ангажују и стичу искуства у предузећима и ИТ компанијама са којима Факултет сарађује или је и сам оснивач. Посебно је корисно што студенти на тај начин имају могућност да сагледају место и улогу информационог система, као и одговорности дипломираних инжењера информационих технологија у оквиру савременог предузећа.